مشکل در نصب بسته در لاراول

من لاراول نصب کردم. الان می خوام بسته زیر رو نصب کنم:

https://github.com/codeagent/treemap

این خطارو دریافت میکنم. برای رفع مشکل باید چیکار کنم؟

Problem 1
- Installation request for codeagent/treemap ^1.0 -> satisfiable by codeagent/treemap[v1.0.0].
- Conclusion: remove symfony/console v5.1.8
- Conclusion: don't install symfony/console v5.1.8
- codeagent/treemap v1.0.0 requires symfony/console ^3.1 -> satisfiable by symfony/console[3.1.x-dev, 3.2.x-dev, 3.3.x-dev, 3.4.x-dev, v3.1.0, v3.1.0-BETA1, v3.1.0-RC1, v3.1.1, v3.1.10, v3.1.2, v3.1.3, v3.1.4, v3.1.5, v3.1.6, v3.1.7, v3.1.8, v3.1.9, v3.2.0, v3.2.0-BETA1, v3.2.0-RC1, v3.2.0-RC2, v3.2.1, v3.2.10, v3.2.11, v3.2.12, v3.2.13, v3.2.14, v3.2.2, v3.2.3, v3.2.4, v3.2.5, v3.2.6, v3.2.7, v3.2.8, v3.2.9, v3.3.0, v3.3.0-BETA1, v3.3.0-RC1, v3.3.1, v3.3.10, v3.3.11, v3.3.12, v3.3.13, v3.3.14, v3.3.15, v3.3.16, v3.3.17, v3.3.18, v3.3.2, v3.3.3, v3.3.4, v3.3.5, v3.3.6, v3.3.7, v3.3.8, v3.3.9, v3.4.0, v3.4.0-BETA1, v3.4.0-BETA2, v3.4.0-BETA3, v3.4.0-BETA4, v3.4.0-RC1, v3.4.0-RC2, v3.4.1, v3.4.10, v3.4.11, v3.4.12, v3.4.13, v3.4.14, v3.4.15, v3.4.16, v3.4.17, v3.4.18, v3.4.19, v3.4.2, v3.4.20, v3.4.21, v3.4.22, v3.4.23, v3.4.24, v3.4.25, v3.4.26, v3.4.27, v3.4.28, v3.4.29, v3.4.3, v3.4.30, v3.4.31, v3.4.32, v3.4.33, v3.4.34, v3.4.35, v3.4.36, v3.4.37, v3.4.38, v3.4.39, v3.4.4, v3.4.40, v3.4.41, v3.4.42, v3.4.43, v3.4.44, v3.4.45, v3.4.46, v3.4.5, v3.4.6, v3.4.7, v3.4.8, v3.4.9].
- Can only install one of: symfony/console[3.1.x-dev, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[3.2.x-dev, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[3.3.x-dev, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[3.4.x-dev, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.0, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.0-BETA1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.0-RC1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.10, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.2, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.3, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.4, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.5, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.6, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.7, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.8, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.1.9, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.0, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.0-BETA1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.0-RC1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.0-RC2, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.10, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.11, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.12, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.13, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.14, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.2, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.3, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.4, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.5, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.6, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.7, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.8, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.2.9, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.0, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.0-BETA1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.0-RC1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.10, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.11, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.12, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.13, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.14, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.15, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.16, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.17, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.18, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.2, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.3, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.4, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.5, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.6, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.7, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.8, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.3.9, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.0, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.0-BETA1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.0-BETA2, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.0-BETA3, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.0-BETA4, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.0-RC1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.0-RC2, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.1, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.10, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.11, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.12, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.13, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.14, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.15, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.16, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.17, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.18, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.19, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.2, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.20, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.21, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.22, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.23, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.24, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.25, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.26, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.27, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.28, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.29, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.3, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.30, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.31, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.32, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.33, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.34, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.35, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.36, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.37, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.38, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.39, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.4, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.40, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.41, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.42, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.43, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.44, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.45, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.46, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.5, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.6, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.7, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.8, v5.1.8].
- Can only install one of: symfony/console[v3.4.9, v5.1.8].
- Installation request for symfony/console (locked at v5.1.8) -> satisfiable by symfony/console[v5.1.8].

Installation failed, reverting ./composer.json to its original content.

چطور میتونم رفعش کنم؟

 

برچسب ها:
پرسیده شده در: 2 سال قبل
آمار بازدید: 372
sardarn (20)
بیش از ۱ سال عضویت در روکسو بیش از ۱ سال عضویت در روکسو
0

سلام وقت بخیر

این پکیج اخرین بار سال 2016 آپدیت شده است و با ورژنهای قدیمی لاراول سازگاری دارد. پکیج جایگزینی رو تست بفرمائید.

ارسال شده در: 2 سال قبل
hami2h (20)
بیش از ۱ سال عضویت در روکسو بیش از ۱ سال عضویت در روکسو
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.