آموزش ساخت چهار بازی اضافی در پایتون (بخش دوم)

Making Four Extra Games in Python - Part 2

24 آبان 1400
Making-Four-Extra-Games-in-Python---Part-2

پیش گفتار

این بخش، بخش پایانی این قسمت و هم چنین این سری آموزشی است.در این بخش دو بازی دیگر را معرفی کرده و کد آن ها را نیز می توانید ببینید و استفاده کنید.

بازی هر چهارتا در یک سطر (Connect Four)

بازی Connect Four از یک صفحه 6 در 7 است که بازیکنان به نوبت از بالای صفحه مهره های خود را در صفحه قرار می دهد. مهره ها از بالای هر ستون پایین می آیند و در پایین صفحه یا بالای، بالاترین مهره در آن ستون قرار می گیرند. بازیکن زمانی برنده می شود که چهار مهره او در یک سطر به صورت افقی، عمودی یا مورب قرار بگیرند. این بازی از هوش مصنوعی بسیار خوبی برخوردار است. هر حرکت ممکن را همانند سازی می کند، و سپس هر حرکت احتمالی را که بازیکن می تواند در پاسخ به آن انجام دهد، شبیه سازی می کند.

از آن جا که هفت حرکت احتمالی وجود دارد که می توانید در نوبت خود انجام دهید (مگر این که برخی از ستون ها پر باشند)، و هفت حرکت احتمالی دیگر که حریف می تواند انجام دهد، و هفت دیگر حرکت در پاسخ به آن، و هفت حرکت در پاسخ به آن، به این معنی است که در هرنوبت کامپیوتر 2401 =  7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 حرکت احتمالی را در نظر دارد. می توان مقدار DIFFICULTY را بیش تر هم کرد، اما وقتی مقدار را بیش تر از 2 تنظیم می کنیم، محاسبه نوبت زمان زیادی را صرف می کند. هم چنین می توان مقدار DIFFICULTY را یک در نظر گرفت. در این حالت کامپیوتر حرکات خود و پاسخ های احتمالی بازیکن به آن حرکات را در نظر می گیرد. اگر DIFFICULTY را روی 0 تنظیم کنیم، کامپیوتر تمام هوش خود را از دست می دهد و به سادگی حرکات تصادفی را انجام می دهد.

کد بازی Connect Four (هر چهارتا در یک سطر)

کد بازی را می توانید از نشانی دانلود کنید. فایل های تصویری را می توانید از نشانی دانلود کنید.کد کامل بازی را در زیر آمده است.

# Four-In-A-Row (a Connect Four clone)
# By Al Sweigart al@inventwithpython.com
# http://inventwithpython.com/pygame
# Released under a "Simplified BSD" license

import random, copy, sys, pygame
from pygame.locals import *

BOARDWIDTH = 7 # how many spaces wide the board is
BOARDHEIGHT = 6 # how many spaces tall the board is
assert BOARDWIDTH >= 4 and BOARDHEIGHT >= 4, 'Board must be at least 4x4.'

DIFFICULTY = 2 # how many moves to look ahead. (>2 is usually too much)

SPACESIZE = 50 # size of the tokens and individual board spaces in pixels

FPS = 30 # frames per second to update the screen
WINDOWWIDTH = 640 # width of the program's window, in pixels
WINDOWHEIGHT = 480 # height in pixels

XMARGIN = int((WINDOWWIDTH - BOARDWIDTH * SPACESIZE) / 2)
YMARGIN = int((WINDOWHEIGHT - BOARDHEIGHT * SPACESIZE) / 2)

BRIGHTBLUE = (0, 50, 255)
WHITE = (255, 255, 255)

BGCOLOR = BRIGHTBLUE
TEXTCOLOR = WHITE

RED = 'red'
BLACK = 'black'
EMPTY = None
HUMAN = 'human'
COMPUTER = 'computer'


def main():
  global FPSCLOCK, DISPLAYSURF, REDPILERECT, BLACKPILERECT, REDTOKENIMG
  global BLACKTOKENIMG, BOARDIMG, ARROWIMG, ARROWRECT, HUMANWINNERIMG
  global COMPUTERWINNERIMG, WINNERRECT, TIEWINNERIMG

  pygame.init()
  FPSCLOCK = pygame.time.Clock()
  DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))
  pygame.display.set_caption('Four in a Row')

  REDPILERECT = pygame.Rect(int(SPACESIZE / 2), WINDOWHEIGHT - int(3 * SPACESIZE / 2), SPACESIZE, SPACESIZE)
  BLACKPILERECT = pygame.Rect(WINDOWWIDTH - int(3 * SPACESIZE / 2), WINDOWHEIGHT - int(3 * SPACESIZE / 2), SPACESIZE, SPACESIZE)
  REDTOKENIMG = pygame.image.load('4row_red.png')
  REDTOKENIMG = pygame.transform.smoothscale(REDTOKENIMG, (SPACESIZE, SPACESIZE))
  BLACKTOKENIMG = pygame.image.load('4row_black.png')
  BLACKTOKENIMG = pygame.transform.smoothscale(BLACKTOKENIMG, (SPACESIZE, SPACESIZE))
  BOARDIMG = pygame.image.load('4row_board.png')
  BOARDIMG = pygame.transform.smoothscale(BOARDIMG, (SPACESIZE, SPACESIZE))

