جدیدترین مقالات

توابع Color

0

توابع Map و Selector و Introspection

0

توابع String و Numeric و List

0

دستورات mixin و extend و وراثت در Sass

0

آموزش دستورات تو در تو و دستور import

0

Sass چیست؟ مقدمات، نصب و متغیرها در Sass

0