ساخت احراز هویت تک‌صفحه‌ای با Laravel و Vue.Js – (قسمت دوم)

Create-a-SPA-With-Role-Based-Authentication2

در جلسه قبل Backend سیستم احراز هویت SPA با سطح دسترسی را پیاده سازی کردیم. در این قسمت به بخش Frontend پروژه ساخت احراز هویت تک‌ صفحه‌ ای به کمک vueJs می پردازیم.

ابتدا جهت دریافت vueJs باید پکیج laravel/ui را از طریق ترمینال (CommandLine) به پروژه خود اضافه کنید، با استفاده از دستور زیر:

composer require laravel/ui

سپس در ترمینال دستور زیر را وارد کنید:

php artisan ui vue

حالا دستور نصب npm را در ترمینال وارد کنید:

npm install

هم اکنون که پیکربندی vue.js با دستورات بالا به پایان رسیده است، کار را ادامه می دهیم. فایل 'resources/views/welcome.blade.php' را باز کنید و به جای کدهایی که در فایل وجود دارند، کدهای زیر را قرار دهید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <!-- CSRF Token -->
 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
 <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
 <!-- Scripts -->
 <script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>
 <!-- Fonts -->
 <link rel="dns-prefetch" href="https://fonts.gstatic.com">
 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,600" rel="stylesheet" type="text/css">
 <!-- Styles -->
 <link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="app">
 <index></index>
</div>
</body>
</html>

نکته: قراردادن تگ اسکریپت 'js/app.js'، تگ '<div id=”app”>' و تگ '<index>' دستورات مهم فایل بالا هستند.

سپس فایل 'resources/js/Index.vue' را ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

<template>
  <div id="main">
    <header id="header">
      <h1>
        Laravel Vue SPA
      </h1>
    </header>
    <div id="content">
      Bienvenue !
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    //
   }
  },
  components: {
    //
  }
 }
</script>

فایل هایی که با Vue ساخته شده اند (مانند فایل بالا) باید کامپایل شده و به کدهای جاوا اسکریپت تبدیل شوند، بدین منظور دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید:

npm run watch

دستور بالا یک اسکریپتی را که به صورت مداوم آپدیت می شود و کدهای کامپایل شده جدید در آن قرار می گیرند، تولید می کند. این دستور باعث می شود به صورت خودکار هر نوع تغییر و کامپایلی در فایل های vue سریعا در کدهای نهایی جاوا اسکریپت اعمال شود.

فایل 'resources/js/app.js' را باز کنید و به جای کدهای کنونی، کدهای زیر را در آن وارد کنید:

import './bootstrap'
import Vue from 'vue'
import Index from './Index'
// Set Vue globally
window.Vue = Vue
// Load Index
Vue.component('index', Index)
const app = new Vue({
 el: '#app'
});

بعد از کامپایل شدن با دسترسی به مرورگر، شما می توانید بخش 'Index.vue' را که ساخته شده بود مشاهده کنید (تصویر زیر):

Application screenshot

تنظیمات احراز هویت front-side

جهت مدیریت احراز هویت و دسترسی صحیح front-side، ما از پکیج 'websanova/vue-auth' استفاده خواهیم کرد. همچنین چند پکیج مرتبط دیگر: vue-router، vue-axios، axios و es6-promise. برای نصب همه این پکیج ها دستور زیر را در ترمینال وارد کنید:

npm i @websanova/vue-auth vue-router vue-axios axios es6-promise

فایل 'resources/js/auth.js' را ایجاد کنید و کدهای زیر در آن قرار دهید:

import bearer from '@websanova/vue-auth/drivers/auth/bearer'
import axios from '@websanova/vue-auth/drivers/http/axios.1.x'
import router from '@websanova/vue-auth/drivers/router/vue-router.2.x'
// Auth base configuration some of this options
// can be override in method calls
const config = {
 auth: bearer,
 http: axios,
 router: router,
 tokenDefaultName: 'laravel-vue-spa',
 tokenStore: ['localStorage'],
 rolesVar: 'role',
 registerData: {url: 'auth/register', method: 'POST', redirect: '/login'},
 loginData: {url: 'auth/login', method: 'POST', redirect: '', fetchUser: true},
 logoutData: {url: 'auth/logout', method: 'POST', redirect: '/', makeRequest: true},
 fetchData: {url: 'auth/user', method: 'GET', enabled: true},
 refreshData: {url: 'auth/refresh', method: 'GET', enabled: true, interval: 30}
}
export default config

فایل بالا جهت تنظیمات احراز هویت vue.js بوجود آمده است و برخی توضیحات در رابطه با آن به صورت زیر است:

 • متغیر rolesVar جهت تنظیم شدن با فیلد "نقش کاربر (role)" که در مدل User (سمت سرور) نیز تعریف شده بود، تعیین شده است. اگر شما از پکیج متفاوتی جهت مدیریت نقش ها در لاراول استفاده می کنید و یا نامی که برای فیلد role(نقش) از سمت سرور لاراول در نظر گرفته اید متفاوت است، طبیعتا باید مقدار متفاوتی را به فیلد rolesVar (که در کد بالا آمده است) اختصاص دهید.
 • مواردی مانند 'registerData'، 'loginData'، 'logoutData'، 'fetchData' و 'refreshData' فیلد های دریافت آدرس api های تعریف شده (در سمت سرور و لاراول) هستند(درخواست هایی مانند ورود، خروج، دریافت اطلاعات کاربری و ... که در قسمت قبل بررسی شد).
 • در رابطه با پیکربندی این بسته احراز هویت vue.js یا "Vue-Auth" اطلاعات بیش تری را می توانید در این لینک بیابید.

فایل 'resources/js/router.js' را ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

import VueRouter from 'vue-router'
// Pages
import Home from './pages/Home'
import Register from './pages/Register'
import Login from './pages/Login'
import Dashboard from './pages/user/Dashboard'
import AdminDashboard from './pages/admin/Dashboard'
// Routes
const routes = [
 {
  path: '/',
  name: 'home',
  component: Home,
  meta: {
   auth: undefined
  }
 },
 {
  path: '/register',
  name: 'register',
  component: Register,
  meta: {
   auth: false
  }
 },
 {
  path: '/login',
  name: 'login',
  component: Login,
  meta: {
   auth: false
  }
 },
 // USER ROUTES
 {
  path: '/dashboard',
  name: 'dashboard',
  component: Dashboard,
  meta: {
   auth: true
  }
 },
 // ADMIN ROUTES
 {
  path: '/admin',
  name: 'admin.dashboard',
  component: AdminDashboard,
  meta: {
   auth: {roles: 2, redirect: {name: 'login'}, forbiddenRedirect: '/403'}
  }
 },
]
const router = new VueRouter({
 history: true,
 mode: 'history',
 routes,
})
export default router

فایل بالا شامل کدهایی است که مسیرهای مختلفی را در سمت frontend پروژه شما تعریف می کند. در واقع کارکردی که این فایل دارد شامل لود کردن بخش ها و تمپلت های مختلف پروژه است که براساس آدرس درخواستی به کاربر نشان داده می شوند. به بخش و تمپلت خاصی که با هر یک از آدرس های موجود در فایل بالا فراخوانده می شود، component می گوییم. پارامتر مهم دیگری که در کدهای بالا بکار رفته است، پارامتر meta می باشد که قوانین دسترسی به هریک از آدرس ها و یا مسیر های موجود در کدهای بالا را مشخص می کند. حالا می خواهیم حالات مختلف فیلد های meta و قاعده متناظر با آن ها را بررسی کنیم:

 • 'auth:undefined' جهت مسیرهای عمومی و قابل دسترس برای همه تعیین می شود.
 • 'auth:true' تنها مسیرها را برای کاربران احراز هویت شده و در واقع آن هایی که در سیستم "ورود" انجام داده اند، قابل دسترس می کند.
 • 'auth:false' فقط مسیرها را برای کاربرانی که هنوز احراز هویت نشده اند و "ورود" نکرده اند، قابل دسترس می کند.
 • در کد بالا همان طور که مشاهده می کنید، auth یک object است که مسیر admin را نشان می دهد. در این حالت که auth یک object است، آن مسیر خاص را برای کاربران احراز هویت شده با سطح دسترسی خاص ، نشان می دهد. برای مثال این مسیر تنها برای کاربری با سطح دسترسی یا نقش admin قابل دسترس است.

حالا کامپوننت ها (component) را ایجاد می کنیم. بخش "صفحه اصلی" پروژه یا همان HomePage را با کامپوننت home نشان می دهیم. پس فایل 'resources/js/pages/Home.vue' را می سازیم و کدهای زیر را در آن قرار می دهیم:

<template>
  <div class="container">
    <div class="card card-default">
      <div class="card-header">Bienvenue</div>
      <div class="card-body">
        <p>
          American Main Barbary Coast scuttle hardtack spanker fire ship grapple jack code of conduct port. Port red ensign Shiver me timbers provost salmagundi bring a spring upon her cable pillage cog crow's nest lateen sail. Barbary Coast quarterdeck lass coffer keel hulk mizzen me square-rigged loot.
        </p>
        <p>
          Yardarm starboard keelhaul list schooner prow booty cackle fruit gabion topmast. Plunder shrouds Nelsons folly jack Arr parley warp grog blossom ballast pressgang. Knave crack Jennys tea cup flogging log man-of-war hearties killick long clothes six pounders hulk.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

اکنون فایل 'resources/js/pages/Register.vue' را که در واقع کامپوننت Register است، می سازیم:

<template>
  <div class="container">
    <div class="card card-default">
      <div class="card-header">Inscription</div>
      <div class="card-body">
        <div class="alert alert-danger" v-if="has_error && !success">
          <p v-if="error == 'registration_validation_error'">Erreur(s) de validation, veuillez consulter le(s) message(s) ci-dessous.</p>
          <p v-else>Erreur, impossible de s'inscrire pour le moment. Si le problème persiste, veuillez contacter un administrateur.</p>
        </div>
        <form autocomplete="off" @submit.prevent="register" v-if="!success" method="post">
          <div class="form-group" v-bind:class="{ 'has-error': has_error && errors.email }">
            <label for="email">E-mail</label>
            <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="user@example.com" v-model="email">
            <span class="help-block" v-if="has_error && errors.email">{{ errors.email }}</span>
          </div>
          <div class="form-group" v-bind:class="{ 'has-error': has_error && errors.password }">
            <label for="password">Mot de passe</label>
            <input type="password" id="password" class="form-control" v-model="password">
            <span class="help-block" v-if="has_error && errors.password">{{ errors.password }}</span>
          </div>
          <div class="form-group" v-bind:class="{ 'has-error': has_error && errors.password }">
            <label for="password_confirmation">Confirmation mot de passe</label>
            <input type="password" id="password_confirmation" class="form-control" v-model="password_confirmation">
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-default">Inscription</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    name: '',
    email: '',
    password: '',
    password_confirmation: '',
    has_error: false,
    error: '',
    errors: {},
    success: false
   }
  },
  methods: {
   register() {
    var app = this
    this.$auth.register({
     data: {
      email: app.email,
      password: app.password,
      password_confirmation: app.password_confirmation
     },
     success: function () {
      app.success = true
      this.$router.push({name: 'login', params: {successRegistrationRedirect: true}})
     },
     error: function (res) {
      console.log(res.response.data.errors)
      app.has_error = true
      app.error = res.response.data.error
      app.errors = res.response.data.errors || {}
     }
    })
   }
  }
 }
</script>

نکته: من فقط خط ها را در همین کامپوننت بالا مدیریت کردم همان طور که در قسمت قبلی و سمت سرور هم اعتبارسنجی را فقط هنگام Register انجام دادم، اما در شرایط واقعی این اعتبارسنجی ها و مدیریت خطاها باید برای همه کامپوننت ها رخ دهد.

