پیاده‌سازی Header یا Navigation سایت

Implemention of Header or Site Navigation

Vue.JS 2: پیاده سازی Header یا Navigation سایت - قسمت 101

در قسمت قبل موفق شدیم که router خود را راه اندازی کنیم. حالا زمان آن شده است که کامپوننت های سایت را تک به تک کدنویسی کنیم. اگر به فایل index.html خود نگاه کنید، متوجه می شوید که من از CDN بوت استرپ برای استایل دهی استفاده کرده ام:

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Stock Trader</title>
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
</head>

بنابراین برای تعریف header نیز کافی است که به وب سایت بوت استرپ رفته و header نمونه آن را برداریم. برای مشاهده header نمونه باید به آدرس زیر سر بزنید:

https://getbootstrap.com/docs/3.4/components/#navbar

در آنجا یک header نمونه به شکل زیر می بینید:

<template>
 <nav class="navbar navbar-default">
 <div class="container-fluid">
  <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
  <div class="navbar-header">
   <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a>
  </div>

  <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
  <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
   <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#">Link <span class="sr-only">(current)</span></a></li>
    <li><a href="#">Link</a></li>
    <li class="dropdown">
     <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
     <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#">Action</a></li>
      <li><a href="#">Another action</a></li>
      <li><a href="#">Something else here</a></li>
      <li role="separator" class="divider"></li>
      <li><a href="#">Separated link</a></li>
      <li role="separator" class="divider"></li>
      <li><a href="#">One more separated link</a></li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
   <form class="navbar-form navbar-left">
    <div class="form-group">
     <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
   </form>
   <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li><a href="#">Link</a></li>
    <li class="dropdown">
     <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
     <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#">Action</a></li>
      <li><a href="#">Another action</a></li>
      <li><a href="#">Something else here</a></li>
      <li role="separator" class="divider"></li>
      <li><a href="#">Separated link</a></li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </div><!-- /.navbar-collapse -->
 </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
</template>

وب سایت ما بسیار ساده تر از آن است که به این همه کد نیاز داشته باشد (مثلا ما قسمت search را نداریم) بنابراین این کدها را درون Header.vue کپی کنید (قبل از کپی کردن، تگ h1 درون فایل را حذف کنید) تا قسمت های ناخواسته را با هم حذف نماییم. مثلا قسمت button در ابتدای کد را حذف می کنم چرا که نمی خواهم این پروژه را برای گوشی های هوشمند بهینه سازی کنم. قسمت button این قسمت است:

<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
 <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
 <span class="icon-bar"></span>
 <span class="icon-bar"></span>
 <span class="icon-bar"></span>
</button>

سپس یک تگ <a> را داریم که کلاس navbar-brand را دارد:

<a class="navbar-brand" href="#">Brand</a>

از آنجایی که برنامه ما SPA است نباید از لینک های عادی استفاده کنیم. اگر یادتان باشد در فصل routing توضیح دادم که به جای تگ های <a> برای جا به جایی بین کامپوننت ها از تگ های router-link استفاده می کنیم:

<router-link to="/" class="navbar-brand">Stock Trader</router-link>

بنابراین آن را به شکل بالا تغییر داده ام. دکمه Stock Trader قرار است اولین صفحه ما باشد بنابراین to را روی / گذاشته ام. در قسمت بعدی یک Div با آیدی navbarSupportedContent را داریم اما به این آیدی نیازی نیست بنابراین فقط id را حذف کنید. سپس یک <li> را داریم که منوی Drop-down ما را می سازد:

<li class="dropdown">
 <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
 <ul class="dropdown-menu">
  <li><a href="#">Action</a></li>
  <li><a href="#">Another action</a></li>
  <li><a href="#">Something else here</a></li>
  <li role="separator" class="divider"></li>
  <li><a href="#">Separated link</a></li>
  <li role="separator" class="divider"></li>
  <li><a href="#">One more separated link</a></li>
 </ul>
</li>
 // بقیه کدها //

کل این <li> را حذف کنید چرا که به آن نیازی نداریم. همچنین در قسمتی از کد که به شکل زیر است، کلاس Active را داریم:

<li class="active"><a href="#">Link <span class="sr-only">(current)</span></a></li>

حتما کلاس active را از آن حذف کنید. در مرحله بعد یک <ul> را داریم که کلاس nav navbar-collapse را داشته و درون خود دو <li> دارد. هر دو <li> را حذف کرده و مانند من از router-link استفاده کنید:

<ul class="nav navbar-nav">
 <router-link to="/portfolio" active-class="active" tag="li"><a>Portfolio</a></router-link>
 <router-link to="/stocks" active-class="active" tag="li"><a>Stocks</a></router-link>
</ul>

با استفاده از خصوصیت tag به router-link گفته ایم که باید در نهایت به تگ <li> تبدیل شود. سپس با خصوصیت active-class (می توانید آن را به صورت activeClass نیز بنویسید) گفته ایم که کلاس active چه کلاسی باشد. از آنجایی که ما از بوت استرپ استفاده می کنیم، کلاس active را روی active گذاشته ام که یکی از کلاس های پیش فرض خود بوت استرپ است. در این باره در فصل های گذشته مفصلا صحبت کردیم.