  HUMANWINNERIMG = pygame.image.load('4row_humanwinner.png')
  COMPUTERWINNERIMG = pygame.image.load('4row_computerwinner.png')
  TIEWINNERIMG = pygame.image.load('4row_tie.png')
  WINNERRECT = HUMANWINNERIMG.get_rect()
  WINNERRECT.center = (int(WINDOWWIDTH / 2), int(WINDOWHEIGHT / 2))

  ARROWIMG = pygame.image.load('4row_arrow.png')
  ARROWRECT = ARROWIMG.get_rect()
  ARROWRECT.left = REDPILERECT.right + 10
  ARROWRECT.centery = REDPILERECT.centery

  isFirstGame = True

  while True:
    runGame(isFirstGame)
    isFirstGame = False


def runGame(isFirstGame):
  if isFirstGame:
    # Let the computer go first on the first game, so the player
    # can see how the tokens are dragged from the token piles.
    turn = COMPUTER
    showHelp = True
  else:
    # Randomly choose who goes first.
    if random.randint(0, 1) == 0:
      turn = COMPUTER
    else:
      turn = HUMAN
    showHelp = False

  # Set up a blank board data structure.
  mainBoard = getNewBoard()

  while True: # main game loop
    if turn == HUMAN:
      # Human player's turn.
      getHumanMove(mainBoard, showHelp)
      if showHelp:
        # turn off help arrow after the first move
        showHelp = False
      if isWinner(mainBoard, RED):
        winnerImg = HUMANWINNERIMG
        break
      turn = COMPUTER # switch to other player's turn
    else:
      # Computer player's turn.
      column = getComputerMove(mainBoard)
      animateComputerMoving(mainBoard, column)
      makeMove(mainBoard, BLACK, column)
      if isWinner(mainBoard, BLACK):
        winnerImg = COMPUTERWINNERIMG
        break
      turn = HUMAN # switch to other player's turn

    if isBoardFull(mainBoard):
      # A completely filled board means it's a tie.
      winnerImg = TIEWINNERIMG
      break

  while True:
    # Keep looping until player clicks the mouse or quits.
    drawBoard(mainBoard)
    DISPLAYSURF.blit(winnerImg, WINNERRECT)
    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick()
    for event in pygame.event.get(): # event handling loop
      if event.type == QUIT or (event.type == KEYUP and event.key == K_ESCAPE):
        pygame.quit()
        sys.exit()
      elif event.type == MOUSEBUTTONUP:
        return


def makeMove(board, player, column):
  lowest = getLowestEmptySpace(board, column)
  if lowest != -1:
    board[column][lowest] = player


def drawBoard(board, extraToken=None):
  DISPLAYSURF.fill(BGCOLOR)

  # draw tokens
  spaceRect = pygame.Rect(0, 0, SPACESIZE, SPACESIZE)
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      spaceRect.topleft = (XMARGIN + (x * SPACESIZE), YMARGIN + (y * SPACESIZE))
      if board[x][y] == RED:
        DISPLAYSURF.blit(REDTOKENIMG, spaceRect)
      elif board[x][y] == BLACK:
        DISPLAYSURF.blit(BLACKTOKENIMG, spaceRect)

  # draw the extra token
  if extraToken != None:
    if extraToken['color'] == RED:
      DISPLAYSURF.blit(REDTOKENIMG, (extraToken['x'], extraToken['y'], SPACESIZE, SPACESIZE))
    elif extraToken['color'] == BLACK:
      DISPLAYSURF.blit(BLACKTOKENIMG, (extraToken['x'], extraToken['y'], SPACESIZE, SPACESIZE))

  # draw board over the tokens
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      spaceRect.topleft = (XMARGIN + (x * SPACESIZE), YMARGIN + (y * SPACESIZE))
      DISPLAYSURF.blit(BOARDIMG, spaceRect)

