پکیج react-route را چگونه می توان نصب کرد؟

من می خواهم از react-route استفاده کنم باید اینو نصب کنم یا نه؟ چون یک جا خوندم که این پکیچ داخل react-router-dom وجود دارد اما زمانی که در برنامه این import { BrowserRouter, Route, Switch } from 'react-router-dom'; رو می نویسم این ارور module not found رو میده.
وقتی هم که react-route رو می خوام نصب کنم ارور میده

netwons@netwons-Lenovo-G570:~/Desktop/hitos_project/node_modules$ npm install --save react-router
hitos_project@0.1.0 /home/netwons/Desktop/hitos_project
└── antd@3.19.8  extraneous

npm WARN optional Skipping failed optional dependency /chokidar/fsevents:
npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: fsevents@1.2.
9
npm WARN optional Skipping failed optional dependency /react-scripts/fsevents:
npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: fsevents@1.0.
17
npm ERR! Linux 4.18.0-25-generic
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--save" "react-router"
npm ERR! node v8.10.0
npm ERR! npm  v3.5.2
npm ERR! path /home/netwons/Desktop/hitos_project/node_modules/react-router
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! errno -39
npm ERR! syscall rename
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/netwons/Desktop/hitos_project/node_modules/react-router' -> '/home/netwons/Desktop/hitos_project/node_modules/.react-router.DELETE'
npm ERR! 
npm ERR! If you need help, you may report this error at:
npm ERR!     <https://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /home/netwons/Desktop/hitos_project/node_modules/npm-debug.log
برچسب ها:
پرسیده شده در: 3 سال قبل
آمار بازدید: 792
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.