حالا فایل 'resources/js/pages/Login.vue' یا همان کامپوننت Login را ایجاد می کنیم و کدهای زیر را در آن قرار می دهیم:

<template>
  <div class="container">
    <div class="card card-default">
      <div class="card-header">Connexion</div>
      <div class="card-body">
        <div class="alert alert-danger" v-if="has_error">
          <p>Erreur, impossible de se connecter avec ces identifiants.</p>
        </div>
        <form autocomplete="off" @submit.prevent="login" method="post">
          <div class="form-group">
            <label for="email">E-mail</label>
            <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="user@example.com" v-model="email" required>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="password">Mot de passe</label>
            <input type="password" id="password" class="form-control" v-model="password" required>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-default">Connexion</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    email: null,
    password: null,
    has_error: false
   }
  },
  mounted() {
   //
  },
  methods: {
   login() {
    // get the redirect object
    var redirect = this.$auth.redirect()
    var app = this
    this.$auth.login({
     params: {
      email: app.email,
      password: app.password
     },
     success: function() {
      // handle redirection
      const redirectTo = redirect ? redirect.from.name : this.$auth.user().role === 2 ? 'admin.dashboard' : 'dashboard'
      this.$router.push({name: redirectTo})
     },
     error: function() {
      app.has_error = true
     },
     rememberMe: true,
     fetchUser: true
    })
   }
  }
 }
</script>

و سپس کامپوننت Dashboard را با فایل 'resources/js/pages/user/Dashboard.vue' ایجاد می کنیم و کدهای زیر را در آن قرار می دهیم:

<template>
  <div class="container">
    <div class="card card-default">
      <div class="card-header">Dashboard</div>
      <div class="card-body">
        Bienvenue
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    //
   }
  },
  components: {
   //
  }
 }
</script>

کامپوننت بالا مربوط به کاربران معمولی بود حالا کامپوننت dashbaord ویژه ادمین ها را با فایل 'resources/js/pages/admin/Dashboard.vue' ایجاد می کنیم و کدهای زیر را در آن قرار می دهیم:

<template>
  <div class="container">
    <div class="card card-default">
      <div class="card-header">Admin Dashboard</div>
      <div class="card-body">
        Bienvenue sur votre dashboard administrateur
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 export default {
  mounted() {
   //
  }
 }
</script>

حالا بار دیگر به فایل 'resources/js/Index.vue' باز می گردیم و آن را تغییر می دهیم. به جای عبارت "Bienvenue" که یک رشته معمولی بود تگ <router-view> را وارد می کنیم. در واقع بنابر آدرس و مسیر درخواستی کاربر، کامپوننت مناسب با آن مسیر به جای تگ <router-view> نشان داده می شود. اگر کاربر مسیر '/' را وارد کند، در حقیقت صفحه اصلی یا صفحه خانه را درخواست کرده است که با کامپوننت Home نشان می دهیم. کدهای فایل index.vue باید مانند کدهای زیر باشد:

<template>
  <div id="main">
    <header id="header">
      <h1>
        Laravel Vue SPA
      </h1>
    </header>
    <div id="content">
      <router-view></router-view>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    //
   }
  },
  components: {
    //
  }
 }
</script>

