Card ها در بوت استرپ 4

28 خرداد 1398
درسنامه درس 11 از سری آموزش Bootstrap

card در بوت استرپ چیست؟

card ها در واقع باکس هایی هستند که دارای حاشیه و padding می باشند و در موقعیت های مختلف نیز انجام وظیفه می کنند. برای ساخت ساده ترین card در بوت استرپ باید از کلاس card. استفاده کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Card</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
 <h2>Basic Card</h2>
 <div class="card">
  <div class="card-body">Basic card</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

نکته: اگر قبلا از بوت استرپ 3 استفاده می‌کردید باید بدانید که Card ها به جای panel ها، well ها و thumbnail ها ایجاد شده اند.

اضافه کردن header و footer به card در بوت استرپ

شما می توانید با استفاده از کلاس card-header. و کلاس card-footer. به card خود header و footer اضافه کنید. مثال زیر را ببینید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card Header and Footer</h2>
 <div class="card">
  <div class="card-header">Header</div>
  <div class="card-body">Content</div> 
  <div class="card-footer">Footer</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

card های معنادار

مانند بسیاری دیگر از عناصر در بوت استرپ، Card ها نیز دارای رنگ بندی خاص به همراه معنی خاص هستند. کلاس های لازم برای اضافه کردن این کلاس ها عبارت اند از:

.bg-primary.bg-success.bg-info.bg-warning.bg-danger.bg-secondary.bg-dark و .bg-light

می توانید این موارد را در مثال زیر ببینید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Cards with Contextual Classes</h2>
 <div class="card">
  <div class="card-body">ساده card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-primary text-white">
  <div class="card-body">اولیه card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-success text-white">
  <div class="card-body">موفقیت card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-info text-white">
  <div class="card-body">اطلاعات card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-warning text-white">
  <div class="card-body">هشدار card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-danger text-white">
  <div class="card-body">خطر card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-secondary text-white">
  <div class="card-body">ثانویه card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-dark text-white">
  <div class="card-body">تیره card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-light text-dark">
  <div class="card-body">روشن card</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عنوان، متن و لینک ها در card

تصور کنید نیاز به card ای داریم تا اطلاعات کوتاهی را نمایش دهد، چیزی مانند قسمت «سوالات متداول» در دنیای وب. این نوع سوالات متداول معمولا بسیار کوتاه هستند اما در عین حال یک عنوان و توضیحاتی نیز دارند. ما می توانیم با استفاده از کلاس card-title. به card های خود عنوان بدهیم. همچنین کلاس card-text. کاری می کند که bottom margin برای آخرین عنصر <p> درون کلاس card-body. حذف شود (مبحث last-child). در آخر کلاس card-link. نیز به لینک های موجود رنگ آبی و یک اثر hover می دهد. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card titles, text, and links</h2>
 <p>Use .card-title to add card titles to any heading element. The .card-text class is used to remove bottom margins for a p element if it is the last child (or the only one) in card-body. The .card-link class adds a blue color to any link, and a hover effect.</p>
 <div class="card">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">Card title</h4>
   <p class="card-text">Some example text. Some example text.</p>
   <a href="#" class="card-link">Card link</a>
   <a href="#" class="card-link">Another link</a>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

card های تصویری

حتما card های تصویری را دیده اید؛ آن ها همان باکس هایی هستند که معمولا برای معرفی کالا یا افراد مورد استفاده قرار می گیرند. اگر کلاس card-img-top. یا کلاس card-img-bottom. را به عنصر <img> اضافه کنید، card خود را ایجاد کرده اید با این تفاوت که card-img-top. تصویر را بالای card و card-img-bottom. تصویر را پایین card قرار می دهد. البته در مثال ما توجه داشته باشید که تصویر را خارج از card-body. تعیین کرده ایم تا تمام عرض card را بگیرد:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card Image</h2>
 <p>Image at the top (card-img-top):</p>
 <div class="card" style="width:400px">
  <img class="card-img-top" src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/img_avatar1.png" alt="Card image" style="width:100%">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">John Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
 </div>
 <br>
 