  # draw the red and black tokens off to the side
  DISPLAYSURF.blit(REDTOKENIMG, REDPILERECT) # red on the left
  DISPLAYSURF.blit(BLACKTOKENIMG, BLACKPILERECT) # black on the right


def getNewBoard():
  board = []
  for x in range(BOARDWIDTH):
    board.append([EMPTY] * BOARDHEIGHT)
  return board


def getHumanMove(board, isFirstMove):
  draggingToken = False
  tokenx, tokeny = None, None
  while True:
    for event in pygame.event.get(): # event handling loop
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      elif event.type == MOUSEBUTTONDOWN and not draggingToken and REDPILERECT.collidepoint(event.pos):
        # start of dragging on red token pile.
        draggingToken = True
        tokenx, tokeny = event.pos
      elif event.type == MOUSEMOTION and draggingToken:
        # update the position of the red token being dragged
        tokenx, tokeny = event.pos
      elif event.type == MOUSEBUTTONUP and draggingToken:
        # let go of the token being dragged
        if tokeny < YMARGIN and tokenx > XMARGIN and tokenx < WINDOWWIDTH - XMARGIN:
          # let go at the top of the screen.
          column = int((tokenx - XMARGIN) / SPACESIZE)
          if isValidMove(board, column):
            animateDroppingToken(board, column, RED)
            board[column][getLowestEmptySpace(board, column)] = RED
            drawBoard(board)
            pygame.display.update()
            return
        tokenx, tokeny = None, None
        draggingToken = False
    if tokenx != None and tokeny != None:
      drawBoard(board, {'x':tokenx - int(SPACESIZE / 2), 'y':tokeny - int(SPACESIZE / 2), 'color':RED})
    else:
      drawBoard(board)

    if isFirstMove:
      # Show the help arrow for the player's first move.
      DISPLAYSURF.blit(ARROWIMG, ARROWRECT)

    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick()


def animateDroppingToken(board, column, color):
  x = XMARGIN + column * SPACESIZE
  y = YMARGIN - SPACESIZE
  dropSpeed = 1.0

  lowestEmptySpace = getLowestEmptySpace(board, column)

  while True:
    y += int(dropSpeed)
    dropSpeed += 0.5
    if int((y - YMARGIN) / SPACESIZE) >= lowestEmptySpace:
      return
    drawBoard(board, {'x':x, 'y':y, 'color':color})
    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick()


def animateComputerMoving(board, column):
  x = BLACKPILERECT.left
  y = BLACKPILERECT.top
  speed = 1.0
  # moving the black tile up
  while y > (YMARGIN - SPACESIZE):
    y -= int(speed)
    speed += 0.5
    drawBoard(board, {'x':x, 'y':y, 'color':BLACK})
    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick()
  # moving the black tile over
  y = YMARGIN - SPACESIZE
  speed = 1.0
  while x > (XMARGIN + column * SPACESIZE):
    x -= int(speed)
    speed += 0.5
    drawBoard(board, {'x':x, 'y':y, 'color':BLACK})
    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick()
  # dropping the black tile
  animateDroppingToken(board, column, BLACK)


def getComputerMove(board):
  potentialMoves = getPotentialMoves(board, BLACK, DIFFICULTY)
  # get the best fitness from the potential moves
  bestMoveFitness = -1
  for i in range(BOARDWIDTH):
    if potentialMoves[i] > bestMoveFitness and isValidMove(board, i):
      bestMoveFitness = potentialMoves[i]
  # find all potential moves that have this best fitness
  bestMoves = []
  for i in range(len(potentialMoves)):
    if potentialMoves[i] == bestMoveFitness and isValidMove(board, i):
      bestMoves.append(i)
  return random.choice(bestMoves)


def getPotentialMoves(board, tile, lookAhead):
  if lookAhead == 0 or isBoardFull(board):
    return [0] * BOARDWIDTH

  if tile == RED:
    enemyTile = BLACK
  else:
    enemyTile = RED

  # Figure out the best move to make.
  potentialMoves = [0] * BOARDWIDTH
  for firstMove in range(BOARDWIDTH):
    dupeBoard = copy.deepcopy(board)
    if not isValidMove(dupeBoard, firstMove):
      continue
    makeMove(dupeBoard, tile, firstMove)
    if isWinner(dupeBoard, tile):
      # a winning move automatically gets a perfect fitness
      potentialMoves[firstMove] = 1
      break # don't bother calculating other moves
    else:
      # do other player's counter moves and determine best one
      if isBoardFull(dupeBoard):
        potentialMoves[firstMove] = 0
      else:
        for counterMove in range(BOARDWIDTH):
          dupeBoard2 = copy.deepcopy(dupeBoard)
          if not isValidMove(dupeBoard2, counterMove):
            continue
          makeMove(dupeBoard2, enemyTile, counterMove)
          if isWinner(dupeBoard2, enemyTile):
            # a losing move automatically gets the worst fitness
            potentialMoves[firstMove] = -1
            break
          else:
            # do the recursive call to getPotentialMoves()
            results = getPotentialMoves(dupeBoard2, tile, lookAhead - 1)
            potentialMoves[firstMove] += (sum(results) / BOARDWIDTH) / BOARDWIDTH
  return potentialMoves


def getLowestEmptySpace(board, column):
  # Return the row number of the lowest empty row in the given column.
  for y in range(BOARDHEIGHT-1, -1, -1):
    if board[column][y] == EMPTY:
      return y
  return -1


def isValidMove(board, column):
  # Returns True if there is an empty space in the given column.
  # Otherwise returns False.
  if column < 0 or column >= (BOARDWIDTH) or board[column][0] != EMPTY:
    return False
  return True


