نشان دادن فرم اطلاعات بدون کلیک روی دکمه

Untitled_thumb.png

سلام بدون کلیک روی دکمه این نمایش داده میشه

import React from "react";
import Button from "../../../components/UI/Button/Button";
import classes from "./ContactData.module.css";


class ContactData extends React.Component{
  state = {
    name : '',
    email: '',
    address: ''
  }
  render(props) {
    return(
      <div className="container">
        <h5>اطلاعات خود را برای ثبت سفارش وارد کنید:</h5>
        <div className="row">
          <div className="col-md-8 m-auto">
            <form className={classes.formOffset}>
              <div className="form-group text-right">
                <label>نام و نام خانوادگی</label>
                <input className="form-control" type="text" name="name" placeholder="نام و نام خانوادگی"/>
              </div>
              <div className="form-group text-right">
                <label>پست الکترونیکی</label>
                <input className="form-control" type="email" name="email" placeholder="پست الکترونیکی"/>

              </div>
              <div className="form-group text-right">
                <label>آدرس پستی</label>
                <input className="form-control" type="text" name="address" placeholder="آدرس پستی"/>
              </div>
              <Button btnType="btn-success" >پرداخت نهایی</Button>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    )
  }

}
export default ContactData;
import React from "react";
import CheckoutSummery from "../../components/Order/CheckoutSummery/CheckoutSummery";
import {Route} from "react-router-dom";
import ContactData from "./ContactData/ContactData";
class Checkout extends React.Component{
  state= {
    ingredients: {
      hotDog: 1,
      cheese: 0,
      salad: 0

    }
  }
  checkoutFinalHandler = () => {
    this.props.history.replace('/checkout/contact-data')
  }
  checkoutCancelledHandler = () => {
    this.props.history.goBack();
  }
  componentDidMount() {
    const query = new URLSearchParams(this.props.location.search);
    const ingredients ={};
    for (let param of query.entries()) {
      ingredients[[param[0]]] = +param[1]
    }
    this.setState({ingredients: ingredients})
  }

  render() {
    return(
      <div>
        <CheckoutSummery ingredients={this.state.ingredients} checkoutFinal={this.checkoutFinalHandler}
                 checkoutCancel={this.checkoutCancelledHandler}/>
        <Route Path={this.props.match.path + '/contact-data'} render={() => (<ContactData ingredients={this.state.ingredients}/>)} />
      </div>
    )
  }

}

export default Checkout;

 

برچسب ها:
پرسیده شده در: 3 سال قبل
آمار بازدید: 877
دارای ۲۰۰ کارما دارای ۲۰۰ کارما
0

سلام.

کدتون مشکلی نداره. توی placeholder هروی بنویسید، موقع نشون دادن فرم، همونو اولش نشون میده. بعدش که اطلاعات وارد کنن میره

ارسال شده در: 1 سال قبل
shole (0)
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.