آموزش ساخت چهار بازی اضافی در پایتون (بخش اول)

Making Four Extra Games in Python - Part 1

23 آبان 1400
Making-Four-Extra-Games-in-Python---Part-1

پیش گفتار

در این قسمت ساخت چهار بازی جدید را یاد خواهیم گرفت. در بخش یک دو بازی و در بخش پایانی دو بازی آخر آموزش داده می شوند. تفاوت این قسمت با قسمت های پیشین این است که آموزش آن ها کاملا تشریحی و خط به خط نیست. این بازی ها عبارتند از:

 • بازی Flippy (اتلو) - در این بازی، بازیکن می کوشد مهره های خود را در صفحه قرار بدهد.
 • بازی Ink Spill (پخش جوهر) - در این بازی باید صفحه را با جوهر رنگ کنیم. این بازی از الگوریتم flood fill استفاده می کند.
 • Four in a Row (هر چهار تا در یک سطر) - یک بازی دو نفره است که در آن بازیکنان دیسک های رنگی خود را در یک شبکه هفت ستونی و شش سطری قرار می دهند.
 • Gemgem(بازی جواهرات) - بازیکن در آن جای جواهرات را عوض می کند تا هر سه جواهر در یک ردیف قرار گیرند.

کد بازی ها

کد کامل بازی ها را می توانید از نشانی های زیر دانلود کنید:

بازی اول Flippy (یک نمونه از بازی اتلو است)

اتلو یا همان Flippy، که با نام Reversi نیز شناخته می شود، از یک صفحه 8*8 با خانه های سیاه و سفید تشکیل شده است. صفحه شروع مانند شکل زیر است. هر بازیکن در نوبت خود مهره جدیدی را در صفحه قرار می دهد. هر یک از مهره های حریف که بین مهره جدید و دیگر مهره های آن رنگ قرار دارد، برگردانده می شود. هدف از این بازی این است که تا آن جا که ممکن است تعداد مهره های رنگ خود را بیش تر و بیش تر کنیم.

به عنوان مثال، اگر بازیکن سفید، یک مهره سفید رنگ جدید را در فضای 5، 6 قرار دهد، شکل زیر را خواهیم داشت:

مهره مشکی در (5,5) میان مهره سفید جدید و مهره سفید موجود در 5، 4 قرار دارد. آن مهره سیاه بر می گردد و به یک مهره سفید جدید تبدیل می شود و صفحه را شبیه شکل زیر می کند. سیاه حرکت بعدی را انجام می دهد، مهره مشکی را روی 4، 6 قرار می دهد که مهره سفید را در 4، 5 می چرخاند. در نهایت صفحه ای مانند شکل زیر پدیدار می شود.

مهره ها در همه جهات تا زمانی که بین مهره جدید بازیکن و مهره موجود باشند، بر می گردند. در شکل زیر، بازیکن سفید یک مهره را در 3، 6 قرار می دهد و مهره های سیاه را در هر دو جهت کی چرخاند (با خطوط مشخص می شود). نتیجه در شکل زیر آمده است:

همان طور که مشاهده می کنید، هر بازیکن فقط در یک یا دو حرکت می تواند همه مهره های صفحه را بدست آورد. بازیکنان باید حرکتی انجام دهند که بتوانند حداقل یک مهره را به دست آورند.وقتی بازی تمام می شود که بازیکن نتواند حرکتی انجام دهد یا صفحه کاملا پر باشد. بازیکنی که بیشترین مهره را در صفحه دارد، برنده است.برای آشنایی بیش تر با بازی Flippy می توانید به نشانی سر بزنید.

کد بازی Flippy

کد این بازی را می توانید از نشانی دانلود کنید. فایل های تصویری که Flippy استفاده می کند را می توانید از نشانی بارگیری کنید. کد کامل بازی در زیر آمده است.

# Flippy (an Othello or Reversi clone)
# By Al Sweigart al@inventwithpython.com
# http://inventwithpython.com/pygame
# Released under a "Simplified BSD" license

# Based on the "reversi.py" code that originally appeared in "Invent
# Your Own Computer Games with Python", chapter 15:
#  http://inventwithpython.com/chapter15.html

import random, sys, pygame, time, copy
from pygame.locals import *

FPS = 10 # frames per second to update the screen
WINDOWWIDTH = 640 # width of the program's window, in pixels
WINDOWHEIGHT = 480 # height in pixels
SPACESIZE = 50 # width & height of each space on the board, in pixels
BOARDWIDTH = 8 # how many columns of spaces on the game board
BOARDHEIGHT = 8 # how many rows of spaces on the game board
WHITE_TILE = 'WHITE_TILE' # an arbitrary but unique value
BLACK_TILE = 'BLACK_TILE' # an arbitrary but unique value
EMPTY_SPACE = 'EMPTY_SPACE' # an arbitrary but unique value
HINT_TILE = 'HINT_TILE' # an arbitrary but unique value
ANIMATIONSPEED = 25 # integer from 1 to 100, higher is faster animation

# Amount of space on the left & right side (XMARGIN) or above and below
# (YMARGIN) the game board, in pixels.
XMARGIN = int((WINDOWWIDTH - (BOARDWIDTH * SPACESIZE)) / 2)
YMARGIN = int((WINDOWHEIGHT - (BOARDHEIGHT * SPACESIZE)) / 2)

#       R  G  B
WHITE   = (255, 255, 255)
BLACK   = ( 0,  0,  0)
GREEN   = ( 0, 155,  0)
BRIGHTBLUE = ( 0, 50, 255)
BROWN   = (174, 94,  0)