def isBoardFull(board):
  # Returns True if there are no empty spaces anywhere on the board.
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      if board[x][y] == EMPTY:
        return False
  return True


def isWinner(board, tile):
  # check horizontal spaces
  for x in range(BOARDWIDTH - 3):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      if board[x][y] == tile and board[x+1][y] == tile and board[x+2][y] == tile and board[x+3][y] == tile:
        return True
  # check vertical spaces
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT - 3):
      if board[x][y] == tile and board[x][y+1] == tile and board[x][y+2] == tile and board[x][y+3] == tile:
        return True
  # check / diagonal spaces
  for x in range(BOARDWIDTH - 3):
    for y in range(3, BOARDHEIGHT):
      if board[x][y] == tile and board[x+1][y-1] == tile and board[x+2][y-2] == tile and board[x+3][y-3] == tile:
        return True
  # check \ diagonal spaces
  for x in range(BOARDWIDTH - 3):
    for y in range(BOARDHEIGHT - 3):
      if board[x][y] == tile and board[x+1][y+1] == tile and board[x+2][y+2] == tile and board[x+3][y+3] == tile:
        return True
  return False


if __name__ == '__main__':
  main()

بازی جواهرات (GemGem)

GemGem یا بازی جواهرات یک بازی است که در آن جواهرها برای پر کردن یک صفحه از بالای صفحه به پایین می آیند. بازیکن می تواند جای هر دو جواهری که در کنار هم هستند را عوض کند تا سه جواهر با یک شکل و رنگ در یک سطر (عمودی یا افقی، مورب) قرار بگیرند. پس ار قرارگیری سه جواهر در یک خط، جواهرات همسان ناپدید می شوند و راه را برای سقوط جواهرات جدید از بالا ایجاد می کنند. تطبیق بیش از سه جواهر یا ایجاد واکنش زنجیره ای، امتیاز بیشتری را به همراه خواهد داشت.

کد بازی GemGem

کد بازی را می توانید از نشانی دانلود کنید.فایل های تصویری را می توانید از نشانی دانلود کنید.کد کامل در زیر آمده است.

# Gemgem (a Bejeweled clone)
# By Al Sweigart al@inventwithpython.com
# http://inventwithpython.com/pygame
# Released under a "Simplified BSD" license

"""
This program has "gem data structures", which are basically dictionaries
with the following keys:
 'x' and 'y' - The location of the gem on the board. 0,0 is the top left.
        There is also a ROWABOVEBOARD row that 'y' can be set to,
        to indicate that it is above the board.
 'direction' - one of the four constant variables UP, DOWN, LEFT, RIGHT.
        This is the direction the gem is moving.
 'imageNum' - The integer index into GEMIMAGES to denote which image
        this gem uses.
"""

import random, time, pygame, sys, copy
from pygame.locals import *

FPS = 30 # frames per second to update the screen
WINDOWWIDTH = 600 # width of the program's window, in pixels
WINDOWHEIGHT = 600 # height in pixels

BOARDWIDTH = 8 # how many columns in the board
BOARDHEIGHT = 8 # how many rows in the board
GEMIMAGESIZE = 64 # width & height of each space in pixels

# NUMGEMIMAGES is the number of gem types. You will need .png image
# files named gem0.png, gem1.png, etc. up to gem(N-1).png.
NUMGEMIMAGES = 7
assert NUMGEMIMAGES >= 5 # game needs at least 5 types of gems to work

# NUMMATCHSOUNDS is the number of different sounds to choose from when
# a match is made. The .wav files are named match0.wav, match1.wav, etc.
NUMMATCHSOUNDS = 6

MOVERATE = 25 # 1 to 100, larger num means faster animations
DEDUCTSPEED = 0.8 # reduces score by 1 point every DEDUCTSPEED seconds.

#       R  G  B
PURPLE  = (255,  0, 255)
LIGHTBLUE = (170, 190, 255)
BLUE   = ( 0,  0, 255)
RED    = (255, 100, 100)
BLACK   = ( 0,  0,  0)
BROWN   = ( 85, 65,  0)
HIGHLIGHTCOLOR = PURPLE # color of the selected gem's border
BGCOLOR = LIGHTBLUE # background color on the screen
GRIDCOLOR = BLUE # color of the game board
GAMEOVERCOLOR = RED # color of the "Game over" text.
GAMEOVERBGCOLOR = BLACK # background color of the "Game over" text.
SCORECOLOR = BROWN # color of the text for the player's score

# The amount of space to the sides of the board to the edge of the window
# is used several times, so calculate it once here and store in variables.
XMARGIN = int((WINDOWWIDTH - GEMIMAGESIZE * BOARDWIDTH) / 2)
YMARGIN = int((WINDOWHEIGHT - GEMIMAGESIZE * BOARDHEIGHT) / 2)