در مرحله بعد کل قسمت form را حذف کنید:

<form class="navbar-form navbar-left">
 <div class="form-group">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
 </div>
 <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
</form>

ما هیچ قسمتی برای جست و جو نداریم بنابراین نیازی به کد بالا نیست و باید حذف شود. سپس کد زیر را داریم:

<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><a href="#">Link</a></li>

من می خواهم از <li> برای End Day استفاده کنم بنابراین فعلا آن را به شکل زیر می نویسیم اما بعدا آن را تغییر می دهیم:

<li><a href="#">End Day</a></li>

در مرحله بعد یک <li> با کلاس dropdown داریم. من می خواهم یک منوی کوچک dropdown (آبشاری) داشته باشم اما نمی خواهم فایل جی کوئری و جاوا اسکریپت بوت استرپ را فقط به خاطر یک dropdown وارد برنامه کرده و آن را سنگین کنم. بنابراین منطق آن را خواهیم نوشت اما فعلا کار نمی کند. تنها قسمت هایی که باید در اینجا ویرایش شوند، نام drop down است که باید به save & load تغییر پیدا کند:

<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Save & Load <span class="caret"></span></a>

سپس از بین لینک ها (<li> ها) فقط دو لینک را می خواهیم چرا که فقط load و save را داریم:

<ul class="dropdown-menu">
 <li><a href="#">Save Data</a></li>
 <li><a href="#">Load Data</a></li>
</ul>

بنابراین کدهای نهایی ما برای Header.vue تا این قسمت بدین شکل هستند:

<template>
 <nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
   <div class="navbar-header">
    <router-link to="/" class="navbar-brand">Stock Trader</router-link>
   </div>

   <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
    <ul class="nav navbar-nav">
     <router-link to="/portfolio" active-class="active" tag="li">
      <a>Portfolio</a>
     </router-link>
     <router-link to="/stocks" active-class="active" tag="li">
      <a>Stocks</a>
     </router-link>
    </ul>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
     <li>
      <a href="#">End Day</a>
     </li>
     <li class="dropdown">
      <a
       href="#"
       class="dropdown-toggle"
       data-toggle="dropdown"
       role="button"
       aria-haspopup="true"
       aria-expanded="false"
      >
       Save & Load
       <span class="caret"></span>
      </a>
      <ul class="dropdown-menu">
       <li>
        <a href="#">Save Data</a>
       </li>
       <li>
        <a href="#">Load Data</a>
       </li>
      </ul>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <!-- /.navbar-collapse -->
  </div>
  <!-- /.container-fluid -->
 </nav>
</template>

گرچه که بعدا به این قسمت برمی گردیم تا برخی از موارد را تصحیح کنیم. حالا به فایل App.vue برگشته و از این کامپوننت در App.vue استفاده می کنیم:

<template>
 <div class="container">
  <app-header></app-header>
  <div class="row">
   <div class="col-xs-12">
    <router-view></router-view>
   </div>
  </div>
 </div>
</template>

<script>
import Header from "./components/Header";

export default {
 components: {
  appHeader: Header
 }
};
</script>

<style>
</style>

همانطور که می بینید ابتدا Header.vue را درون این فایل import کرده ام. سپس آن را به عنوان یک کامپوننت محلی ثبت کرده ام (در قسمت components). دلیل ثبت این کامپوننت به صورت محلی این است که هیچ قسمتی از برنامه من به جز App.vue از کامپوننت Header.vue استفاده نمی کند. در نهایت آن را در قسمت template اضافه کرده ام. همچنین برای بهتر شدن ظاهر برنامه یک Div با کلاس row و div دیگری با کلاس col-xs-12 اضافه کرده ام که همگی کلاس های ساده بوت استرپ هستند. حالا یک قدم دیگر باقی مانده است. باید در همین فایل (App.vue) یک استایل را برای body برنامه در نظر بگیریم که padding و خصوصیات بیشتری را به آن اضافه کنیم:

<style>
body {
 padding: 30px;
}
</style>

کدها را ذخیره کرده و به مرورگر بروید. باید لینک های Stock Trader و Portfolio و Stocks در بالای صفحه به خوبی کار کنند و شما را به آدرس های زیر ببرند:

همچنین با رفتن به این صفحات باید نوشته <h1> درون هر کامپوننت را مشاهده کنید (مثلا The Portfolio Component و The Home Component).

autocad lt lizenz kaufen

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش رایگان Vue js از صفر تا صد توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.