TEXTBGCOLOR1 = BRIGHTBLUE
TEXTBGCOLOR2 = GREEN
GRIDLINECOLOR = BLACK
TEXTCOLOR = WHITE
HINTCOLOR = BROWN


def main():
  global MAINCLOCK, DISPLAYSURF, FONT, BIGFONT, BGIMAGE

  pygame.init()
  MAINCLOCK = pygame.time.Clock()
  DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))
  pygame.display.set_caption('Flippy')
  FONT = pygame.font.Font('freesansbold.ttf', 16)
  BIGFONT = pygame.font.Font('freesansbold.ttf', 32)

  # Set up the background image.
  boardImage = pygame.image.load('flippyboard.png')
  # Use smoothscale() to stretch the board image to fit the entire board:
  boardImage = pygame.transform.smoothscale(boardImage, (BOARDWIDTH * SPACESIZE, BOARDHEIGHT * SPACESIZE))
  boardImageRect = boardImage.get_rect()
  boardImageRect.topleft = (XMARGIN, YMARGIN)
  BGIMAGE = pygame.image.load('flippybackground.png')
  # Use smoothscale() to stretch the background image to fit the entire window:
  BGIMAGE = pygame.transform.smoothscale(BGIMAGE, (WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))
  BGIMAGE.blit(boardImage, boardImageRect)

  # Run the main game.
  while True:
    if runGame() == False:
      break


def runGame():
  # Plays a single game of reversi each time this function is called.

  # Reset the board and game.
  mainBoard = getNewBoard()
  resetBoard(mainBoard)
  showHints = False
  turn = random.choice(['computer', 'player'])

  # Draw the starting board and ask the player what color they want.
  drawBoard(mainBoard)
  playerTile, computerTile = enterPlayerTile()

  # Make the Surface and Rect objects for the "New Game" and "Hints" buttons
  newGameSurf = FONT.render('New Game', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR2)
  newGameRect = newGameSurf.get_rect()
  newGameRect.topright = (WINDOWWIDTH - 8, 10)
  hintsSurf = FONT.render('Hints', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR2)
  hintsRect = hintsSurf.get_rect()
  hintsRect.topright = (WINDOWWIDTH - 8, 40)

  while True: # main game loop
    # Keep looping for player and computer's turns.
    if turn == 'player':
      # Player's turn:
      if getValidMoves(mainBoard, playerTile) == []:
        # If it's the player's turn but they
        # can't move, then end the game.
        break
      movexy = None
      while movexy == None:
        # Keep looping until the player clicks on a valid space.

        # Determine which board data structure to use for display.
        if showHints:
          boardToDraw = getBoardWithValidMoves(mainBoard, playerTile)
        else:
          boardToDraw = mainBoard

        checkForQuit()
        for event in pygame.event.get(): # event handling loop
          if event.type == MOUSEBUTTONUP:
            # Handle mouse click events
            mousex, mousey = event.pos
            if newGameRect.collidepoint( (mousex, mousey) ):
              # Start a new game
              return True
            elif hintsRect.collidepoint( (mousex, mousey) ):
              # Toggle hints mode
              showHints = not showHints
            # movexy is set to a two-item tuple XY coordinate, or None value
            movexy = getSpaceClicked(mousex, mousey)
            if movexy != None and not isValidMove(mainBoard, playerTile, movexy[0], movexy[1]):
              movexy = None

        # Draw the game board.
        drawBoard(boardToDraw)
        drawInfo(boardToDraw, playerTile, computerTile, turn)

        # Draw the "New Game" and "Hints" buttons.
        DISPLAYSURF.blit(newGameSurf, newGameRect)
        DISPLAYSURF.blit(hintsSurf, hintsRect)

        MAINCLOCK.tick(FPS)
        pygame.display.update()

      # Make the move and end the turn.
      makeMove(mainBoard, playerTile, movexy[0], movexy[1], True)
      if getValidMoves(mainBoard, computerTile) != []:
        # Only set for the computer's turn if it can make a move.
        turn = 'computer'

    else:
      # Computer's turn:
      if getValidMoves(mainBoard, computerTile) == []:
        # If it was set to be the computer's turn but
        # they can't move, then end the game.
        break

      # Draw the board.
      drawBoard(mainBoard)
      drawInfo(mainBoard, playerTile, computerTile, turn)

      # Draw the "New Game" and "Hints" buttons.
      DISPLAYSURF.blit(newGameSurf, newGameRect)
      DISPLAYSURF.blit(hintsSurf, hintsRect)

      # Make it look like the computer is thinking by pausing a bit.
      pauseUntil = time.time() + random.randint(5, 15) * 0.1
      while time.time() < pauseUntil:
        pygame.display.update()

      # Make the move and end the turn.
      x, y = getComputerMove(mainBoard, computerTile)
      makeMove(mainBoard, computerTile, x, y, True)
      if getValidMoves(mainBoard, playerTile) != []:
        # Only set for the player's turn if they can make a move.
        turn = 'player'

  # Display the final score.
  drawBoard(mainBoard)
  scores = getScoreOfBoard(mainBoard)

  # Determine the text of the message to display.
  if scores[playerTile] > scores[computerTile]:
    text = 'You beat the computer by %s points! Congratulations!' % \
        (scores[playerTile] - scores[computerTile])
  elif scores[playerTile] < scores[computerTile]:
    text = 'You lost. The computer beat you by %s points.' % \
        (scores[computerTile] - scores[playerTile])
  else:
    text = 'The game was a tie!'

