خطای Invalid parameter number در صفحه نمایش محصول

invalid parameter error_thumb.jpg

وقتی روی محصولی کلیک میکنم این خطا رو نشون میده.

و به نظر خودم این خطا مربوط به کد زیر باشه تو بخش Frontend\ProductController

public function getProduct($slug)
 {
   $product = Product::with(['photos', 'attributeValues.attributeGroup', 'brand', 'categories'])->whereSlug($slug)->first();
   $relatedProducts = Product::with('categories')->whereHas('categories', function($q) use ($product){
     $q->whereIn('id', $product->categories);
   })->get();
   return view('frontend.products.index', compact(['product', 'relatedProducts']));
 }
برچسب ها:
پرسیده شده در: 1 سال قبل
آمار بازدید: 577
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.