فصل 10: دستورهای Break و Continue در جاوا

21 مرداد 1397
break-continue-java

در صورتی که دستور Break را در یک حلقه به کار ببرید، حلقه فورا متوقف می شود و برنامه از اولین خط بعد از حلقه به ادامه ی اجرا خود می پردازد.

از عبارت Break برای بیرون آمدن از حلقه ها یا دستور Switch استفاده می شود؛ در واقع دستور Break جریان عادی برنامه را در شرایطی که مشخص می شود، از بین می برد. در صورتی که از این عبارت در حلقه های داخلی استفاده شود، تنها از همون حلقه بیرون می آید.

سینتکس:

jump-statement;  
break;

دستور break در جاوا

مثال:

public class BreakExample { 
public static void main(String[] args) { 
  for(int i=1;i<=10;i++){ 
    if(i==5){ 
      break; 
    } 
    System.out.println(i); 
  } 
} 
}

خروجی:

1
2
3
4

استفاده از Break در حلقه‌های داخلی

در صورتی که از عبارت Break در حلقه‌های داخلی و تودرتو استفاده کنید، برنامه تنها از همان حلقه داخلی بیرون می آید و حلقه بیرونی همچنان به کار خود ادامه می دهد.

مثال:

public class BreakExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
      for(int i=1;i<=3;i++){  
          for(int j=1;j<=3;j++){  
            if(i==2&&j==2){  
              break;  
            }  
            System.out.println(i+" "+j);  
          }  
      }  
} 
}

خروجی:

1 1
1 2
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3

ضمنا از Break می توان در دستور Switch هم استفاده کرد که در فصل 8 دیدید.

دستور Continue در جاوا

از دستور Continue هنگامی در ساختار حلقه‌ها استفاده می شود که شما می خواهید فورا به خوانش بعدی حلقه بروید. از این عبارت در حلقه‌های while و for استفاده می شود.

بر خلاف Break که جریان عادی حلقه را به طور کل متوقف می کند، دستور Continue جربان حلقه را ادامه می دهد و تنها کدهای باقی مانده در یک شرط خاص را رد می کند.

سینتکس:

jump-statement;  
continue;

مثال:

public class ContinueExample { 
public static void main(String[] args) { 
  for(int i=1;i<=10;i++){ 
    if(i==5){ 
      continue; 
    } 
    System.out.println(i); 
  } 
} 
}

خروجی:

1
2
3
4
6
7
8
9
10

استفاده از Continue در حلقه‌های داخلی

همانند Break، در صورت استفاده از Continue در حلقه های داخلی، تنها بر روی همان حلقه‌ای که عبارت در آن به کار رفته اثر می کند و بر حلقه‌های بالاتر اثری ندارد.

مثال:

public class ContinueExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
      for(int i=1;i<=3;i++){  
          for(int j=1;j<=3;j++){  
            if(i==2&&j==2){  
              continue;  
            }  
            System.out.println(i+" "+j);  
          }  
      }  
} 
}

خروجی:

1 1
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
3 3
نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.