مسیر یادگیری Git

روندی که روکسو برای یادگیری git توصیه می‌کند

Git (گیت)