# constants for direction values
UP = 'up'
DOWN = 'down'
LEFT = 'left'
RIGHT = 'right'

EMPTY_SPACE = -1 # an arbitrary, nonpositive value
ROWABOVEBOARD = 'row above board' # an arbitrary, noninteger value

def main():
  global FPSCLOCK, DISPLAYSURF, GEMIMAGES, GAMESOUNDS, BASICFONT, BOARDRECTS

  # Initial set up.
  pygame.init()
  FPSCLOCK = pygame.time.Clock()
  DISPLAYSURF = pygame.display.set_mode((WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT))
  pygame.display.set_caption('Gemgem')
  BASICFONT = pygame.font.Font('freesansbold.ttf', 36)

  # Load the images
  GEMIMAGES = []
  for i in range(1, NUMGEMIMAGES+1):
    gemImage = pygame.image.load('gem%s.png' % i)
    if gemImage.get_size() != (GEMIMAGESIZE, GEMIMAGESIZE):
      gemImage = pygame.transform.smoothscale(gemImage, (GEMIMAGESIZE, GEMIMAGESIZE))
    GEMIMAGES.append(gemImage)

  # Load the sounds.
  GAMESOUNDS = {}
  GAMESOUNDS['bad swap'] = pygame.mixer.Sound('badswap.wav')
  GAMESOUNDS['match'] = []
  for i in range(NUMMATCHSOUNDS):
    GAMESOUNDS['match'].append(pygame.mixer.Sound('match%s.wav' % i))

  # Create pygame.Rect objects for each board space to
  # do board-coordinate-to-pixel-coordinate conversions.
  BOARDRECTS = []
  for x in range(BOARDWIDTH):
    BOARDRECTS.append([])
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      r = pygame.Rect((XMARGIN + (x * GEMIMAGESIZE),
               YMARGIN + (y * GEMIMAGESIZE),
               GEMIMAGESIZE,
               GEMIMAGESIZE))
      BOARDRECTS[x].append(r)

  while True:
    runGame()


def runGame():
  # Plays through a single game. When the game is over, this function returns.

  # initalize the board
  gameBoard = getBlankBoard()
  score = 0
  fillBoardAndAnimate(gameBoard, [], score) # Drop the initial gems.

  # initialize variables for the start of a new game
  firstSelectedGem = None
  lastMouseDownX = None
  lastMouseDownY = None
  gameIsOver = False
  lastScoreDeduction = time.time()
  clickContinueTextSurf = None

  while True: # main game loop
    clickedSpace = None
    for event in pygame.event.get(): # event handling loop
      if event.type == QUIT or (event.type == KEYUP and event.key == K_ESCAPE):
        pygame.quit()
        sys.exit()
      elif event.type == KEYUP and event.key == K_BACKSPACE:
        return # start a new game

      elif event.type == MOUSEBUTTONUP:
        if gameIsOver:
          return # after games ends, click to start a new game

        if event.pos == (lastMouseDownX, lastMouseDownY):
          # This event is a mouse click, not the end of a mouse drag.
          clickedSpace = checkForGemClick(event.pos)
        else:
          # this is the end of a mouse drag
          firstSelectedGem = checkForGemClick((lastMouseDownX, lastMouseDownY))
          clickedSpace = checkForGemClick(event.pos)
          if not firstSelectedGem or not clickedSpace:
            # if not part of a valid drag, deselect both
            firstSelectedGem = None
            clickedSpace = None
      elif event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        # this is the start of a mouse click or mouse drag
        lastMouseDownX, lastMouseDownY = event.pos

    if clickedSpace and not firstSelectedGem:
      # This was the first gem clicked on.
      firstSelectedGem = clickedSpace
    elif clickedSpace and firstSelectedGem:
      # Two gems have been clicked on and selected. Swap the gems.
      firstSwappingGem, secondSwappingGem = getSwappingGems(gameBoard, firstSelectedGem, clickedSpace)
      if firstSwappingGem == None and secondSwappingGem == None:
        # If both are None, then the gems were not adjacent
        firstSelectedGem = None # deselect the first gem
        continue

      # Show the swap animation on the screen.
      boardCopy = getBoardCopyMinusGems(gameBoard, (firstSwappingGem, secondSwappingGem))
      animateMovingGems(boardCopy, [firstSwappingGem, secondSwappingGem], [], score)

      # Swap the gems in the board data structure.
      gameBoard[firstSwappingGem['x']][firstSwappingGem['y']] = secondSwappingGem['imageNum']
      gameBoard[secondSwappingGem['x']][secondSwappingGem['y']] = firstSwappingGem['imageNum']

      # See if this is a matching move.
      matchedGems = findMatchingGems(gameBoard)
      if matchedGems == []:
        # Was not a matching move; swap the gems back
        GAMESOUNDS['bad swap'].play()
        animateMovingGems(boardCopy, [firstSwappingGem, secondSwappingGem], [], score)
        gameBoard[firstSwappingGem['x']][firstSwappingGem['y']] = firstSwappingGem['imageNum']
        gameBoard[secondSwappingGem['x']][secondSwappingGem['y']] = secondSwappingGem['imageNum']
      else:
        # This was a matching move.
        scoreAdd = 0
        while matchedGems != []:
          # Remove matched gems, then pull down the board.

