آشنایی با دیکشنری ها در پایتون

آشنایی با dictionary ها در پایتون

آشنایی با دیکشنری ها در پایتون

در این قسمت به نوع چهارم مجموعه ها، یعنی دیکشنری ها در پایتون رسیده ایم. dictionary ها مجموعه هایی نامنظم، قابل تغییر و index شده هستند که با curly braces و مقادیر key/value (شبیه به آرایه های متناظر در زبان های دیگر) نوشته می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
print(thisdict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

دسترسی به اعضا و تغییر مقدار آن ها

احتمال دارد با خودتان بگویید از آنجایی که dictionary ها نامنظم هستند بنابراین index ای ندارند که از طریقش به اعضای آن ها دسترسی داشته باشیم. اگر شما هم اینطور فکر می کنید باید بگویم چیز مهمی را فراموش کرده اید؛ مقادیر dictionary ها به صورت key/value هستند بنابراین key نقش همان index را دارد:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = thisdict["model"]
print(x)

خروجی کلمه ی Mustang است.

متدی به نام ()get نیز وجود دارد که به شما همین نتیجه را می دهد:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = thisdict.get("model")
print(x)

خروجی باز هم کلمه ی Mustang است.

با این حساب تغییردادن اعضای set کار راحتی می شود؛ کافیست عضو مورد نظر را هدف گرفته و مقدار جدید را برایش قرار دهیم:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}

thisdict["year"] = 2018

print(thisdict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 2018}

گردش درون dictionary با حلقه ی for

شما می توانید با استفاده از یک حلقه ی for در dictionary ها گردش کنید اما باید به یاد داشته باشید که مقادیر برگشت داده شده در این حالت key ها خواهند بود! البته روش هایی برای برگرداندن value ها نیز وجود دارد.

مثال زیر به جای نمایش value ها تک تک key ها را نمایش می دهد:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
for x in thisdict:
 print(x)

خروجی:

brand
model
year

برای نمایش value ها باید کدمان را اینطور اصلاح کنیم:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
for x in thisdict:
 print(thisdict[x])

خروجی:

Ford
Mustang
1964

البته راه دیگری نیز وجود دارد: شما می توانید از تابع ()values برای دریافت مقادیر dictionary ها استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
for x in thisdict.values():
 print(x)

خروجی:

Ford
Mustang
1964

اگر می خواهید هم key ها و هم value ها را داشته باشید از تابع ()items استفاده کنید:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
for x, y in thisdict.items():
 print(x, y)

خروجی:

brand Ford
model Mustang
year 1964

بررسی وجود key و تعداد اعضای dictionary

برخی اوقات ممکن است بخواهیم به دنبال key خاصی بگردیم. برای این کار از کلیدواژه ی in استفاده می کنیم:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
if "model" in thisdict:
 print("Yes, 'model' is one of the keys in the thisdict dictionary")

خروجی:

Yes, 'model' is one of the keys in the thisdict dictionary

برای محاسبه ی تعداد اعضای dictionary ها مثل همیشه از تابع ()len استفاده می کنیم:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}

print(len(thisdict))

طبیعتا خروجی عدد 3 است.

اضافه کردن و حذف اعضای dictionary ها

برای اضافه کردن یک عضو جدید به dictionary ها باید یک key جدید را انتخاب کرده و مقداری را به آن انتساب دهیم:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
thisdict["color"] = "red"
print(thisdict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964, 'color': 'red'}

برای حذف کردن اعضا نیز روش های مختلفی وجود دارد. به طور مثال ()pop مقدار key را گرفته و آن عضو را حذف می کند:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
thisdict.pop("model")
print(thisdict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'year': 1964}

همچنین ()popitem آخرین عضو اضافه شده را حذف می کند:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
thisdict.popitem()
print(thisdict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang'}

نکته: در نسخه های قبل تر از 3.7 یکی از اعضا به صوت تصادفی حذف خواهد شد.

همچنین کلیدواژه ی del نیز یک key گرفته و عضو متناظرش را حذف می کند:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
del thisdict["model"]
print(thisdict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'year': 1964}

هشدار: اگر به کلیدواژه ی del پارامتری ندهید، تمام dictionary را حذف خواهد کرد.

مثال:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
del thisdict
print(thisdict)

خروجی خطای زیر خواهد بود:

NameError: name 'thisdict' is not defined

در آخر هم ()clear وظیفه ی خالی کردن تمامی اعضای dictionary را بر عهده دارد:

thisdict =	{
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
thisdict.clear()
print(thisdict)

خروجی:

{}

کپی کردن dictionary

همانطور که برای لیست ها گفته بودیم list1 = list2 کار نمی کند باید برای dictionary ها هم بگوییم که dict2 = dict1 باعث کپی شدن dictionary نخواهد شد. به حای آن باید از توابع ()copy و ()dict استفاده کنیم. نمونه ی استفاده از ()copy:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
mydict = thisdict.copy()
print(mydict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

نمونه ی استفاده از تابع ()dict:

thisdict = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
mydict = dict(thisdict)
print(mydict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

dictionary های تو در تو (nest شده)

ما می توانیم dictionary ها را به صورت تو در تو نیز طراحی کنیم:

myfamily = {
 "child1" : {
  "name" : "Emil",
  "year" : 2004
 },
 "child2" : {
  "name" : "Tobias",
  "year" : 2007
 },
 "child3" : {
  "name" : "Linus",
  "year" : 2011
 }
}

print(myfamily)

خروجی:

{'child1': {'name': 'Emil', 'year': 2004}, 'child2': {'name': 'Tobias', 'year': 2007}, 'child3': {'name': 'Linus', 'year': 2011}}

و اگر موارد دیگر در حال حاضر dictionary هستند می توان گفت:

child1 = {
 "name" : "Emil",
 "year" : 2004
}
child2 = {
 "name" : "Tobias",
 "year" : 2007
}
child3 = {
 "name" : "Linus",
 "year" : 2011
}

myfamily = {
 "child1" : child1,
 "child2" : child2,
 "child3" : child3
}

print(myfamily)

خروجی:

{'child1': {'name': 'Emil', 'year': 2004}, 'child2': {'name': 'Tobias', 'year': 2007}, 'child3': {'name': 'Linus', 'year': 2011}}

در آخر باید بگویم که dictionary ها نیز دارای constructor خاص خود هستند:

thisdict = dict(brand="Ford", model="Mustang", year=1964)
# note that keywords are not string literals
# note the use of equals rather than colon for the assignment
print(thisdict)

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

توجه داشته باشید که در این حالت key ها را درون quote (علامت "") نمیگذاریم. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری از مقدماتی تا پیشرفته با پایتون توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (1 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

تیمور
03 شهریور 1399
سلام برای text editor چی پیشنهاد میکنید

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

سعید
15 اسفند 1400
سلام من تازه شروع کردم با spyder سرعتش هم خوبه حجمش تو مقدار رم هم کمه

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.