توابع String و Numeric و List

22 فروردین 1399
درسنامه درس 4 از سری آموزش Sass
sass-04

در این قسمت از سری آموزش Sass با بررسی برخی توابع در Sass با شما هستیم.

توابع String در Sass

توابع رشته ای یا String جهت نگه داری اطلاعات دریافت شده درباره رشته ها استفاده می شوند. رشته های Sass از بر پایه 1 هستند، یعنی ایندکس رشته ها در Sass به جای 0 از 1 شروع می شود. در ادامه لیست توابع رشته ای آمده است:

تابع شرح و مثال
(quote(string کوتیشن را به رشته اضافه می کند و نتیجه را برمی گرداند.

مثال:

(!quote(Hello world
"!Result: "Hello world

(str-index(string, substring اولین ایندکس از رشته را که با زیر رشته مطابقت کند برمی گرداند.

مثال:

("str-index("Hello world!", "H
Result: 1

(str-insert(stringinsertindex رشته ای را در ایندکس خاصی از رشته دیگر جایگذاری می کند و کل این رشته جدید را برمی گرداند.

مثال:

(str-insert("Hello world!", " wonderful", 6
"!Result: "Hello wonderful world

(str-length(string طول رشته (تعداد کاراکترها) را برمی گرداند.

مثال:

("!str-length("Hello world
Result: 12

(str-slice(stringstartend بخشی از یک رشته را که ایندکس آغاز و پایان انتخاب شده در آن را انتخاب می کنیم، برمی گرداند.

مثال:

(str-slice("Hello world!", 2, 5
"Result: "ello

(to-lower-case(string یک کپی از رشته را در حالیکه همه کاراکترهای آن را به حروف کوچک تبدیل کرده است، برمی گرداند.

مثال:

("!to-lower-case("Hello World
"!Result: "hello world

(to-upper-case(string یک کپی از رشته را در حالیکه همه کاراکترهای آن را به حروف بزرگ تبدیل کرده است، برمی گرداند.

مثال:

("!to-upper-case("Hello World
"!Result: "HELLO WORLD

()unique-id یک رشته بدون کوتیشن را به صورت تصادفی برمی گرداند. Sass تضمین می کند در هر سِشن جاری، این رشته تصادفی یگانه باشد.

مثال:

()unique-id
Result: tyghefnsv

(unquote(string کوتیشن از پیرامون رشته حذف می کند (در صورت وجود) و نتیجه را برمی گرداند.

مثال:

("!unquote("Hello world
!Result: Hello world

توابع Numeric یا عددی

توابع numeric برای نگهداری مقادیر عددی بکار می رود. جدول زیر لیست توابع عددی یا numeric را در Sass نشان می دهد:

تابع شرح و مثال
(abs(number مقدار قدر مطلق یک عدد را برمی گرداند.

مثال:

(abs(15
Result: 15
(abs(-15
Result: 15

(ceil(number مقدار عدد ورودی را با نزدیک ترین عددی که بیش تر از آن باشد، گرد می کند.

مثال:

(ceil(15.20
Result: 16

(comparable(num1num2 نتیجه مقایسه دو عدد با یکدیگر را برمی گرداند.

مثال:

(comparable(15px, 10px
Result: true
(comparable(20mm, 1cm
Result: true
(comparable(35px, 2em
Result: false

(floor(number عدد ورودی را به نزدیک عددی که کمتر از آن عدد باشد، گرد می کند.

مثال:

(floor(15.80
Result: 15

(...max(number بالاترین مقدار را بین چند عدد ورودی برمی گرداند.

مثال:

(max(5, 7, 9, 0, -3, -7
Result: 9

(...min(number کمترین مقدار را بین چند عدد ورودی برمی گرداند.

مثال:

(min(5, 7, 9, 0, -3, -7
Result: -7

(percentage(number عدد ورودی را به درصد تبدیل می کند (عدد ورودی را در 100 ضرب می کند).

مثال:

(percentage(1.2
Result: 120

()random یک عدد تصادفی بین 0 تا 1 را برمی گرداند.

مثال:

()random
Result: 0.45673

(random(number یک مقدار را برمی گرداند که از نوع عدد صحیح و تصادفی است و بین 1 و عددی که به آن می دهیم، قرار دارد.

مثال:

(random(6
Result: 4

(round(number عدد ورودی را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند.

مثال:

(round(15.20)
Result: 15
round(15.80)
Result: 16

توابع List

توابع List جهت دسترسی به مقادیر داخل یک لیست، ترکیب لیست ها و اضافه کردن آیتم های جدید به لیست استفاده می شوند.

لیست ها در Sass تغییرناپذیر هستند. بنابراین، توابع مربوط به لیست ها، وقتی لیستی را بر می گردانند، در واقع یک لیست جدید برگردانده شده است و تغییری در لیست اصلی بوجود نیامده است.

لیست های Sass بر پایه شروع از ایندکس 1 بنا شده اند، نه شروع از ایندکس 0. جدول زیر لیست توابع مربوط به لیست ها را در Sass نشان می دهد:

تابع شرح و مثال
([append(listvalue, [separator یک مقدار به انتهای لیست اضافه می کند. جدا کننده لیست می تواند به صورت اتوماتیک، کاما یا space باشد. حالت auto به صورت پیش فرض تعیین می شود.

مثال:

(append((a b c), d
Result: a b c d
(append((a b c), (d), comma
Result: a, b, c, d

(index(listvalue ایندکس محل مقدار ورودی را در لیست ورودی برمی گرداند.

مثال:

(index(a b c, b
Result: 2
(index(a b c, f
Result: null

(is-bracketed(list بررسی می کند که لیست در براکت قرار دارد یا خیر.

مثال:

(index(a b c, b
Result: 2
(index(a b c, f
Result: null

([join(list1list2, [separator, bracketed در این تایع لیست دوم به انتهای لیست اول الحاق می شود. جدا کننده می تواند اتوماتیک، کاما و یا space باشد. اتوماتیک به صورت پیش فرض محسوب می گردد (ما در واقع از جداکننده ای که در لیست اول استفاده شده است، بهره می بریم). مقدار پارامتر bracketed می تواند auto یا true و یا false در نظر گرفته شود. در حالت پیش فرض auto انتخاب می گردد.
(length(list طول لیست را برمی گرداند.

مثال:

Example:
(length(a b c
Result: 3

(list-separator(list جداکننده ای را که لیست از آن استفاده کرده است را به صورت یک رشته برمی گرداند.

مثال:

(list-separator(a b c
"Result: "space
(list-separator(a, b, c
"Result: "comma

(nth(listn n امین عنصر در لیست را برمی گرداند مقدار n را در ورودی تابع مشخص می کنیم.

مثال:

(nth(a b c, 3
Result: c

(set-nth(listnvalue در لیست، به جای n امین مقدار، یک مقدار دیگر را که در ورودی داده شده است، جایگزین می کند.

مثال:

(set-nth(a b c, 2, x
Result: a x c

(zip(lists لیست ها را در یک لیست چند بعدی ترکیب می کند.

مثال:

(zip(1px 2px 3px, solid dashed dotted, red green blue
Result: 1px solid red, 2px dashed green, 3px dotted blue

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش Sass توصیه می‌کند:
نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

ما را دنبال کنید
اینستاگرام روکسو تلگرام روکسو ایمیل و خبرنامه روکسو