 <p>Image at the bottom (card-img-bottom):</p>
 <div class="card" style="width:400px">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">Jane Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. Jane Doe is an architect and engineer</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
  <img class="card-img-bottom" src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/img_avatar6.png" alt="Card image" style="width:100%">
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

لینک دار شدن card

اگر بخواهید تمام card شما، و نه فقط یک لینک، لینک دار و قابل کلیک شود باید از کلاس stretched-link. استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Stretched Link in Card</h2>
 <p>Add the .stretched-link class to a link inside the card, and it will make the whole card clickable (the card will act as a link):</p>
 <div class="card" style="width:400px">
  <img class="card-img-top" src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/img_avatar1.png" alt="Card image" style="width:100%">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">John Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary stretched-link">See Profile</a>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

تبدیل تصاویر به Card

اگر تصویری داشته باشید که بخواهید به card تبدیل شود باید از کلاس card-img-overlay. استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card Image Overlay</h2>
 <p>Turn an image into a card background and use .card-img-overlay to overlay the card's text:</p>
 <div class="card img-fluid" style="width:500px">
  <img class="card-img-top" src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/img_avatar1.png" alt="Card image" style="width:100%">
  <div class="card-img-overlay">
   <h4 class="card-title">John Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. Some example text some example text. Some example text some example text. Some example text some example text.</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

card های چند ستونه

کلاس card-columns. به شما اجازه می دهد شبکه ای ستونی از card ها را بسازید (چیزی شبیه وب سایت Pinterest) و بر اساس اینکه شما چند card اضافه کنید موقعیت card ها و چیدمانشان به صورت خودکار تغییر می کنند. همچنین اگر عرض صفحه از 576px کمتر باشد، Card ها به صورت عمودی نمایش داده می شوند بنابراین تمام این طرح واکنش گرا نیست می باشد. به این مثال توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Card</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
 <h2>Cards Columns</h2>
 <p>The .card-columns class creates a masonry-like grid of cards. The layout will automatically adjust as you insert more cards.</p>
 <p><strong>Note:</strong> The cards are displayed vertically on small screens (less than 576px):</p>
 <div class="card-columns">
  <div class="card bg-primary">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-warning">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-success">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-danger">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
   </div>
  </div> 
  <div class="card bg-light">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the fifth card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-info">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the sixth card</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

نوعی دیگر از این دسته card ها با استفاده از کلاس card-deck. ایجاد می شوند. این نوع card ها عرض و ارتفاع یکسان دارند و واکنش گرا نیز می باشند:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Card</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
 <h2>Card Deck</h2>
 <p>The .card-deck class creates an <strong>equal height and width</strong> grid of cards. The layout will automatically adjust as you insert more cards.</p>
 <p>In this example we have added extra content to the first card, to make it taller. Notice how the other cards follow.</p>
 <p><strong>Note:</strong> The cards are displayed vertically on small screens (less than 576px):</p>
 <div class="card-deck">
  <div class="card bg-primary">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-warning">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-success">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-danger">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
   </div>
  </div> 
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

card های گروهی

card هایی که با کلاس card-group. ایجاد می شوند دقیقا مانند card های کلاس card-deck. هستند با این تفاوت که card-group. خصوصیت margin را از بین card ها حذف می کند (margin left و margin right).

از آنجا که این دسته از card ها نیز واکنش گرا هستند بنابراین در صفحاتی با عرض کمتر از 576px به صورت عمودی نمایش داده شده و margin بالا و پایین خود را حفظ می کنند:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Card</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
 <h2>Card Group</h2>
 <p>The .card-group class is similar to .card-deck, which creates an <strong>equal height and width</strong> grid of cards.</p>
 <p>However, the .card-group class removes left and right margins between each card.</p>
 <p>In this example we have added extra content to the first card, to make it taller. Notice how the other cards follow.</p>
 <p><strong>Note:</strong> The cards are displayed vertically on small screens (less than 576px), <strong>WITH</strong> top and bottom margin:</p>
 <div class="card-group">
  <div class="card bg-primary">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-warning">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-success">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-danger">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
   </div>
  </div> 
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش Bootstrap توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.