در نهایت باید فایل "resources/js/app.js" را با استفاده از دستورات مرتبط با استفاده کردن از پکیج های 'vue-auth' و 'vue-router' آپدیت کنیم. پس کدهای زیر را در این فایل خواهیم داشت:

import 'es6-promise/auto'
import axios from 'axios'
import './bootstrap'
import Vue from 'vue'
import VueAuth from '@websanova/vue-auth'
import VueAxios from 'vue-axios'
import VueRouter from 'vue-router'
import Index from './Index'
import auth from './auth'
import router from './router'
// Set Vue globally
window.Vue = Vue
// Set Vue router
Vue.router = router
Vue.use(VueRouter)
// Set Vue authentication
Vue.use(VueAxios, axios)
axios.defaults.baseURL = `${process.env.MIX_APP_URL}/api`
Vue.use(VueAuth, auth)
// Load Index
Vue.component('index', Index)
const app = new Vue({
 el: '#app',
 router
});متغی

نکته: متغیر 'axios.defaults.baseURL' از مقدار متغیر 'MIX_APP_URL' در فایل env لاراول استفاده می کند که در فایل env به صورت زیر تعریف می کنیم:

MIX_APP_URL="${APP_URL}"

ضمنا مقدار 'APP_URL' که در بالا استفاده شده است، نیز در فایل env مقدار می گیرد. با اجرای دستور php artisan serve در ترمینال می توانید مقدار این متغیر یا آدرس اصلی پروژه را ببینید، که به صورت پیش فرض در فایل env با مقدار 'http://127.0.0.1:8000' تعریف شده است. نحوه تعریف مقدار این متغیر در فایل env مانند زیر است:

APP_URL=http://127.0.0.1:8000

اگر شما از یک هاست virtual استفاده می کنید، مقدار فیلد بالا تغییر خواهد کرد. به طور کلی وقتی فایل های js با دستورات 'npm run dev' و یا 'npm run watch' کامپایل شوند، مقدار همه متغیر های فایل env، که با '_MIX' شروع می شوند، در سمت frontend دستخوش تغییر خواهند شد.

اکنون صفحه اصلی را رفرش کنید تا محتوای کامپوننت 'Home.vue' را ببینید (تصویر زیر):

Application screenshot

اما اگر بخواهید به صفحه '/login' دسترسی پیدا کنید، با یک خطا رو به رو خواهید شد. در واقع در حال حاضر پروژه لاراولی به گونه ای پیکربندی شده است که تنها یک مسیر بر می گرداند و آن همان قسمت index پروژه است که شامل قالب blade با عنوان 'welcome.blade.php' می شود. برای حل این خطا نیاز داریم تا فایل 'routes/web.php' ویرایش شود و خطوط زیر به آن اضافه شوند:

// Route to handle page reload in Vue except for api routes
Route::get('/{any?}', function (){
  return view('welcome');
})->where('any', '^(?!api\/)[\/\w\.-]*');

با کد بالا url های مختلف در هر صورتی قالب welcome را بر می گردانند و کامپوننت متناظر با درخواست ارائه شده توسط کاربر به کمک vue-router نشان داده می شود. آخرین خط کد بالا جهت مدیریت مسیر api هایی هستند که ممکن است وجود نداشته باشند و یا حالتی برای مدیریت آن ها تعریف نشده باشد، در این صورت با این خط از خطای احتمالی که ممکن است پروژه در این رابطه داشته باشد، جلوگیری می کنیم.

هم اکنون اگر می خواهید به 'login/' دسترسی داشته باشید، فرم ورود (login) نمایان می گردد، و اگر قصد دسترسی به 'dashboard/' و یا 'admin/dashboard/' را داشته باشید، به صفحه ورود بازگردانده می شوید (جهت احراز هویت). تصویر زیر فرم ورود را نشان می دهد:

Application screenshot — login page

اگر ورود کنید و احراز هویت انجام شود می توانید به داشبورد متناظر با سطح دسترسی خود بروید (کاربر مدیر یا معمولی). این رفتار در کدهای کامپوننت 'Login.vue' مدیریت می شود:

const redirectTo = redirect ? redirect.from.name : this.$auth.user().role === 2 ? 'admin.dashboard' : 'dashboard'

بر اساس دستور بالا یا کاربر به مسیر قبلی که از آن جا آمده است، redirect می شود یا بر اساس احراز هویت صورت گرفته و براساس نقش و سطح دسترسی که دارا خواهد بود به داشبورد متناسب با خودش منتقل یا redirect می شود.