          # points is a list of dicts that tells fillBoardAndAnimate()
          # where on the screen to display text to show how many
          # points the player got. points is a list because if
          # the playergets multiple matches, then multiple points text should appear.
          points = []
          for gemSet in matchedGems:
            scoreAdd += (10 + (len(gemSet) - 3) * 10)
            for gem in gemSet:
              gameBoard[gem[0]][gem[1]] = EMPTY_SPACE
            points.append({'points': scoreAdd,
                    'x': gem[0] * GEMIMAGESIZE + XMARGIN,
                    'y': gem[1] * GEMIMAGESIZE + YMARGIN})
          random.choice(GAMESOUNDS['match']).play()
          score += scoreAdd

          # Drop the new gems.
          fillBoardAndAnimate(gameBoard, points, score)

          # Check if there are any new matches.
          matchedGems = findMatchingGems(gameBoard)
      firstSelectedGem = None

      if not canMakeMove(gameBoard):
        gameIsOver = True

    # Draw the board.
    DISPLAYSURF.fill(BGCOLOR)
    drawBoard(gameBoard)
    if firstSelectedGem != None:
      highlightSpace(firstSelectedGem['x'], firstSelectedGem['y'])
    if gameIsOver:
      if clickContinueTextSurf == None:
        # Only render the text once. In future iterations, just
        # use the Surface object already in clickContinueTextSurf
        clickContinueTextSurf = BASICFONT.render('Final Score: %s (Click to continue)' % (score), 1, GAMEOVERCOLOR, GAMEOVERBGCOLOR)
        clickContinueTextRect = clickContinueTextSurf.get_rect()
        clickContinueTextRect.center = int(WINDOWWIDTH / 2), int(WINDOWHEIGHT / 2)
      DISPLAYSURF.blit(clickContinueTextSurf, clickContinueTextRect)
    elif score > 0 and time.time() - lastScoreDeduction > DEDUCTSPEED:
      # score drops over time
      score -= 1
      lastScoreDeduction = time.time()
    drawScore(score)
    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick(FPS)


def getSwappingGems(board, firstXY, secondXY):
  # If the gems at the (X, Y) coordinates of the two gems are adjacent,
  # then their 'direction' keys are set to the appropriate direction
  # value to be swapped with each other.
  # Otherwise, (None, None) is returned.
  firstGem = {'imageNum': board[firstXY['x']][firstXY['y']],
        'x': firstXY['x'],
        'y': firstXY['y']}
  secondGem = {'imageNum': board[secondXY['x']][secondXY['y']],
         'x': secondXY['x'],
         'y': secondXY['y']}
  highlightedGem = None
  if firstGem['x'] == secondGem['x'] + 1 and firstGem['y'] == secondGem['y']:
    firstGem['direction'] = LEFT
    secondGem['direction'] = RIGHT
  elif firstGem['x'] == secondGem['x'] - 1 and firstGem['y'] == secondGem['y']:
    firstGem['direction'] = RIGHT
    secondGem['direction'] = LEFT
  elif firstGem['y'] == secondGem['y'] + 1 and firstGem['x'] == secondGem['x']:
    firstGem['direction'] = UP
    secondGem['direction'] = DOWN
  elif firstGem['y'] == secondGem['y'] - 1 and firstGem['x'] == secondGem['x']:
    firstGem['direction'] = DOWN
    secondGem['direction'] = UP
  else:
    # These gems are not adjacent and can't be swapped.
    return None, None
  return firstGem, secondGem


def getBlankBoard():
  # Create and return a blank board data structure.
  board = []
  for x in range(BOARDWIDTH):
    board.append([EMPTY_SPACE] * BOARDHEIGHT)
  return board


def canMakeMove(board):
  # Return True if the board is in a state where a matching
  # move can be made on it. Otherwise return False.

  # The patterns in oneOffPatterns represent gems that are configured
  # in a way where it only takes one move to make a triplet.
  oneOffPatterns = (((0,1), (1,0), (2,0)),
           ((0,1), (1,1), (2,0)),
           ((0,0), (1,1), (2,0)),
           ((0,1), (1,0), (2,1)),
           ((0,0), (1,0), (2,1)),
           ((0,0), (1,1), (2,1)),
           ((0,0), (0,2), (0,3)),
           ((0,0), (0,1), (0,3)))

  # The x and y variables iterate over each space on the board.
  # If we use + to represent the currently iterated space on the
  # board, then this pattern: ((0,1), (1,0), (2,0))refers to identical
  # gems being set up like this:
  #
  #   +A
  #   B
  #   C
  #
  # That is, gem A is offset from the + by (0,1), gem B is offset
  # by (1,0), and gem C is offset by (2,0). In this case, gem A can
  # be swapped to the left to form a vertical three-in-a-row triplet.
  #
  # There are eight possible ways for the gems to be one move
  # away from forming a triple, hence oneOffPattern has 8 patterns.