  textSurf = FONT.render(text, True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR1)
  textRect = textSurf.get_rect()
  textRect.center = (int(WINDOWWIDTH / 2), int(WINDOWHEIGHT / 2))
  DISPLAYSURF.blit(textSurf, textRect)

  # Display the "Play again?" text with Yes and No buttons.
  text2Surf = BIGFONT.render('Play again?', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR1)
  text2Rect = text2Surf.get_rect()
  text2Rect.center = (int(WINDOWWIDTH / 2), int(WINDOWHEIGHT / 2) + 50)

  # Make "Yes" button.
  yesSurf = BIGFONT.render('Yes', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR1)
  yesRect = yesSurf.get_rect()
  yesRect.center = (int(WINDOWWIDTH / 2) - 60, int(WINDOWHEIGHT / 2) + 90)

  # Make "No" button.
  noSurf = BIGFONT.render('No', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR1)
  noRect = noSurf.get_rect()
  noRect.center = (int(WINDOWWIDTH / 2) + 60, int(WINDOWHEIGHT / 2) + 90)

  while True:
    # Process events until the user clicks on Yes or No.
    checkForQuit()
    for event in pygame.event.get(): # event handling loop
      if event.type == MOUSEBUTTONUP:
        mousex, mousey = event.pos
        if yesRect.collidepoint( (mousex, mousey) ):
          return True
        elif noRect.collidepoint( (mousex, mousey) ):
          return False
    DISPLAYSURF.blit(textSurf, textRect)
    DISPLAYSURF.blit(text2Surf, text2Rect)
    DISPLAYSURF.blit(yesSurf, yesRect)
    DISPLAYSURF.blit(noSurf, noRect)
    pygame.display.update()
    MAINCLOCK.tick(FPS)


def translateBoardToPixelCoord(x, y):
  return XMARGIN + x * SPACESIZE + int(SPACESIZE / 2), YMARGIN + y * SPACESIZE + int(SPACESIZE / 2)


def animateTileChange(tilesToFlip, tileColor, additionalTile):
  # Draw the additional tile that was just laid down. (Otherwise we'd
  # have to completely redraw the board & the board info.)
  if tileColor == WHITE_TILE:
    additionalTileColor = WHITE
  else:
    additionalTileColor = BLACK
  additionalTileX, additionalTileY = translateBoardToPixelCoord(additionalTile[0], additionalTile[1])
  pygame.draw.circle(DISPLAYSURF, additionalTileColor, (additionalTileX, additionalTileY), int(SPACESIZE / 2) - 4)
  pygame.display.update()

  for rgbValues in range(0, 255, int(ANIMATIONSPEED * 2.55)):
    if rgbValues > 255:
      rgbValues = 255
    elif rgbValues < 0:
      rgbValues = 0

    if tileColor == WHITE_TILE:
      color = tuple([rgbValues] * 3) # rgbValues goes from 0 to 255
    elif tileColor == BLACK_TILE:
      color = tuple([255 - rgbValues] * 3) # rgbValues goes from 255 to 0

    for x, y in tilesToFlip:
      centerx, centery = translateBoardToPixelCoord(x, y)
      pygame.draw.circle(DISPLAYSURF, color, (centerx, centery), int(SPACESIZE / 2) - 4)
    pygame.display.update()
    MAINCLOCK.tick(FPS)
    checkForQuit()


def drawBoard(board):
  # Draw background of board.
  DISPLAYSURF.blit(BGIMAGE, BGIMAGE.get_rect())

  # Draw grid lines of the board.
  for x in range(BOARDWIDTH + 1):
    # Draw the horizontal lines.
    startx = (x * SPACESIZE) + XMARGIN
    starty = YMARGIN
    endx = (x * SPACESIZE) + XMARGIN
    endy = YMARGIN + (BOARDHEIGHT * SPACESIZE)
    pygame.draw.line(DISPLAYSURF, GRIDLINECOLOR, (startx, starty), (endx, endy))
  for y in range(BOARDHEIGHT + 1):
    # Draw the vertical lines.
    startx = XMARGIN
    starty = (y * SPACESIZE) + YMARGIN
    endx = XMARGIN + (BOARDWIDTH * SPACESIZE)
    endy = (y * SPACESIZE) + YMARGIN
    pygame.draw.line(DISPLAYSURF, GRIDLINECOLOR, (startx, starty), (endx, endy))

  # Draw the black & white tiles or hint spots.
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      centerx, centery = translateBoardToPixelCoord(x, y)
      if board[x][y] == WHITE_TILE or board[x][y] == BLACK_TILE:
        if board[x][y] == WHITE_TILE:
          tileColor = WHITE
        else:
          tileColor = BLACK
        pygame.draw.circle(DISPLAYSURF, tileColor, (centerx, centery), int(SPACESIZE / 2) - 4)
      if board[x][y] == HINT_TILE:
        pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, HINTCOLOR, (centerx - 4, centery - 4, 8, 8))


def getSpaceClicked(mousex, mousey):
  # Return a tuple of two integers of the board space coordinates where
  # the mouse was clicked. (Or returns None not in any space.)
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      if mousex > x * SPACESIZE + XMARGIN and \
        mousex < (x + 1) * SPACESIZE + XMARGIN and \
        mousey > y * SPACESIZE + YMARGIN and \
        mousey < (y + 1) * SPACESIZE + YMARGIN:
        return (x, y)
  return None


def drawInfo(board, playerTile, computerTile, turn):
  # Draws scores and whose turn it is at the bottom of the screen.
  scores = getScoreOfBoard(board)
  scoreSurf = FONT.render("Player Score: %s  Computer Score: %s  %s's Turn" % (str(scores[playerTile]), str(scores[computerTile]), turn.title()), True, TEXTCOLOR)
  scoreRect = scoreSurf.get_rect()
  scoreRect.bottomleft = (10, WINDOWHEIGHT - 5)
  DISPLAYSURF.blit(scoreSurf, scoreRect)


def resetBoard(board):
  # Blanks out the board it is passed, and sets up starting tiles.
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      board[x][y] = EMPTY_SPACE

