اتصال به درگاه پرداخت در ری اکت

من کد یک رستوران نوشتم، وقتی‌ که از صفحه اصلی‌ می‌خوام برم برای پرداخت,  صفحه به مشکل می‌خوره  ، صفحه به مشکل می‌خوره ، کسی‌ می‌تونه کمک کنه برای رفع مشکل

Screenshot 2021-05-20 at 11_thumb.30

const Food = (props) => {

  let transformIngredients = Object.keys(props.ingredients).map(igKey => {
     return [...Array(props.ingredients[igKey])].map(( _, i) => {
        return <FoodIngredient key={igKey + i} type={igKey} />
      })
    })
    .reduce((arr, el) => {
      return arr.concat(el)
    }, [])
  if(transformIngredients.length===0){
    transformIngredients = <p style={{margin:"20px 10px"}}>Scegli il tuo panino</p>
  }

  return (
    <div className="container">
      <FoodIngredient type="pane"/>
      {transformIngredients}
      <FoodIngredient type="pane"/>
    </div>
  );
};

export default Food;

برای جا به جا شدن از صفحه اصلی‌(Home) به صفحه پرداخت(checkout) با این ERROR , --> TypeERROR  مواجه میشم ، امیدورم کسی‌ بتونه کمک کنه برای راه حل 

Screenshot 2021-05-20 at 11_thumb.30

const Food = (props) => {

let transformIngredients
 = Object.keys(props.ingredients).map(igKey => {
    return [...Array(props.ingredients[igKey])].map(( _, i) => {
return <FoodIngredient key={igKey + i} type={igKey} />
      })
    
    })
    
    
    .reduce((arr, el) => {
      return arr.concat(el)
    }, [])


  
  if(transformIngredients.length===0){
  transformIngredients = <p >Scegli il tuo panino</p>
  }

  return (
    <div className="container">
      <FoodIngredient type="pane"/>
      {transformIngredients}
      <FoodIngredient type="pane"/>
    </div>
  );
};

export default Food;

 


class Checkout extends Component {

  state ={
    ingredients: {
      hotDog:0,
      formaggio : 0,
      insalata : 0
    }
  }

  checkoutFinalHandler = () =>{
    alert("checkOut")
  }
  checkoutCancelledHandler =() =>{
    this.props.history.goBack();
  }
  componentDidMount() {
    const query = new URLSearchParams(this.props.location.search);
    const ingredients = {};
    for(let param of query.entries()){
      ingredients[[param[0]]]= +param[1]
    }
    this.setState({ingredients : ingredients})
  }

  render() {
    return(
      <div>
 <CheckoutSummery ingredinets={this.state.ingredients}
 checkoutFinal={this.checkoutFinalHandler}
 checkoutCancel={this.checkoutCancelledHandler}/>
      </div>
    )
  }
}
class App extends Component {
 render(){
 return (
  <div className="App">
   <Layout>
    <Switch>
    <Route path="/checkout" component={Checkout}/>
    <Route path="/" exact component={FoodBuilder}/>
   </Switch>
       </Layout>
     </div>
   );
 }
}

export default App;
برچسب ها:
پرسیده شده در: 4 ماه قبل
آمار بازدید: 423
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.
اینستاگرام روکسو

روکسو در اینستاگرام

به جمع هزاران کاربر اینستاگرامی روکسو بپیوندید.