  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      for pat in oneOffPatterns:
        # check each possible pattern of "match in next move" to
        # see if a possible move can be made.
        if (getGemAt(board, x+pat[0][0], y+pat[0][1]) == \
          getGemAt(board, x+pat[1][0], y+pat[1][1]) == \
          getGemAt(board, x+pat[2][0], y+pat[2][1]) != None) or \
          (getGemAt(board, x+pat[0][1], y+pat[0][0]) == \
          getGemAt(board, x+pat[1][1], y+pat[1][0]) == \
          getGemAt(board, x+pat[2][1], y+pat[2][0]) != None):
          return True # return True the first time you find a pattern
  return False


def drawMovingGem(gem, progress):
  # Draw a gem sliding in the direction that its 'direction' key
  # indicates. The progress parameter is a number from 0 (just
  # starting) to 100 (slide complete).
  movex = 0
  movey = 0
  progress *= 0.01

  if gem['direction'] == UP:
    movey = -int(progress * GEMIMAGESIZE)
  elif gem['direction'] == DOWN:
    movey = int(progress * GEMIMAGESIZE)
  elif gem['direction'] == RIGHT:
    movex = int(progress * GEMIMAGESIZE)
  elif gem['direction'] == LEFT:
    movex = -int(progress * GEMIMAGESIZE)

  basex = gem['x']
  basey = gem['y']
  if basey == ROWABOVEBOARD:
    basey = -1

  pixelx = XMARGIN + (basex * GEMIMAGESIZE)
  pixely = YMARGIN + (basey * GEMIMAGESIZE)
  r = pygame.Rect( (pixelx + movex, pixely + movey, GEMIMAGESIZE, GEMIMAGESIZE) )
  DISPLAYSURF.blit(GEMIMAGES[gem['imageNum']], r)


def pullDownAllGems(board):
  # pulls down gems on the board to the bottom to fill in any gaps
  for x in range(BOARDWIDTH):
    gemsInColumn = []
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      if board[x][y] != EMPTY_SPACE:
        gemsInColumn.append(board[x][y])
    board[x] = ([EMPTY_SPACE] * (BOARDHEIGHT - len(gemsInColumn))) + gemsInColumn


def getGemAt(board, x, y):
  if x < 0 or y < 0 or x >= BOARDWIDTH or y >= BOARDHEIGHT:
    return None
  else:
    return board[x][y]


def getDropSlots(board):
  # Creates a "drop slot" for each column and fills the slot with a
  # number of gems that that column is lacking. This function assumes
  # that the gems have been gravity dropped already.
  boardCopy = copy.deepcopy(board)
  pullDownAllGems(boardCopy)

  dropSlots = []
  for i in range(BOARDWIDTH):
    dropSlots.append([])

  # count the number of empty spaces in each column on the board
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT-1, -1, -1): # start from bottom, going up
      if boardCopy[x][y] == EMPTY_SPACE:
        possibleGems = list(range(len(GEMIMAGES)))
        for offsetX, offsetY in ((0, -1), (1, 0), (0, 1), (-1, 0)):
          # Narrow down the possible gems we should put in the
          # blank space so we don't end up putting an two of
          # the same gems next to each other when they drop.
          neighborGem = getGemAt(boardCopy, x + offsetX, y + offsetY)
          if neighborGem != None and neighborGem in possibleGems:
            possibleGems.remove(neighborGem)

        newGem = random.choice(possibleGems)
        boardCopy[x][y] = newGem
        dropSlots[x].append(newGem)
  return dropSlots


def findMatchingGems(board):
  gemsToRemove = [] # a list of lists of gems in matching triplets that should be removed
  boardCopy = copy.deepcopy(board)

  # loop through each space, checking for 3 adjacent identical gems
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      # look for horizontal matches
      if getGemAt(boardCopy, x, y) == getGemAt(boardCopy, x + 1, y) == getGemAt(boardCopy, x + 2, y) and getGemAt(boardCopy, x, y) != EMPTY_SPACE:
        targetGem = boardCopy[x][y]
        offset = 0
        removeSet = []
        while getGemAt(boardCopy, x + offset, y) == targetGem:
          # keep checking if there's more than 3 gems in a row
          removeSet.append((x + offset, y))
          boardCopy[x + offset][y] = EMPTY_SPACE
          offset += 1
        gemsToRemove.append(removeSet)