  # Add starting pieces to the center
  board[3][3] = WHITE_TILE
  board[3][4] = BLACK_TILE
  board[4][3] = BLACK_TILE
  board[4][4] = WHITE_TILE


def getNewBoard():
  # Creates a brand new, empty board data structure.
  board = []
  for i in range(BOARDWIDTH):
    board.append([EMPTY_SPACE] * BOARDHEIGHT)

  return board


def isValidMove(board, tile, xstart, ystart):
  # Returns False if the player's move is invalid. If it is a valid
  # move, returns a list of spaces of the captured pieces.
  if board[xstart][ystart] != EMPTY_SPACE or not isOnBoard(xstart, ystart):
    return False

  board[xstart][ystart] = tile # temporarily set the tile on the board.

  if tile == WHITE_TILE:
    otherTile = BLACK_TILE
  else:
    otherTile = WHITE_TILE

  tilesToFlip = []
  # check each of the eight directions:
  for xdirection, ydirection in [[0, 1], [1, 1], [1, 0], [1, -1], [0, -1], [-1, -1], [-1, 0], [-1, 1]]:
    x, y = xstart, ystart
    x += xdirection
    y += ydirection
    if isOnBoard(x, y) and board[x][y] == otherTile:
      # The piece belongs to the other player next to our piece.
      x += xdirection
      y += ydirection
      if not isOnBoard(x, y):
        continue
      while board[x][y] == otherTile:
        x += xdirection
        y += ydirection
        if not isOnBoard(x, y):
          break # break out of while loop, continue in for loop
      if not isOnBoard(x, y):
        continue
      if board[x][y] == tile:
        # There are pieces to flip over. Go in the reverse
        # direction until we reach the original space, noting all
        # the tiles along the way.
        while True:
          x -= xdirection
          y -= ydirection
          if x == xstart and y == ystart:
            break
          tilesToFlip.append([x, y])

  board[xstart][ystart] = EMPTY_SPACE # make space empty
  if len(tilesToFlip) == 0: # If no tiles flipped, this move is invalid
    return False
  return tilesToFlip


def isOnBoard(x, y):
  # Returns True if the coordinates are located on the board.
  return x >= 0 and x < BOARDWIDTH and y >= 0 and y < BOARDHEIGHT


def getBoardWithValidMoves(board, tile):
  # Returns a new board with hint markings.
  dupeBoard = copy.deepcopy(board)

  for x, y in getValidMoves(dupeBoard, tile):
    dupeBoard[x][y] = HINT_TILE
  return dupeBoard


def getValidMoves(board, tile):
  # Returns a list of (x,y) tuples of all valid moves.
  validMoves = []

  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      if isValidMove(board, tile, x, y) != False:
        validMoves.append((x, y))
  return validMoves


def getScoreOfBoard(board):
  # Determine the score by counting the tiles.
  xscore = 0
  oscore = 0
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      if board[x][y] == WHITE_TILE:
        xscore += 1
      if board[x][y] == BLACK_TILE:
        oscore += 1
  return {WHITE_TILE:xscore, BLACK_TILE:oscore}


def enterPlayerTile():
  # Draws the text and handles the mouse click events for letting
  # the player choose which color they want to be. Returns
  # [WHITE_TILE, BLACK_TILE] if the player chooses to be White,
  # [BLACK_TILE, WHITE_TILE] if Black.

  # Create the text.
  textSurf = FONT.render('Do you want to be white or black?', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR1)
  textRect = textSurf.get_rect()
  textRect.center = (int(WINDOWWIDTH / 2), int(WINDOWHEIGHT / 2))

  xSurf = BIGFONT.render('White', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR1)
  xRect = xSurf.get_rect()
  xRect.center = (int(WINDOWWIDTH / 2) - 60, int(WINDOWHEIGHT / 2) + 40)

  oSurf = BIGFONT.render('Black', True, TEXTCOLOR, TEXTBGCOLOR1)
  oRect = oSurf.get_rect()
  oRect.center = (int(WINDOWWIDTH / 2) + 60, int(WINDOWHEIGHT / 2) + 40)

  while True:
    # Keep looping until the player has clicked on a color.
    checkForQuit()
    for event in pygame.event.get(): # event handling loop
      if event.type == MOUSEBUTTONUP:
        mousex, mousey = event.pos
        if xRect.collidepoint( (mousex, mousey) ):
          return [WHITE_TILE, BLACK_TILE]
        elif oRect.collidepoint( (mousex, mousey) ):
          return [BLACK_TILE, WHITE_TILE]