افزودن لیست به صفحات

حالا می خواهیم یک لیست جهت حرکت بین لینک ها و مسیرهای مختلف به پروژه اضافه کنیم. فایل 'resources/js/components/Menu.Vue' ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

<template>
  <nav id="nav">
    <ul>
      <!--UNLOGGED-->
      <li v-if="!$auth.check()" v-for="(route, key) in routes.unlogged" v-bind:key="route.path">
        <router-link :to="{ name : route.path }" :key="key">
          {{route.name}}
        </router-link>
      </li>
      <!--LOGGED USER-->
      <li v-if="$auth.check(1)" v-for="(route, key) in routes.user" v-bind:key="route.path">
        <router-link :to="{ name : route.path }" :key="key">
          {{route.name}}
        </router-link>
      </li>
      <!--LOGGED ADMIN-->
      <li v-if="$auth.check(2)" v-for="(route, key) in routes.admin" v-bind:key="route.path">
        <router-link :to="{ name : route.path }" :key="key">
          {{route.name}}
        </router-link>
      </li>
      <!--LOGOUT-->
      <li v-if="$auth.check()">
        <a href="#" @click.prevent="$auth.logout()">Logout</a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    routes: {
     // UNLOGGED
     unlogged: [
      {
       name: 'Inscription',
       path: 'register'
      },
      {
       name: 'Connexion',
       path: 'login'
      }
     ],
     // LOGGED USER
     user: [
      {
       name: 'Dashboard',
       path: 'dashboard'
      }
     ],
     // LOGGED ADMIN
     admin: [
      {
       name: 'Dashboard',
       path: 'admin.dashboard'
      }
     ]
    }
   }
  },
  mounted() {
   //
  }
 }
</script>

سپس به جای محتوانی کنونی، کدهای زیر را در فایل 'resources/js/index.vue' قرار دهید:

<template>
  <div id="main">
    <header id="header">
      <h1>
        <router-link :to="{name: 'home'}">
          Laravel Vue SPA
        </router-link>
      </h1>
      <navigationMenu></navigationMenu>
    </header>
    <div id="content">
      <router-view></router-view>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 import navigationMenu from './components/Menu.vue'
 export default {
  data() {
   return {
    //
   }
  },
  components: {
   navigationMenu
  }
 }
</script>

کامپوننت navigation را که مربوط به پیمایش لینک صفحات مختلف است، جهت نمایش زیر title و در header قرار می دهیم و نیز در title جهت redirect به صفحه اصلی، با استفاده از تگ 'router-link' لینکی اضافه می کنیم. نتیجه مانند تصویر زیر خواهد بود:

Application screenshot

دریافت اطلاعات از api با axios

حالا که سیستم احراز هویت در Backend و Frontend پیاده سازی شد، می خواهیم اطلاعات و یا خروجی api را در Vue نشان دهیم. ابتدا لیستی از کاربران را در داشبورد ادمین نمایش می دهیم.

فایل 'resources/js/components/user-list.vue' را ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

<template>
<div>
  <h3>Liste de utilisateurs</h3>
  <div class="alert alert-danger" v-if="has_error">
    <p>Erreur, impossible de récupérer la liste des utilisateurs.</p>
  </div>
  <table class="table">
    <tr>
      <th scope="col">Id</th>
      <th scope="col">Nom</th>
      <th scope="col">Email</th>
      <th scope="col">Date d'inscription</th>
    </tr>
    <tr v-for="user in users" v-bind:key="user.id" style="margin-bottom: 5px;">
      <th scope="row">{{ user.id }}</th>
      <td>{{ user.name }}</td>
      <td>{{ user.email }}</td>
      <td>{{ user.created_at}}</td>
    </tr>
  </table>
</div>
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    has_error: false,
    users: null
   }
  },
  mounted() {
   this.getUsers()
  },
  methods: {
   getUsers() {
    this.$http({
     url: `users`,
     method: 'GET'
    })
      .then((res) => {
       this.users = res.data.users
      }, () => {
       this.has_error = true
      })
   }
  }
 }
</script>

