عدم امکان استفاده از Constraint Layout در jetpack compose

هنگام استفاده از jetpack compose در Android Studio 

implementation های مورد نیاز برای استفاده از Constrain Layout را اد میکنم :

implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4'
implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout-compose-android:'
implementation "androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.2.0-alpha10"
implementation "androidx.constraintlayout:constraintlayout-compose:1.1.0-alpha10"

همچنین import های لازم را انجام میدهم:

import androidx.constraintlayout.compose.ConstraintLayout
import androidx.constraintlayout.compose.ConstraintSet
import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintSet

اما همچنان وقتی توابع موجود در Constraint Layoutرا (مانند ConstraintSet)فراخوانی میکنم با خطای عدم شناخت این توابع مواجه میشوم:

Unresolved reference: constraintlayout
برچسب ها:
پرسیده شده در: 10 ماه قبل
آمار بازدید: 799
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.