نمایش دسته بندی و ویژگی ها به صورت ایجکس با ویو جی اس و لاراول

سلام 

من میخوام با انتخاب دسته بندی مورد نظر ویژگی ها و مقدار ویژگی ها را نمایش بدهد و این کار را انجام دادم و به درستی کار میکند 

اما زمانی که دسته بندی را تغییر میدهم مقدار ویژگی تغییر نمیکند و فقط مقدار null میگیرد

<template>
 <div>
   <div class="form-group">
    <label>دسته بندی</label>
    <select name="categories[]" id="" class="form-control" multiple="true" v-model="categories_selected" @change="onChange($event, null)">
      <option v-for="category in categories" :value="category.id">{{category.name}}</option>
    </select>
   </div>
   <div class="form-group">
    <label>برند</label>
    <select name="brand" class="form-control">
      <option v-if="!product" v-for="brand in brands" :value="brand.id">{{brand.title}}</option>
      <option v-if="product" v-for="brand in brands" :selected="product.brand.id === brand.id" :value="brand.id">{{brand.title}}</option>
    </select>
   </div>
   <div v-if="flag">
    <div class="form-group" v-for="(attribute, index) in attributes">
     <label>ویژگی {{attribute.title}}</label>
     <select class="form-control" @change="addAttribute($event, index)">
      <option>انتخاب کنید...</option>
      <option v-if="!product" v-for="attributeValue in attribute.attributes_value" :value="attributeValue.id">{{attributeValue.title}}</option>
      <option v-if="product" v-for="attributeValue in attribute.attributes_value" :value="attributeValue.id"
          :selected="product.attribute_values[index] && product.attribute_values[index]['id'] == attributeValue.id">{{attributeValue.title}}</option>
     </select>
    </div>
   </div>
   <input type="hidden" name="attributes[]" :value="computedAttribute">
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
     return {
      categories: [],
      categories_selected: [],
      flag: false,
      attributes:[],
      selectedAttribute: [],
      computedAttribute: []
     }
    },
    props: ['brands', 'product'],
    mounted() {
      axios.get('/api/categories').then(res =>{
        this.getAllChildren(res.data.categories, 0)
      }).catch(err=>{
       console.log (err)
      })
      if(this.product){
       console.log(this.product)
       for(var i=0; i<this.product.categories.length; i++){
        this.categories_selected.push(this.product.categories[i].id)
       }
       for(var i=0; i<this.product.attribute_values.length; i++){
        this.selectedAttribute.push({
         'index': i,
         'value': this.product.attribute_values[i].id
        })
        this.computedAttribute.push(this.product.attribute_values[i].id)
       }
       const load = 'ok'
       this.onChange(null, load);
      }
    },
    methods: {
      getAllChildren: function(currentValue, level){
       for(var i=0; i< currentValue.length; i++){
        var current = currentValue[i];
        this.categories.push({
         id: current.id,
         name: Array(level + 1).join("----") + " " + current.name
        })
        if(current.children_recursive && current.children_recursive.length > 0){
         this.getAllChildren(current.children_recursive, level + 1)
        }
       }
      },
      onChange: function(event, load){
       this.flag = false;
       axios.post('/api/categories/attribute', this.categories_selected).then(res =>{
        if(this.product && load == null){
         this.computedAttribute = []
         this.selectedAttribute = []
        }
        this.attributes = res.data.attributes
        this.flag = true
       }).catch(err => {
        console.log(err)
        this.flag = false
       })
      },
     addAttribute: function(event, index){
       for(var i=0; i<this.selectedAttribute.length; i++){
        var current = this.selectedAttribute[i];
        if(current.index == index){
         this.selectedAttribute.splice(i, 1)
        }
       }
       this.selectedAttribute.push({
        'index': index,
        'value': event.target.value
       })
       this.computedAttribute = []
       for(var i=0; i<this.selectedAttribute.length; i++){
        this.computedAttribute.push(this.selectedAttribute[i].value)
       }
      },
    }
  }
</script>

کدهای کامپوننت 

 public function apiIndex()
 {
  $categories = Category::with('childrenRecursive')
   ->where('parent_id', null)
   ->get();
  $response =[
   'categories' => $categories
  ];
  return response()->json($response, 200);
 }
 public function apiIndexAttribute(Request $request)
 {
  $categories = $request->all();
  $attributeGroup = AttributeGroup::with('attributesValue', 'categories')
   ->whereHas('categories', function($q) use ($categories){
    $q->whereIn('categories.id', $categories);
   })->get();
  $response =[
   'attributes' => $attributeGroup
  ];
  return response()->json($response, 200);
 }

کدهای کنترلرها

برچسب ها:
پرسیده شده در: 4 سال قبل
آمار بازدید: 878
mehdiSh (25)
بیش از ۱ سال عضویت در روکسو بیش از ۱ سال عضویت در روکسو
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.