      # look for vertical matches
      if getGemAt(boardCopy, x, y) == getGemAt(boardCopy, x, y + 1) == getGemAt(boardCopy, x, y + 2) and getGemAt(boardCopy, x, y) != EMPTY_SPACE:
        targetGem = boardCopy[x][y]
        offset = 0
        removeSet = []
        while getGemAt(boardCopy, x, y + offset) == targetGem:
          # keep checking, in case there's more than 3 gems in a row
          removeSet.append((x, y + offset))
          boardCopy[x][y + offset] = EMPTY_SPACE
          offset += 1
        gemsToRemove.append(removeSet)

  return gemsToRemove


def highlightSpace(x, y):
  pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, HIGHLIGHTCOLOR, BOARDRECTS[x][y], 4)


def getDroppingGems(board):
  # Find all the gems that have an empty space below them
  boardCopy = copy.deepcopy(board)
  droppingGems = []
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT - 2, -1, -1):
      if boardCopy[x][y + 1] == EMPTY_SPACE and boardCopy[x][y] != EMPTY_SPACE:
        # This space drops if not empty but the space below it is
        droppingGems.append( {'imageNum': boardCopy[x][y], 'x': x, 'y': y, 'direction': DOWN} )
        boardCopy[x][y] = EMPTY_SPACE
  return droppingGems


def animateMovingGems(board, gems, pointsText, score):
  # pointsText is a dictionary with keys 'x', 'y', and 'points'
  progress = 0 # progress at 0 represents beginning, 100 means finished.
  while progress < 100: # animation loop
    DISPLAYSURF.fill(BGCOLOR)
    drawBoard(board)
    for gem in gems: # Draw each gem.
      drawMovingGem(gem, progress)
    drawScore(score)
    for pointText in pointsText:
      pointsSurf = BASICFONT.render(str(pointText['points']), 1, SCORECOLOR)
      pointsRect = pointsSurf.get_rect()
      pointsRect.center = (pointText['x'], pointText['y'])
      DISPLAYSURF.blit(pointsSurf, pointsRect)

    pygame.display.update()
    FPSCLOCK.tick(FPS)
    progress += MOVERATE # progress the animation a little bit more for the next frame


def moveGems(board, movingGems):
  # movingGems is a list of dicts with keys x, y, direction, imageNum
  for gem in movingGems:
    if gem['y'] != ROWABOVEBOARD:
      board[gem['x']][gem['y']] = EMPTY_SPACE
      movex = 0
      movey = 0
      if gem['direction'] == LEFT:
        movex = -1
      elif gem['direction'] == RIGHT:
        movex = 1
      elif gem['direction'] == DOWN:
        movey = 1
      elif gem['direction'] == UP:
        movey = -1
      board[gem['x'] + movex][gem['y'] + movey] = gem['imageNum']
    else:
      # gem is located above the board (where new gems come from)
      board[gem['x']][0] = gem['imageNum'] # move to top row


def fillBoardAndAnimate(board, points, score):
  dropSlots = getDropSlots(board)
  while dropSlots != [[]] * BOARDWIDTH:
    # do the dropping animation as long as there are more gems to drop
    movingGems = getDroppingGems(board)
    for x in range(len(dropSlots)):
      if len(dropSlots[x]) != 0:
        # cause the lowest gem in each slot to begin moving in the DOWN direction
        movingGems.append({'imageNum': dropSlots[x][0], 'x': x, 'y': ROWABOVEBOARD, 'direction': DOWN})

    boardCopy = getBoardCopyMinusGems(board, movingGems)
    animateMovingGems(boardCopy, movingGems, points, score)
    moveGems(board, movingGems)

    # Make the next row of gems from the drop slots
    # the lowest by deleting the previous lowest gems.
    for x in range(len(dropSlots)):
      if len(dropSlots[x]) == 0:
        continue
      board[x][0] = dropSlots[x][0]
      del dropSlots[x][0]


def checkForGemClick(pos):
  # See if the mouse click was on the board
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      if BOARDRECTS[x][y].collidepoint(pos[0], pos[1]):
        return {'x': x, 'y': y}
  return None # Click was not on the board.


def drawBoard(board):
  for x in range(BOARDWIDTH):
    for y in range(BOARDHEIGHT):
      pygame.draw.rect(DISPLAYSURF, GRIDCOLOR, BOARDRECTS[x][y], 1)
      gemToDraw = board[x][y]
      if gemToDraw != EMPTY_SPACE:
        DISPLAYSURF.blit(GEMIMAGES[gemToDraw], BOARDRECTS[x][y])


def getBoardCopyMinusGems(board, gems):
  # Creates and returns a copy of the passed board data structure,
  # with the gems in the "gems" list removed from it.
  #
  # Gems is a list of dicts, with keys x, y, direction, imageNum

  boardCopy = copy.deepcopy(board)

  # Remove some of the gems from this board data structure copy.
  for gem in gems:
    if gem['y'] != ROWABOVEBOARD:
      boardCopy[gem['x']][gem['y']] = EMPTY_SPACE
  return boardCopy


def drawScore(score):
  scoreImg = BASICFONT.render(str(score), 1, SCORECOLOR)
  scoreRect = scoreImg.get_rect()
  scoreRect.bottomleft = (10, WINDOWHEIGHT - 6)
  DISPLAYSURF.blit(scoreImg, scoreRect)


if __name__ == '__main__':
  main()
تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری بازی‌سازی با پایتون توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.