فصل پانزدهم: کار با تاریخ و زمان در اکما اسکربپت

18 شهریور 1397
es6-date-class1

آبجکت تاریخ یک نوع داده است که در جاوا اسکریپت استفاده می شود. آبجکت های Date توسط new Date() ساخته می شوند که در مثال های زیر نحوه اینکار را مشاهده می کنید.

هنگامی که یک آبجکت از نوع Date ایجاد شد، تعدادی متد وجود دارد که می توانند روی این آبجکت ها یک سری عملیات انجام دهند.

بیشتر این متدها اجازه می دهند که به سال، ماه ،روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، میلی ثانیه زمان که توسط آبجکت Date ایجاد کرده ایم دسترسی داشته باشیم، آنها را خوانده یا بنویسیم، که این کار میتواند توسط زمان محلی یا زمان جهانی یا UTC انجام می گیرد.

اکما اسکریپت از آبجکت Date برای نمایش تاریخ و زمان استفاده می کند. برای ایجاد یک آبجکت از سینتکس های زیر استفاده می کنیم:

new Date( ) 
new Date(milliseconds) 
new Date(datestring) 
new Date(year,month,date[,hour,minute,second,millisecond ])

نکته: پارامترهایی که در پرانتز آمده اند، اختیاری اند.

پروپرتی های آبجکت

در زیر تعدادی از پروپرتی های آبجکت به همراه توضیحات هر کدام را آورده ایم:

# پروپرتی توضیحات
1 constructor تابعی که یک آبجکت را ایجاد می کند.
2 prototype prototype به شما اجازه می دهد که پروپرتی ها و متدهایی را به آبجکت اضافه کنید.

 متدهای Date

در جدول زیر لیست متدهای مختلف آبجکت Date به همراه توضیحات هر کدام را معرفی کرده ایم.

# متد توضیحات
1 Date() تاریخ و زمان جاری را بر میگرداند
2 getDate() طبق زمان محلی، روز یک ماه را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
3 getDay() طبق زمان محلی، روز یک هفته را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
4 getFullYear() طبق زمان محلی، سال را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
5 getHours() طبق زمان محلی، ساعت را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
6 getMilliseconds() طبق زمان محلی، میلی ثانیه را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
7 getMinutes() طبق زمان محلی، دقیقه را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
8 getMonth() طبق زمان محلی، ماه را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
9 getSeconds() طبق زمان محلی، ثانیه را بر حسب تاریخ مشخص شده بر می گرداند
10 getTime() مقدار عددی که نشان دهنده زمان سپری شده بر حسب میلی ثانیه از تاریخ 1 ژانویه 1970 و زمان 00:00:00UTC، است را بر می گرداند.
11 getTimezoneOffset() اختلاف زمانی بین زمان جهانی (UTC) و زمان محلی را بر می گرداند.
12 getUTCDate() طبق زمان جهانی یک روز ماه را بر میگرداند
13
getUTCDay()
طبق زمان جهانی یک روز هفته را بر میگرداند
14 getUTCFullYear() طبق زمان جهانی یک روز سال را بر میگرداند
15 getutcHours() طبق زمان جهانی یک ساعت را بر میگرداند
16 getUTCMilliseconds() طبق زمان جهانی میلی ثانیه را بر میگرداند
17 getUTCMinutes() طبق زمان جهانی دقیقه را بر میگرداند
18 getUTCMonth() طبق زمان جهانی ماه را بر میگرداند
19 getUTCSeconds() طبق زمان جهانی  ثانیه را بر میگرداند
20 setDate() یک روز ماه را طبق زمان محلی تنظیم می کند
21 setFullYear() سال  را طبق زمان محلی تنظیم می کند
22 setHours() ساعت  را طبق زمان محلی تنظیم می کند
23 setMilliseconds() میلی ثانیه  را طبق زمان محلی تنظیم می کند
24 setMinutes() دقیقه  را طبق زمان محلی تنظیم می کند
25 setMonth() ماه  را طبق زمان محلی تنظیم می کند
26 setSeconds() ثانیه  را طبق زمان محلی تنظیم می کند
27 setTime() اضافه کردن یک مقدار به میلی ثانیه به تاریخ 1 ژانویه 1970 و برگرداندن تاریخ مشخص شده، اضافه می کند
28 setUTCFullYear() طبق زمان جهانی یک سال را به تاریخ مشخص شده، اضافه میکند
29
setUTCHours()
طبق زمان جهانی ساعت را به تاریخ مشخص شده، اضافه میکند
30 setUTCMilliseconds() طبق زمان جهانی میلی ثانیه را به تاریخ مشخص شده، اضافه میکند
31
setUTCMinutes()
طبق زمان جهانی دقیقه را به تاریخ مشخص شده، اضافه میکند
32 setUTCMonth() طبق زمان جهانی ماه را به تاریخ مشخص شده، اضافه میکند
33 setUTCSeconds() طبق زمان جهانی ثانیه را به تاریخ مشخص شده، اضافه میکند
34 todatestring() قسمت تاریخ را از آبجکت Date گرفته، تبدیل به رشته کرده و آن را بر می گرداند
35 toLocaleDateString() طبق زمان محلی، قسمت تاریخ را از آبجکت Date گرفته، تبدیل به رشته کرده و آن را بر می گرداند
36 toLocaleString()  طبق زمان محلی، Date را به رشته تبدیل می کند.
37 toLocaleTimeString() طبق زمان محلی، قسمت زمان را از Date گرفته و به رشته تبدیل می کند.
38 toString() تاریخ مشخص شده را به رشته تبدیل می کند
39
toTimeString()
قسمت زمان را از آبجکت Date گرفته و به رشته تبدیل می کند
40 toUTCString() طبق زمان جهانی، تاریخ را به رشته تبدیل می کند
41 valueOf() از این متد برای برگرداندن مقدار اولیه یک شی تاریخ استفاده  می کنیم.
نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.