    # Draw the screen.
    DISPLAYSURF.blit(textSurf, textRect)
    DISPLAYSURF.blit(xSurf, xRect)
    DISPLAYSURF.blit(oSurf, oRect)
    pygame.display.update()
    MAINCLOCK.tick(FPS)


def makeMove(board, tile, xstart, ystart, realMove=False):
  # Place the tile on the board at xstart, ystart, and flip tiles
  # Returns False if this is an invalid move, True if it is valid.
  tilesToFlip = isValidMove(board, tile, xstart, ystart)

  if tilesToFlip == False:
    return False

  board[xstart][ystart] = tile

  if realMove:
    animateTileChange(tilesToFlip, tile, (xstart, ystart))

  for x, y in tilesToFlip:
    board[x][y] = tile
  return True


def isOnCorner(x, y):
  # Returns True if the position is in one of the four corners.
  return (x == 0 and y == 0) or \
      (x == BOARDWIDTH and y == 0) or \
      (x == 0 and y == BOARDHEIGHT) or \
      (x == BOARDWIDTH and y == BOARDHEIGHT)


def getComputerMove(board, computerTile):
  # Given a board and the computer's tile, determine where to
  # move and return that move as a [x, y] list.
  possibleMoves = getValidMoves(board, computerTile)

  # randomize the order of the possible moves
  random.shuffle(possibleMoves)

  # always go for a corner if available.
  for x, y in possibleMoves:
    if isOnCorner(x, y):
      return [x, y]

  # Go through all possible moves and remember the best scoring move
  bestScore = -1
  for x, y in possibleMoves:
    dupeBoard = copy.deepcopy(board)
    makeMove(dupeBoard, computerTile, x, y)
    score = getScoreOfBoard(dupeBoard)[computerTile]
    if score > bestScore:
      bestMove = [x, y]
      bestScore = score
  return bestMove


def checkForQuit():
  for event in pygame.event.get((QUIT, KEYUP)): # event handling loop
    if event.type == QUIT or (event.type == KEYUP and event.key == K_ESCAPE):
      pygame.quit()
      sys.exit()


if __name__ == '__main__':
  main()

بازی پخش جوهر (ساخته شده با الگوریتم flood fill یا انباشتن سیلابی)

بازی پخش جوهر از صفحه ای با خانه های رنگی تشکیل شده است. در هر نوبت، بازیکن رنگ جدیدی را برای رنگ آمیزی خانه سمت چپ بالا و هر خانه مجاور آن با همان رنگ انتخاب می کند. این بازی از الگوریتم انباشتن سیلابی (flood fill) استفاده می کند. اگر دوست دارید که بیشتر با این الگوریتم آشنا شوید به نشانی نگاهی بیندازید. هدف از این بازی این است که پیش از تمام شدن نوبت تان، همه صفحه را با یک رنگ پر کنید.این بازی هم چنین دارای یک صفحه تنظیمات است که در آن بازیکن می تواند اندازه صفحه و میزان دشواری بازی را تغییر دهد.

کد بازی پخش جوهر

کد بازی را می توانید از نشانی دانلود کنید. فایل های تصویری بازی را می توانید از نشانی بارگیری کنید. کد کامل بازی در زیر آمده است.

# Ink Spill (a Flood It clone)
# http://inventwithpython.com/pygame
# By Al Sweigart al@inventwithpython.com
# Released under a "Simplified BSD" license

import random, sys, webbrowser, copy, pygame
from pygame.locals import *

# There are different box sizes, number of boxes, and
# life depending on the "board size" setting selected.
SMALLBOXSIZE = 60 # size is in pixels
MEDIUMBOXSIZE = 20
LARGEBOXSIZE = 11

SMALLBOARDSIZE = 6 # size is in boxes
MEDIUMBOARDSIZE = 17
LARGEBOARDSIZE = 30

SMALLMAXLIFE = 10 # number of turns
MEDIUMMAXLIFE = 30
LARGEMAXLIFE = 64

FPS = 30
WINDOWWIDTH = 640
WINDOWHEIGHT = 480
boxSize = MEDIUMBOXSIZE
PALETTEGAPSIZE = 10
PALETTESIZE = 45
EASY = 0  # arbitrary but unique value
MEDIUM = 1 # arbitrary but unique value
HARD = 2  # arbitrary but unique value

difficulty = MEDIUM # game starts in "medium" mode
maxLife = MEDIUMMAXLIFE
boardWidth = MEDIUMBOARDSIZE
boardHeight = MEDIUMBOARDSIZE


#      R  G  B
WHITE  = (255, 255, 255)
DARKGRAY = ( 70, 70, 70)
BLACK  = ( 0,  0,  0)
RED   = (255,  0,  0)
GREEN  = ( 0, 255,  0)
BLUE   = ( 0,  0, 255)
YELLOW  = (255, 255,  0)
ORANGE  = (255, 128,  0)
PURPLE  = (255,  0, 255)

# The first color in each scheme is the background color, the next six are the palette colors.
COLORSCHEMES = (((150, 200, 255), RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE, PURPLE),
        ((0, 155, 104), (97, 215, 164), (228, 0, 69), (0, 125, 50),  (204, 246, 0),  (148, 0, 45),  (241, 109, 149)),
        ((195, 179, 0), (255, 239, 115), (255, 226, 0), (147, 3, 167), (24, 38, 176),  (166, 147, 0),  (197, 97, 211)),
        ((85, 0, 0),   (155, 39, 102), (0, 201, 13), (255, 118, 0), (206, 0, 113),  (0, 130, 9),   (255, 180, 115)),
        ((191, 159, 64), (183, 182, 208), (4, 31, 183), (167, 184, 45), (122, 128, 212), (37, 204, 7),  (88, 155, 213)),
        ((200, 33, 205), (116, 252, 185), (68, 56, 56), (52, 238, 83), (23, 149, 195), (222, 157, 227), (212, 86, 185)))
for i in range(len(COLORSCHEMES)):
  assert len(COLORSCHEMES[i]) == 7, 'Color scheme %s does not have exactly 7 colors.' % (i)
bgColor = COLORSCHEMES[0][0]
paletteColors = COLORSCHEMES[0][1:]

def main():
  global FPSCLOCK, DISPLAYSURF, LOGOIMAGE, SPOTIMAGE, SETTINGSIMAGE, SETTINGSBUTTONIMAGE, RESETBUTTONIMAGE

  pygame.init()
  FPSCLOCK = pygame.time.Clock()
  DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))

