ارور هنگام آپلود فایل Call to a member function getClientOriginalName() on bool

public function store(Request $request)
  {
//    dd($request);
    $messages = [
      'name.required' => 'فیلد نام را وارد نمایید',
      'email.required' => 'فیلد ایمیل را وارد نمایید',
      'email.email' => 'ايميل وارد شده معتبر نيست',
      'phone.required' => 'فیلد تلفن را وارد نمایید',
      'password.required' => 'فيلد رمز عبور را وارد نماييد',
      'password.min' => 'رمز عبور بايد بيشتر از 6 كاراكتر باشد',
      'status.required' => 'فيلد وضعيت را وارد نماييد',
      'roles.required' => 'نقش كاربر را تعيين كنيد',
    ];
    $validateData = $request->validate([
      'name' => 'required',
      'email' => 'required|email|unique:users',
      'password' => 'required|min:6',
      'status' => 'required',
      'roles' => 'required',
    ],$messages);


    $user = new User();

    if ($file = $request->file('photo_id'))
    {
      $name = time().$file->getClientOriginalName();
      $file = move_uploaded_file('images',$name);
      $photo = new Photo();
      $photo->name = $file->getClientOriginalName();
      $photo->path = $name;
      $photo->user_id = Auth::id();
      $photo ->save();
      $user->photo_id = $photo->id;
    }
    $user->name = $request->input('name');
    $user->email = $request->input('email');
    $user->status = $request->input('status');
    $user->password = bcrypt($request->input('password'));


    try{
      $user->save();

      $user->roles()->attach($request->roles);
    }catch (Exception $exception){
      return redirect(route('back.users.create'))->with('warning',$exception->getCode());
    }
    $msg = 'ذخيره كاربر جديد با موفقیت انجام شد :)' ;
    return redirect(route('back.users'))->with('success',$msg);

  }
برچسب ها:
پرسیده شده در: 2 سال قبل
آمار بازدید: 429
Atris314 (257)
دارای ۲۰۰ کارما دارای ۲۰۰ کارما
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.