نوار پیشرفت (Progress Bar) در بوت استرپ

23 خرداد 1398
درسنامه درس 8 از سری آموزش Bootstrap

نوار پیشرفت یا progress bar در بوت استرپ چیست؟

نوار پیشرفت یا progress bar در بوت استرپ، همانطور که از نامش پیدا است نواری است که وضعیت کاربر در یک پروسه را مشخص می کند. به عبارت دیگر به کاربر نشان می دهد چقدر در فلان عملیات پیشرفت کرده است. برای ساخت این نوع از عناصر باید به عنصر نگه دارنده، کلاس progress. و به عنصر فرزند نیز کلاس progress-bar. را بدهید. بقیه ی جزئیات با قوانین CSS (مانند width برای تعیین عرض نوار پیشرفت) قابل تنظیم هستند.

به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Basic Progress Bar</h2>
 <p>To create a default progress bar, add a .progress class to a container element and add the progress-bar class to its child element. Use the CSS width property to set the width of the progress bar:</p>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width:70%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

تعیین ارتفاع

ارتفاع نوار پیشرفت به طور پیش فرض 16 پیکسل است ولی می توانیم با استفاده از قابلیت height در زبان CSS آن را تغییر دهیم. البته نکته ای که باید حتما به آن توجه کنید این است که حتما ارتفاع نگه دارنده (عنصر پدر) و خود نوار پیشرفت یکی باشند. به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Progress Bar Height</h2>
 <p>The height of the progress bar is 1rem (16px) by default. Use the CSS height property to change the height:</p> 
 <div class="progress" style="height:10px">
  <div class="progress-bar" style="width:40%;height:10px"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress" style="height:20px">
  <div class="progress-bar" style="width:50%;height:20px"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress" style="height:30px">
  <div class="progress-bar" style="width:60%;height:30px"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

اضافه کردن متن به نوار پیشرفت

برای اضافه کردن متن به نوار های پیشرفت کافی است به خود عنصر متنی را اضافه کنید. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Progress Bar With Label</h2>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width:70%">70%</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ما در این مثال متن %70 را به متن اضافه کرده ایم.

نوارهای پیشرفت رنگی

همانطور که در مثال های قبلی دیده اید، رنگ پیش فرض برای نوارهای پیشرفت آبی است اما اگر از رنگ های بوت استرپ استفاده کنید، به راحتی تغییر می کنند:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Colored Progress Bars</h2>
 <p>Use any of the contextual color classes to change the color of the progress bar:</p> 
 <!-- Blue -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width:10%"></div>
 </div><br>

 <!-- Green -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width:20%"></div>
 </div><br>

 <!-- Turquoise -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-info" style="width:30%"></div>
 </div><br>

 <!-- Orange -->
 <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-warning" style="width:40%"></div>
 </div><br>

 <!-- Red -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width:50%"></div>
 </div><br>

 <!-- White -->
 <div class="progress border">
  <div class="progress-bar bg-white" style="width:60%"></div>
 </div><br>

 <!-- Grey -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-secondary" style="width:70%"></div>
 </div><br>

 <!-- Light Grey -->
 <div class="progress border">
  <div class="progress-bar bg-light" style="width:80%"></div>
 </div><br>

 <!-- Dark Grey -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-dark" style="width:90%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

راه راه کردن نوار پیشرفت

حتما دیده اید که در برخی از موارد، نوارهای پیشرفت در سایت های مختلف راه راه هستند یا طرح خاصی درونشان قرار گرفته است. شما با اضافه کردن کلاس progress-bar-striped. به عنصر مورد نظر می توانید این طرح های راه راه را به نوار خود اضافه کنید. به مثال زیر دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Striped Progress Bars</h2>
 <p>The .progress-bar-striped class adds stripes to the progress bars:</p> 
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:30%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success progress-bar-striped" style="width:40%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-info progress-bar-striped" style="width:50%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-warning progress-bar-striped" style="width:60%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger progress-bar-striped" style="width:70%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

اما این طرح هنوز هم به اندازه ی کافی جالب نیست و می توانیم به آن انیمیشن اضافه کنیم!

برای ایجاد انیمیشن در نوارهای وضعیت، از کلاس progress-bar-animated. استفاده کنید. با اضافه کردن انیمیشن به این نوارها حس بارگذاری واقعی در کاربر تداعی می شود:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Animated Progress Bar</h2>
 <p>Add the .progress-bar-animated class to animate the progress bar:</p> 
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width:40%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

چند قسمتی کردن نوارهای پیشرفت

یکی از موارد کاربردی و بسیار جالب نوارهای پیشرفت، امکان تقسیم کردن نوار به قسمت های مختلف است.

به طور مثال در کد زیر گفته ایم که نوار به قسمت های عادی، هشدار، خطر و ... تقسیم شود تا زمانی که مقدار چیزی به حد خطرناک رسید، کاربر از آن مطلع شود:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Multiple Progress Bars</h2>
 <p>Create a stacked progress bar by placing multiple bars into the same div with class="progress":</p> 
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%">
   Free Space
  </div>
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%">
   Warning
  </div>
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">
   Danger
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

امیدوارم از درس آموزش ایجاد انواع progress bar در بوت استرپ از مجموعه آموزش Bootstrap 4 لذت برده باشید.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش Bootstrap توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (2 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

کاربر مهمان
12 آبان 1398
با سلام مشکلی که در خوندن اطلاعات در این بخش برای من پیش اومده این هست که مجبورم هر بار بیام فلان صفحه و فلان بخش را یک نگاه بندازم امکانش هست در پایان دوره به صورت یک فایل ضمیمه کل مطالب قرار گرفته باشه؟ به دنبال فیلمش بودم که رایگان چیزی پیدا نکردم ولی حداقل بتونم به صورت افلاین مطالب شما را مطالعه کنم(بدون نیاز به ذخیره هر صفحه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمد رضا
24 خرداد 1398
خسته نباشین من خیلی دوست دارم بوت استرپ 3 رو یاد بگیرم و این آموزش ها مال بوت استرپ 4 هست. میشه بوت استرپ 3 رو هم کار کنین؟

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

امیر زوارمی
28 خرداد 1398
سلام دوست عزیز، فعلا برنامه ی خاصی براش ندارم اما در آینده اگر فرصت بشه چرا که نه... حتما کار می کنیم.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.