  # Load images
  LOGOIMAGE = pygame.image.load('inkspilllogo.png')
  SPOTIMAGE = pygame.image.load('inkspillspot.png')
  SETTINGSIMAGE = pygame.image.load('inkspillsettings.png')
  SETTINGSBUTTONIMAGE = pygame.image.load('inkspillsettingsbutton.png')
  RESETBUTTONIMAGE = pygame.image.load('inkspillresetbutton.png')

  pygame.display.set_caption('Ink Spill')
  mousex = 0
  mousey = 0
  mainBoard = generateRandomBoard(boardWidth, boardHeight, difficulty)
  life = maxLife
  lastPaletteClicked = None

  while True: # main game loop
    paletteClicked = None
    resetGame = False

    # Draw the screen.
    DISPLAYSURF.fill(bgColor)
    drawLogoAndButtons()
    drawBoard(mainBoard)
    drawLifeMeter(life)
    drawPalettes()

    checkForQuit()
    for event in pygame.event.get(): # event handling loop
      if event.type == MOUSEBUTTONUP:
        mousex, mousey = event.pos
        if pygame.Rect(WINDOWWIDTH - SETTINGSBUTTONIMAGE.get_width(),
                WINDOWHEIGHT - SETTINGSBUTTONIMAGE.get_height(),
                SETTINGSBUTTONIMAGE.get_width(),
                SETTINGSBUTTONIMAGE.get_height()).collidepoint(mousex, mousey):
          resetGame = showSettingsScreen() # clicked on Settings button
        elif pygame.Rect(WINDOWWIDTH - RESETBUTTONIMAGE.get_width(),
                 WINDOWHEIGHT - SETTINGSBUTTONIMAGE.get_height() - RESETBUTTONIMAGE.get_height(),
                 RESETBUTTONIMAGE.get_width(),
                 RESETBUTTONIMAGE.get_height()).collidepoint(mousex, mousey):
          resetGame = True # clicked on Reset button
        else:
          # check if a palette button was clicked
          paletteClicked = getColorOfPaletteAt(mousex, mousey)

    if paletteClicked != None and paletteClicked != lastPaletteClicked:
      # a palette button was clicked that is different from the
      # last palette button clicked (this check prevents the player
      # from accidentally clicking the same palette twice)
      lastPaletteClicked = paletteClicked
      floodAnimation(mainBoard, paletteClicked)
      life -= 1

      resetGame = False
      if hasWon(mainBoard):
        for i in range(4): # flash border 4 times
          flashBorderAnimation(WHITE, mainBoard)
        resetGame = True
        pygame.time.wait(2000) # pause so the player can bask in victory
      elif life == 0:
        # life is zero, so player has lost
        drawLifeMeter(0)
        pygame.display.update()
        pygame.time.wait(400)
        for i in range(4):
          flashBorderAnimation(BLACK, mainBoard)
        resetGame = True
        pygame.time.wait(2000) # pause so the player can suffer in their defeat

    if resetGame:
      # start a new game
      mainBoard = generateRandomBoard(boardWidth, boardHeight, difficulty)
      life = maxLife
      lastPaletteClicked = None

    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick(FPS)


def checkForQuit():
  # Terminates the program if there are any QUIT or escape key events.
  for event in pygame.event.get(QUIT): # get all the QUIT events
    pygame.quit() # terminate if any QUIT events are present
    sys.exit()
  for event in pygame.event.get(KEYUP): # get all the KEYUP events
    if event.key == K_ESCAPE:
      pygame.quit() # terminate if the KEYUP event was for the Esc key
      sys.exit()
    pygame.event.post(event) # put the other KEYUP event objects back


def hasWon(board):
  # if the entire board is the same color, player has won
  for x in range(boardWidth):
    for y in range(boardHeight):
      if board[x][y] != board[0][0]:
        return False # found a different color, player has not won
  return True


def showSettingsScreen():
  global difficulty, boxSize, boardWidth, boardHeight, maxLife, paletteColors, bgColor

  # The pixel coordinates in this function were obtained by loading
  # the inkspillsettings.png image into a graphics editor and reading
  # the pixel coordinates from there. Handy trick.

  origDifficulty = difficulty
  origBoxSize = boxSize
  screenNeedsRedraw = True

  while True:
    if screenNeedsRedraw:
      DISPLAYSURF.fill(bgColor)
      DISPLAYSURF.blit(SETTINGSIMAGE, (0,0))

      # place the ink spot marker next to the selected difficulty
      if difficulty == EASY:
        DISPLAYSURF.blit(SPOTIMAGE, (30, 4))
      if difficulty == MEDIUM:
        DISPLAYSURF.blit(SPOTIMAGE, (8, 41))
      if difficulty == HARD:
        DISPLAYSURF.blit(SPOTIMAGE, (30, 76))