نکته: ما از متد '()http$' استفاده می کنیم که به صورت اتوماتیک توکن را Request Header اضافه می کند.

حالا به جای کدهای موجود در فایل 'resources/js/pages/admin/Dashboard.vue' کدهای زیر را قرار دهید:

<template>
  <div class="container">
    <div class="card card-default">
      <div class="card-header">Admin Dashboard</div>
      <div class="card-body">
        Bienvenue sur votre dashboard administrateur
      </div>
    </div>
    <div class="card card-default">
      <div class="card-header">Liste des utilisateurs</div>
      <div class="card-body">
        <userList></userList>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
 import userList from '../../components/user-list.vue'
 export default {
  mounted() {
   //
  },
  components: {
   userList
  }
 }
</script>

با کارهای صورت گرفته هر زمانی یک کاربر با سطح دسترسی ادمین وارد داشبورد می شود، می تواند لیست کاربران را مشاهده کند (تصویر پایین):

Application screenshot

نکته: حالا اگر می خواهید با بک کاربر معمولی به داشبوردی که لیست کاربران را نشان دهد، دست پیدا کنید با خطا مواجه خواهید شد زیرا 'api/users/' جهت دسترسی کاربران با نقش مدیر، محافظت شده است!

آموزش پیاده سازی سیستم احراز هویت با سطح دسترسی همین جا به پایان رسید، و امیدوارم پروژه های خوبی را با لاراول و ویو بسازید.


منبع: سایت Medium

نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (2 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

حسین
19 آبان 1399
راس میگن تو رکسو اصلا به سوالات جواب نمیدن اقای مهدی تو چقدر بی ادبی

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

Sahel
26 بهمن 1398
سلام من یه سوال داشتم . سرچ کردم جوابم پیدا نمیکنم ! ببینید من دارم پنل مدیریت به صورت spa میزنم جدول دوره ها و قسمت ها دارم . قبلا فقط با لاراول به وسیله رابطه های که تعریف میکردم به راحتی دسترسی داشتم به اسم دوره هر قسمت حالا میخوام به صورت vuejsکه می نویسم با توجه به رابطه ای که تعریف کردم به اسم دوره هر قسمت دسترسی داشته باشم ولی نمیدونم از راهی باید استفاده کنم ! در صفحات vue نمیشه از کد هایی استفاده کنی که در فایل های blade مینوشتی ! این راهش چیه ؟ لطفا راهنمایی میکنید .

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

Sahel
26 بهمن 1398
چرا پاسخگو نیستید ؟ بلد نیستید ؟ واقعا متاسفم برای بازدید کنندگان اصلا احترام نمیزارید

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمد دفاعی
16 اسفند 1398
سلام شما در SPA از وب سرویس ها استفاده می کنید، در واقع با سرویس ها به داده ها در vue دسترسی دارید و هر تغییر و ... در متغیر های Vue در کامپوننت ها اعمال می شوند.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

مهدی
19 شهریور 1399
واقعا به بعضی ها آدم میمونه چی بگه! فعلا که شما از نویسنده مقاله سوال داری و شما بلد نیستی و توانایی اینو نداری که بگردی از اینترنت راه حل مشکلتو پیدا کنی. و همچنین بلد نیستی با احترام صحبت کنی مثل اینکه نویسنده این مقاله نوکر بابات هست و مسئول هست به تو جواب بده.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.