عدم ظاهر شدن اشکال در pygame

سلام من در کد پایتون زیر از pygame استفاده کردم ولی اشیاء آن نمایش داده نمی شود:

import pygame ,sys

from pygame . locals import *


SCREEN = pygame . display . set_mode((200 , 500))

pygame.display . set_caption ('pishi')


fuchsia = (255 , 0, 255)

purple = (128,0 , 128)

magenta = (255,0,255)

white = (255,255,255)

cyan=(0,255,255)

while True :

  for event in pygame. event. get():

    if event. type == QUIT:

      pygame. quit()

      sys. exit()

  SCREEN. fill(white)

  pygame.draw.line(SCREEN,magenta,(50,100),(150,200))

  pygame.draw.circle(SCREEN,purple,(300,350),170,6)

  pygame.draw.polygon(SCREEN,fuchsia,(100,150),(200,250),(300,350))

  pygame.draw.ellipse(SCREEN,cyan,((400,450,500,550)),9)

pygame. display. update()
برچسب ها:
پرسیده شده در: 12 ماه قبل
آمار بازدید: 932
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.