      # place the ink spot marker next to the selected size
      if boxSize == SMALLBOXSIZE:
        DISPLAYSURF.blit(SPOTIMAGE, (22, 150))
      if boxSize == MEDIUMBOXSIZE:
        DISPLAYSURF.blit(SPOTIMAGE, (11, 185))
      if boxSize == LARGEBOXSIZE:
        DISPLAYSURF.blit(SPOTIMAGE, (24, 220))

      for i in range(len(COLORSCHEMES)):
        drawColorSchemeBoxes(500, i * 60 + 30, i)

      pygame.display.update()

    screenNeedsRedraw = False # by default, don't redraw the screen
    for event in pygame.event.get(): # event handling loop
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      elif event.type == KEYUP:
        if event.key == K_ESCAPE:
          # Esc key on settings screen goes back to game
          return not (origDifficulty == difficulty and origBoxSize == boxSize)
      elif event.type == MOUSEBUTTONUP:
        screenNeedsRedraw = True # screen should be redrawn
        mousex, mousey = event.pos # syntactic sugar

        # check for clicks on the difficulty buttons
        if pygame.Rect(74, 16, 111, 30).collidepoint(mousex, mousey):
          difficulty = EASY
        elif pygame.Rect(53, 50, 104, 29).collidepoint(mousex, mousey):
          difficulty = MEDIUM
        elif pygame.Rect(72, 85, 65, 31).collidepoint(mousex, mousey):
          difficulty = HARD

        # check for clicks on the size buttons
        elif pygame.Rect(63, 156, 84, 31).collidepoint(mousex, mousey):
          # small board size setting:
          boxSize = SMALLBOXSIZE
          boardWidth = SMALLBOARDSIZE
          boardHeight = SMALLBOARDSIZE
          maxLife = SMALLMAXLIFE
        elif pygame.Rect(52, 192, 106,32).collidepoint(mousex, mousey):
          # medium board size setting:
          boxSize = MEDIUMBOXSIZE
          boardWidth = MEDIUMBOARDSIZE
          boardHeight = MEDIUMBOARDSIZE
          maxLife = MEDIUMMAXLIFE
        elif pygame.Rect(67, 228, 58, 37).collidepoint(mousex, mousey):
          # large board size setting:
          boxSize = LARGEBOXSIZE
          boardWidth = LARGEBOARDSIZE
          boardHeight = LARGEBOARDSIZE
          maxLife = LARGEMAXLIFE
        elif pygame.Rect(14, 299, 371, 97).collidepoint(mousex, mousey):
          # clicked on the "learn programming" ad
          webbrowser.open('http://inventwithpython.com') # opens a web browser
        elif pygame.Rect(178, 418, 215, 34).collidepoint(mousex, mousey):
          # clicked on the "back to game" button
          return not (origDifficulty == difficulty and origBoxSize == boxSize)

        for i in range(len(COLORSCHEMES)):
          # clicked on a color scheme button
          if pygame.Rect(500, 30 + i * 60, MEDIUMBOXSIZE * 3, MEDIUMBOXSIZE * 2).collidepoint(mousex, mousey):
            bgColor = COLORSCHEMES[i][0]
            paletteColors = COLORSCHEMES[i][1:]


def drawColorSchemeBoxes(x, y, schemeNum):
  # Draws the color scheme boxes that appear on the "Settings" screen.
  for boxy in range(2):
    for boxx in range(3):
      pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, COLORSCHEMES[schemeNum][3 * boxy + boxx + 1], (x + MEDIUMBOXSIZE * boxx, y + MEDIUMBOXSIZE * boxy, MEDIUMBOXSIZE, MEDIUMBOXSIZE))
      if paletteColors == COLORSCHEMES[schemeNum][1:]:
        # put the ink spot next to the selected color scheme
        DISPLAYSURF.blit(SPOTIMAGE, (x - 50, y))


def flashBorderAnimation(color, board, animationSpeed=30):
  origSurf = DISPLAYSURF.copy()
  flashSurf = pygame.Surface(DISPLAYSURF.get_size())
  flashSurf = flashSurf.convert_alpha()
  for start, end, step in ((0, 256, 1), (255, 0, -1)):
    # the first iteration on the outer loop will set the inner loop
    # to have transparency go from 0 to 255, the second iteration will
    # have it go from 255 to 0. This is the "flash".
    for transparency in range(start, end, animationSpeed * step):
      DISPLAYSURF.blit(origSurf, (0, 0))
      r, g, b = color
      flashSurf.fill((r, g, b, transparency))
      DISPLAYSURF.blit(flashSurf, (0, 0))
      drawBoard(board) # draw board ON TOP OF the transparency layer
      pygame.display.update()
      FPSCLOCK.tick(FPS)
  DISPLAYSURF.blit(origSurf, (0, 0)) # redraw the original surface


def floodAnimation(board, paletteClicked, animationSpeed=25):
  origBoard = copy.deepcopy(board)
  floodFill(board, board[0][0], paletteClicked, 0, 0)

  for transparency in range(0, 255, animationSpeed):
    # The "new" board slowly become opaque over the original board.
    drawBoard(origBoard)
    drawBoard(board, transparency)
    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick(FPS)


def generateRandomBoard(width, height, difficulty=MEDIUM):
  # Creates a board data structure with random colors for each box.
  board = []
  for x in range(width):
    column = []
    for y in range(height):
      column.append(random.randint(0, len(paletteColors) - 1))
    board.append(column)

  # Make board easier by setting some boxes to same color as a neighbor.

  # Determine how many boxes to change.
  if difficulty == EASY:
    if boxSize == SMALLBOXSIZE:
      boxesToChange = 100
    else:
      boxesToChange = 1500
  elif difficulty == MEDIUM:
    if boxSize == SMALLBOXSIZE:
      boxesToChange = 5
    else:
      boxesToChange = 200
  else:
    boxesToChange = 0

  # Change neighbor's colors:
  for i in range(boxesToChange):
    # Randomly choose a box whose color to copy
    x = random.randint(1, width-2)
    y = random.randint(1, height-2)

