انواع داده در PHP

PHP Data Types

درسنامه درس 4 از سری آموزش PHP 7

همانطور که می دانید ما می توانیم مقادیر مختلفی را در متغیرهای php ذخیره کنیم اما این داده ها انواع مختلفی دارند و بنابراین کارهای متفاوتی نیز انجام می دهند. زبان PHP از متغیرهای زیر پشتیبانی می کند:

 • String (رشته ها)
 • Integer (اعداد صحیح)
 • Float (اعداد اعشاری - نام دیگرشان double است)
 • Boolean (مقادیر بولین: true یا false)
 • Array (آرایه ها)
 • Object (اشیاء)
 • NULL (نال - پوچ)
 • Resource (منبع)

در این مقاله به طور خلاصه با انواع داده در PHP آشنا می شویم و در قسمت های بعدی به طور مفصل در موردشان صحبت می کنیم.

رشته ها (string) در PHP

رشته ها توالی خاصی از کاراکترها هستند؛ به طور مثال "!Hello world". در واقع رشته ها هر نوع متنی داخل علامت quotation هستند، حالا چه single quote (علامت ') باشد و چه double quote (علامت "). به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>"; 
echo $y;
?>

</body>
</html>

مشاهده خروجی

اعداد صحیح (integer) در PHP

در زبان php اعداد صحیح، یعنی اعدادی غیراعشاری که بین 2,147,483,648- و 2,147,483,647 هستند. قوانین مربوط به این اعداد به شرح زیر است:

 • هر عدد صحیح باید حداقل یک رقم داشته باشد.
 • اعداد صحیح اجازه گرفتن مقدار اعشار ندارند.
 • اعداد صحیح می توانند مثبت یا منفی باشند.
 • اعداد صحیح سه قالب مختلف دارند: اعداد decimal (در مبنای 10)، hexadecimal (در مبنای 16 که با 0x شروع می شوند) و octal (بر مبنای 8 که با 0 شروع می شوند).

در مثال زیر x$ یک عدد صحیح است. ما از تابع ()var_dump استفاده می کنیم تا مقدار متغیر را به همراه نوع آن به ما برگرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 5985;
var_dump($x);
?> 

</body>
</html>

مشاهده خروجی

اعداد اعشاری (float) در PHP

همانطور که می دانید اعداد اعشاری اعدادی هستند که دارای رقم اعشار (کمتر از 1) باشند. در کدهای زیر همان مثال x$ را برای اعداد اعشاری دوباره سازی می کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 10.365;
var_dump($x);
?> 

</body>
</html>

مشاهده خروجی

مقادیر boolean

مقادیر boolean مقادیری هستند که فقط و فقط دو مقدار ممکن دارند: TRUE یا FALSE و به راحتی نوشته می شوند:

$x = true;
$y = false;

این مقادیر معمولا در شرط ها و حلقه ها استفاده می شوند که در جلسات بعدی در موردشان صحبت خواهیم کرد.

آرایه ها (Aray) در PHP

تا اینجای کار متغیرها می توانستند در یک زمان فقط یک مقدار را قبول کنند اما با استفاده از آرایه ها می توان چندین مقدار را در یک متغیر قرار داد. در مثال زیر آرایه cars$ را می بینید که مقدارش با استفاده از ()var_dump برایتان نمایش داده شده است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?> 

</body>
</html>

مشاهده خروجی

در قسمت مخصوص آرایه ها به طور مفصل در رابطه با آن ها صحبت خواهیم کرد.

اشیاء PHP

اشیاء از انواع داده در php هستند که داده و اطلاعاتی راجع به پردازش آن را ذخیره می کنند. در زبان PHP اشیاء باید صراحتا تعریف شوند؛ ابتدا باید کلاسی برای شیء خود تعریف کنیم (برای این کار از کلیدواژه class استفاده می کنیم). کلاس ها ساختارهایی هستند که دارای خصوصیات و متدهای خودشان هستند. به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
class Car {
  function Car() {
    $this->model = "VW";
  }
}
// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>

</body>
</html>

مشاهده خروجی

در مورد کلاس ها و برنامه نویسی شیء گرای PHP می توانید به دوره برنامه نویسی شیء گرای PHP مراجعه کنید.

مقدار NULL

Null یک نوع داده بسیار خاص است که تنها می تواند مقدار Null را داشته باشد. متغیری که مقدار Null را داشته باشد یعنی هیچ داده ای به آن متغیر انتساب داده نشده است. مثلا اگر شما متغیری بسازید اما مقداری برایش تعیین نکنید، زبان php به طور خودکار مقدار Null را به آن می دهد. البته برای خالی کردن متغیرها هم می توان از Null استفاده کرد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

</body>
</html>

مشاهده خروجی

مقدار resource

اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم resource در اصل data type (نوع داده) نیست، بلکه ذخیره reference ها در توابع و منابع خارج از php است. یکی از مشهورترین انواع resource درخواست های پایگاه داده (Data base) هستند. ما در این دوره در رابطه با resource ها صحبت نخواهیم کرد چرا که پیچیده و شدیدا تئوری هستند.

دستورات echo و print

از آنجایی که در این دوره مکررا از دستورات echo و print استفاده خواهیم کرد بهتر است با آن ها آشنا شویم. دستورات echo و print به غیر از تفاوتی جزئی تقریبا یکی هستند؛ هر دوی آن ها برای خروجی گرفتن و نمایش داده ها استفاده می شوند. تفاوت جزئی آن ها این است که print دارای return value با مقدار 1 است. شاید فعلا متوجه آن نشوید اما به طور خلاصه return value یعنی اگر کاری را با موفقیت انجام داد مقدار 1 را برمی گرداند (در صورتی که ما بخواهیم). از آنجا که echo هیچ return value ندارد کمی از print سنگین تر است.

شما می توانید echo را به همراه پرانتز یا بدون پرانتز (echo یا ()echo) استفاده کنید. به این مثال دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?> 

</body>
</html>

مشاهده خروجی

دقیقا مانند دستور echo می توانید از دستور print نیز با پرانتز یا بدون پرانتز استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?> 

</body>
</html>

مشاهده خروجی

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش PHP 7 توصیه می‌کند:
نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.