فصل 9: حلقه های while و do-while در جاوا

21 مرداد 1397
java-while-do-while

از حلقه While نیز همانند For برای اجرای مکرر یک قسمت از برنامه استفاده می شود. در صورتی که تعداد دفعات تکرار مشخص نباشد، آنگاه While گزینه مناسبی است.

سینتکس:

while(condition){ 
//code to be executed 
}

حلقه while در جاوا

مثال:

public class WhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=1; 
  while(i<=10){ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  } 
} 
}

خروجی:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حلقه بی نهایت while

در صورتی که در قسمت شرط در حلقه While عبارت True را بنویسید، این حلقه هرگز متوقف نخواهد شد و نیاز به فشردن کلیدهای Ctrl + C برای توقف برنامه می باشد.

سینتکس:

while(true){ 
//code to be executed 
}

مثال:

public class WhileExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  while(true){ 
    System.out.println("infinitive while loop"); 
  } 
} 
}

خروجی:

infinitive while loop
infinitive while loop
infinitive while loop
infinitive while loop
infinitive while loop
ctrl+c

حلقه Do-While در جاوا

حلقه do-while بسیار مشابه While می باشد و برای اجرای مکرر یه قسمت برنامه استفاده می شود. در صورتی که تعداد دفعات تکرار مشخص نباشد و برنامه باید حداقل یکبار اجرا شود، آنگاه استفاده از do-while پیشنهاد می شود.

سینتکس:

do{ 
//code to be executed 
}while(condition);

حلقه Do While در جاوا

مثال:

public class DoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=1; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i<=10); 
} 
}

خروجی:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حلقه بی نهایت do-while

همانند While، با قرار دادن عبارت true در قسمت شرط do-while، برنامه هرگز متوقف نخواهد شد.

سینتکس:

do{ 
//code to be executed 
}while(true);

مثال:

public class DoWhileExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  do{ 
    System.out.println("infinitive do while loop"); 
  }while(true); 
} 
}

خروجی:

infinitive do while loop
infinitive do while loop
infinitive do while loop
ctrl+c
نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.