    # Randomly choose neighbors to change.
    direction = random.randint(0, 3)
    if direction == 0: # change left and up neighbor
      board[x-1][y] = board[x][y]
      board[x][y-1] = board[x][y]
    elif direction == 1: # change right and down neighbor
      board[x+1][y] = board[x][y]
      board[x][y+1] = board[x][y]
    elif direction == 2: # change right and up neighbor
      board[x][y-1] = board[x][y]
      board[x+1][y] = board[x][y]
    else: # change left and down neighbor
      board[x][y+1] = board[x][y]
      board[x-1][y] = board[x][y]
  return board


def drawLogoAndButtons():
  # draw the Ink Spill logo and Settings and Reset buttons.
  DISPLAYSURF.blit(LOGOIMAGE, (WINDOWWIDTH - LOGOIMAGE.get_width(), 0))
  DISPLAYSURF.blit(SETTINGSBUTTONIMAGE, (WINDOWWIDTH - SETTINGSBUTTONIMAGE.get_width(), WINDOWHEIGHT - SETTINGSBUTTONIMAGE.get_height()))
  DISPLAYSURF.blit(RESETBUTTONIMAGE, (WINDOWWIDTH - RESETBUTTONIMAGE.get_width(), WINDOWHEIGHT - SETTINGSBUTTONIMAGE.get_height() - RESETBUTTONIMAGE.get_height()))


def drawBoard(board, transparency=255):
  # The colored squares are drawn to a temporary surface which is then
  # drawn to the DISPLAYSURF surface. This is done so we can draw the
  # squares with transparency on top of DISPLAYSURF as it currently is.
  tempSurf = pygame.Surface(DISPLAYSURF.get_size())
  tempSurf = tempSurf.convert_alpha()
  tempSurf.fill((0, 0, 0, 0))

  for x in range(boardWidth):
    for y in range(boardHeight):
      left, top = leftTopPixelCoordOfBox(x, y)
      r, g, b = paletteColors[board[x][y]]
      pygame.draw.rect(tempSurf, (r, g, b, transparency), (left, top, boxSize, boxSize))
  left, top = leftTopPixelCoordOfBox(0, 0)
  pygame.draw.rect(tempSurf, BLACK, (left-1, top-1, boxSize * boardWidth + 1, boxSize * boardHeight + 1), 1)
  DISPLAYSURF.blit(tempSurf, (0, 0))


def drawPalettes():
  # Draws the six color palettes at the bottom of the screen.
  numColors = len(paletteColors)
  xmargin = int((WINDOWWIDTH - ((PALETTESIZE * numColors) + (PALETTEGAPSIZE * (numColors - 1)))) / 2)
  for i in range(numColors):
    left = xmargin + (i * PALETTESIZE) + (i * PALETTEGAPSIZE)
    top = WINDOWHEIGHT - PALETTESIZE - 10
    pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, paletteColors[i], (left, top, PALETTESIZE, PALETTESIZE))
    pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, bgColor,  (left + 2, top + 2, PALETTESIZE - 4, PALETTESIZE - 4), 2)


def drawLifeMeter(currentLife):
  lifeBoxSize = int((WINDOWHEIGHT - 40) / maxLife)

  # Draw background color of life meter.
  pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, bgColor, (20, 20, 20, 20 + (maxLife * lifeBoxSize)))

  for i in range(maxLife):
    if currentLife >= (maxLife - i): # draw a solid red box
      pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, RED, (20, 20 + (i * lifeBoxSize), 20, lifeBoxSize))
    pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, WHITE, (20, 20 + (i * lifeBoxSize), 20, lifeBoxSize), 1) # draw white outline


def getColorOfPaletteAt(x, y):
  # Returns the index of the color in paletteColors that the x and y parameters
  # are over. Returns None if x and y are not over any palette.
  numColors = len(paletteColors)
  xmargin = int((WINDOWWIDTH - ((PALETTESIZE * numColors) + (PALETTEGAPSIZE * (numColors - 1)))) / 2)
  top = WINDOWHEIGHT - PALETTESIZE - 10
  for i in range(numColors):
    # Find out if the mouse click is inside any of the palettes.
    left = xmargin + (i * PALETTESIZE) + (i * PALETTEGAPSIZE)
    r = pygame.Rect(left, top, PALETTESIZE, PALETTESIZE)
    if r.collidepoint(x, y):
      return i
  return None # no palette exists at these x, y coordinates


def floodFill(board, oldColor, newColor, x, y):
  # This is the flood fill algorithm.
  if oldColor == newColor or board[x][y] != oldColor:
    return

  board[x][y] = newColor # change the color of the current box

  # Make the recursive call for any neighboring boxes:
  if x > 0:
    floodFill(board, oldColor, newColor, x - 1, y) # on box to the left
  if x < boardWidth - 1:
    floodFill(board, oldColor, newColor, x + 1, y) # on box to the right
  if y > 0:
    floodFill(board, oldColor, newColor, x, y - 1) # on box to up
  if y < boardHeight - 1:
    floodFill(board, oldColor, newColor, x, y + 1) # on box to down


def leftTopPixelCoordOfBox(boxx, boxy):
  # Returns the x and y of the left-topmost pixel of the xth & yth box.
  xmargin = int((WINDOWWIDTH - (boardWidth * boxSize)) / 2)
  ymargin = int((WINDOWHEIGHT - (boardHeight * boxSize)) / 2)
  return (boxx * boxSize + xmargin, boxy * boxSize + ymargin)


if __name__ == '__main__':
  main()

 

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری بازی‌سازی با پایتون توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.