متدهای دریافت تاریخ در جاوا اسکریپت

24 بهمن 1397
javascript-get-date

در این جلسه قصد داریم در رابطه با متدهای مربوط به دریافت تاریخ در جاوا اسکریپت صحبت کنیم. توجه داشته باشید که دریافت (get) در مقابل تعیین یا تنظیم کردن (set) است.

دریافت سال به صورت چهار رقمی (yyyy) ()getFullYear
دریافت ماه به صورت عددی (0-11) ()getMonth
دریافت روز به صورت عددی (1-31) ()getDate
دریافت ساعت (0-23) ()getHours
دریافت دقیقه (0-59) ()getMinutes
دریافت ثانیه (0-59) ()getSeconds
دریافت میلی ثانیه (0-999) ()getMilliseconds
دریافت زمان (در واحد میلی‌ثانیه، سپری شده از 1 ژانویه 1970) ()getTime
دریافت روز هفته به صورت عددی (0-6) ()getDay
دریافت زمان در ECMAScript 5 ()Date.now

متد ()getTime

این متد تعداد میلی ثانیه های سپری شده از اول ژانویه سال 1970 را بر میگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getTime()</h2>

<p>The internal clock in JavaScript counts from midnight January 1, 1970.</p>
<p>The getTime() function returns the number of milliseconds since then:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();
</script>

</body>
</html>

نکته: به دلیل اینکه زمان دائما در حال گذر است، خروجی این تابع نیز دائما تغییر می کند بنابراین باید خروجی را به صورت لحظه ای در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت مشاهده کنید. در واقع تمامی متدهای این جلسه به نوعی به تاریخ بستگی دارند بنابراین خروجی اکثر آن ها را در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت قرار خواهیم داد.

متد ()getFullYear

این متد سال مورد نظر ما را به صورت عدد چهار رقمی برمیگرداند:

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();

خروجی این کد عدد 2019 خواهد بود.

متد ()getMonth

این متد ماه مورد نظر ما را به صورت عددی بین 0 تا 11 برمیگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMonth()</h2>

<p>The getMonth() method returns the month of a date as a number from 0 to 11.</p>
<p>To get the correct month, you must add 1:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth() + 1;
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

نکته: در جاوا اسکریپت اولین ماه (یعنی ژانویه) مساوی با 0 است و آخرین ماه (دسامبر) مساوی با 11.

اگر دوست دارید ماه به صورت حرفی برای شما برگردانده شود می توانید از یک آرایه استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMonth()</h2>

<p>The getMonth() method returns the month as a number:</p>

<p>You can use an array to display the name of the month:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
var months = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];
document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

متد ()getDate

این متد روز را به صورت عددی بین 0 تا 31 برمیگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getDate()</h2>

<p>The getDate() method returns the day of a date as a number (1-31):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

متد ()getHours

این متد ساعت مورد نظر از یک تاریخ خاص را به ما برمیگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getHours()</h2>

<p>The getHours() method returns the hours of a date as a number (0-23):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

متد ()getMinutes

این متد دقیقه ی مورد نظر از یک تاریخ خاص را به ما برمیگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMinutes()</h2>

<p>The getMinutes() method returns the minutes of a date as a number (0-59):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

متد ()getSeconds

این متد ثانیه ی مورد نظر از یک تاریخ خاص را به ما می دهد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getSeconds()</h2>

<p>The getSeconds() method returns the seconds of a date as a number (0-59):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

در مثال هایی که خدمت شما ارائه می شود با زدن دکمه ی Run with JS در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت، می توانید کد را دوباره اجرا کرده و متوجه گذر زمان شوید.

متد ()getMilliseconds

این متد تعداد میلی ثانیه های یک تاریخ مشخص را به صورت عددی بین 0 تا 999 به ما برمیگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMilliseconds()</h2>

<p>The getMilliseconds() method returns the milliseconds of a date as a number (0-999):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

متد ()getDay

این متد روز هفته را به صورت عددی بین 0 تا 6 برمیگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getDay()</h2>

<p>The getDay() method returns the weekday as a number:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

نکته: در جاوا اسکریپت اولین روز هفته (یعنی Sunday - یکشنبه) مساوی با 0 است. این روز برای جاوا اسکریپت شروع روز هفته است، حتی اگر در بعضی از کشور ها Monday (دوشنبه) یا غیر از آن شروع هفته باشد.

اگر دوست دارید روز هفته را به صورت حروفی دریافت کنید مثل مثالی که بالاتر ذکر شد می توانید از یک آرایه استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getDay()</h2>

<p>The getDay() method returns the weekday as a number:</p>

<p>You can use an array to display the name of the weekday:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
var days = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];
document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];
</script>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی این کد در ادیتور آنلاین جاوا اسکریپت

نکته: کد هایی که در جدول اول مقاله ذکر شد، معادل UTC نیز دارند:

معادل ()getDate اما برای UTC ()getUTCDate
معادل ()getDay اما برای UTC ()getUTCDay
معادل ()getFullYear اما برای UTC ()getUTCFullYear
معادل ()getHours اما برای UTC ()getUTCHours
معادل ()getMilliseconds اما برای UTC ()getUTCMilliseconds
معادل ()getMinutes اما برای UTC ()getUTCMinutes
معادل ()getMonth اما برای UTC ()getUTCMonth
معادل ()getSeconds اما برای UTC ()getUTCSeconds

در این قسمت با متدهای دریافت تاریخ در جاوا اسکریپت آشنا شدیم و در قسمت بعد به سراغ متدهای تعیین تاریخ و زمان خواهیم رفت.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش جاوا اسکریپت | Javascript توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.