grid ها در زبان CSS

درسنامه درس 23 از سری CSS پیشرفته

ماژول Grid در CSS چیست؟

Grid در CSS به ما توانایی طراحی صفحات را به صورت ستونی می دهد؛ یعنی ستون هایی را در صفحه فرض می کند و ما می توانیم بر اساس این ستون های فرضی، اندازه ی عناصر مختلف را تعیین کنیم و دیگر نیازی به float برای شناور کردن به سمت راست و چپ نخواهیم داشت.

grid در css
تفاوت صفحات طراحی شده با Grid

وضعیت پشتیبانی مرورگرها از grid در CSS بدین صورت است:

کروم edge فایرفاکس سافاری اپرا
57.0 16.0 52.0 10 44

در واقع یک grid یک نگهدارنده یا عنصر پدر است که دارای فرزندان متعددی است. به این مثال دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}
.grid-item {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Grid Elements</h1>

<p>A Grid Layout must have a parent element with the <em>display</em> property set to <em>grid</em> or <em>inline-grid</em>.</p>

<p>Direct child element(s) of the grid container automatically becomes grid items.</p>

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div> 
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div> 
 <div class="grid-item">7</div>
 <div class="grid-item">8</div>
 <div class="grid-item">9</div> 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

خصوصیت display

برای آنکه صفحات وب خود را به صورت grid طراحی کنیم، مقدار display عنصر پدر باید روی grid یا inline-grid تنظیم شود و فرزندان به طور خودکار به آیتم های grid تبدیل می شوند.

مثالی از حالت grid برای عنصر پدر:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-item {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The display Property:</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div> 
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div> 
 <div class="grid-item">7</div>
 <div class="grid-item">8</div>
 <div class="grid-item">9</div> 
</div>

<p>Set the <em>display</em> property to <em>grid</em> to make a block-level grid container.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

مثالی از حالت inline-grid برای عنصر پدر:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: inline-grid;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-item {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The display Property:</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div> 
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div> 
 <div class="grid-item">7</div>
 <div class="grid-item">8</div>
 <div class="grid-item">9</div> 
</div>

<p>Set the <em>display</em> property to <em>inline-grid</em> to make an inline grid container.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ستون ها، ردیف ها و فاصله های ماژول grid

همانطور که در تصویر زیر می بینید ستون ها (column) خط های فرضی هستند که به ستون شباهت دارند:

ستون ها در ماژول grid
ستون ها در ماژول grid

و ردیف ها (row) خط های افقی هستند:

ردیف ها در ماژول grid
ردیف ها در ماژول grid

و در آخر به فاصله های ستون ها یا ردیف ها Gap (فاصله) می گوییم:

فاصله ها در ماژول grid
فاصله ها در ماژول grid

شما می توانید با استفاده از یکی از دستورات زیر، اندازه ی این فاصله ها را تعیین کنید:

 • grid-column-gap
 • grid-row-gap
 • grid-gap

1. خصوصیت grid-column-gap فاصله ی بین ستون ها را مشخص می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-column-gap: 50px;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-item {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The grid-column-gap Property:</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div> 
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div> 
 <div class="grid-item">7</div>
 <div class="grid-item">8</div>
 <div class="grid-item">9</div> 
</div>

<p>Use the <em>grid-column-gap</em> property to adjust the space between the columns.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

2. خصوصیت grid-row-gap اندازه ی فاصله های بین ردیف ها را مشخص می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-row-gap: 50px;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-item {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The grid-row-gap Property:</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div> 
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div> 
 <div class="grid-item">7</div>
 <div class="grid-item">8</div>
 <div class="grid-item">9</div> 
</div>

<p>Use the <em>grid-row-gap</em> property to adjust the space between the rows.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

3. خصوصیت grid-gap دستور خلاصه شده ی grid-column-gap و grid-row-gap است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-gap: 50px 100px;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-item {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The grid-gap Property:</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div> 
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div> 
 <div class="grid-item">7</div>
 <div class="grid-item">8</div>
 <div class="grid-item">9</div> 
</div>

<p>Use the <em>grid-gap</em> property to adjust the space between the columns <em>and</em> the rows.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

البته می توانید به همین خصوصیت تنها یک عدد بدهید در این صورت آن عدد برای هر دو دستور grid-column-gap و grid-row-gap تعیین می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-gap: 50px;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-item {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The grid-gap Property:</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div> 
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div> 
 <div class="grid-item">7</div>
 <div class="grid-item">8</div>
 <div class="grid-item">9</div> 
</div>

<p>Use the <em>grid-gap</em> property to adjust the space between the columns <em>and</em> the rows.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

خطوط grid

به خطوط بین ستون ها column line (خط ستون) و به خطوط بین ردیف ها row line (خط ردیف) می گوییم:

خطوط ستون و خطوط ردیف در grid

خطوط ستون و خطوط ردیف در grid

زمانی که می خواهید یک آیتم grid را درون نگهدارنده اش قرار دهید باید شماره ی خط را ذکر کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

مثال اول: می خواهیم آیتمی را اضافه کنیم که از خط ستون اول شروع شده و تا خط ستون سوم ادامه پیدا کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 grid-gap: 10px;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-container > div {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 text-align: center;
 padding: 20px 0;
 font-size: 30px;
}

.item1 {
 grid-column-start: 1;
 grid-column-end: 3;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Grid Lines</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="item1">1</div>
 <div class="item2">2</div>
 <div class="item3">3</div> 
 <div class="item4">4</div>
 <div class="item5">5</div>
 <div class="item6">6</div>
 <div class="item7">7</div>
 <div class="item8">8</div> 
</div>

<p>You can refer to line numbers when placing grid items.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

مثال دوم: حالا همین کار را برای ردیف ها انجام می دهیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 grid-gap: 10px;
 background-color: #2196F3;
 padding: 10px;
}

.grid-container > div {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 text-align: center;
 padding: 20px 0;
 font-size: 30px;
}

.item1 {
 grid-row-start: 1;
 grid-row-end: 3;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Grid Lines</h1>

<div class="grid-container">
 <div class="item1">1</div>
 <div class="item2">2</div>
 <div class="item3">3</div> 
 <div class="item4">4</div>
 <div class="item5">5</div>
 <div class="item6">6</div>
 <div class="item7">7</div>
 <div class="item8">8</div> 
</div>

<p>You can refer to line numbers when placing grid items.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری CSS پیشرفته توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (1 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

Aylar Nedaei
01 تیر 1399
سلام. خسته نباشید و ممنون بابت آموزشات مفیدتون. من مسلط به cssو htmlهستم و با گرید و flex boxهم اشنایی دارم ولی مبتدی هستم حالا سوال بنده اینه برای ریسپانسیو کردن سایت قطعا استفاده از گریدها خیلی کار مارو راحت تر میکنه ولی آیا استفاده از گرید برای طراحی تمام اجزای صفحه مثله سایدبار و هدر و فوتر کار درستیه؟ اخه یه چیزی که همیشه ذهن منو درگیر میکنه پشتیبانی مرورگراست که خیلی از این ویژگی گرید و فلکس باکسا پشتیبانی نمیکنن. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.