Input Group ها در بوت استرپ 4

درسنامه درس 16 از سری آموزش Bootstrap

Input Group در بوت استرپ چیست؟

input-group در بوت استرپ در واقع یک input عادی است با این تفاوت که در کنار آن متن یا چیز دیگری قرار دارد که به کاربر در پر کردن فرم کمک می کند. برای ایجاد این نوع از input ها باید از کلاس input-group. استفاده کنید.

ممکن است بپرسید این متن کمکی در کدام قسمت input می آید؟ اگر می خواهید متن کمکی به ابتدای input اضافه شود از کلاس input-group-prepend. و اگر می خواهید به انتهایش اضافه شود از کلاس input-group-append. استفاده کنید. در آخر برای استایل دهی این متن کمکی می توانید از input-group-text. استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Input Groups</h3>
 <p>The .input-group class is a container to enhance an input by adding an icon, text or a button in front (.input-group-prepend) or behind (.input-group-append) the input field as a "help text".</p>
 <p>Use the .input-group-text class to style the specified help text.</p>
 
 <form action="/action_page.php">
  <div class="input-group mb-3">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">@</span>
   </div>
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Username" id="usr" name="username">
  </div>

  <div class="input-group mb-3">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Your Email" id="mail" name="email">
   <div class="input-group-append">
    <span class="input-group-text">@example.com</span>
   </div>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
 </form>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ما در مثال بالا از کلاس mb-3. استفاده کرده ایم تا مطمئن شویم margin پایینی input group به اندازه ی کافی باشد.

اندازه ی input-group در بوت استرپ

از کلاس input-group-sm. برای تعیین input های کوچک و از input-group-lg. برای تعیین input های بزرگ استفاده می شود که بر اساس اندازه ی صفحه و محتویات وب سایت شما انتخاب می شود:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container mt-3">
 <h1>Input Group Size</h1>
 <p>Use the .input-group-sm class for small input groups and .input-group-lg for large inputs groups:</p>
 <form>
  <div class="input-group mb-3 input-group-sm">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Small</span>
   </div>
   <input type="text" class="form-control">
  </div>
 </form>
 <form>
  <div class="input-group mb-3">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Default</span>
   </div>
   <input type="text" class="form-control">
  </div>
 </form>
 <form>
  <div class="input-group mb-3 input-group-lg">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Large</span>
   </div>
   <input type="text" class="form-control">
  </div>
 </form>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

تعیین چندین متن کمکی

در صورت نیاز می توانید بیشتر از یک متن کمکی به input های خود اضافه کنید. در مثال زیر سه متن کمکی را در یک input قرار داده ایم:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Multiple Inputs and Addons</h3>
 
 <form>
  <div class="input-group mb-3">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Person</span>
   </div>
   <input type="text" class="form-control" placeholder="First Name">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Last Name">
  </div> 
 </form>
 
 <form>
  <div class="input-group mb-3">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">One</span>
    <span class="input-group-text">Two</span>
    <span class="input-group-text">Three</span>
   </div>
   <input type="text" class="form-control">
  </div>
 </form>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

استفاده از Checkbox و Radio Button در متن کمکی

تا این قسمت در تمامی متن های کمکی تنها از متن خالی استفاده کرده ایم اما شما می توانید از radio button ها و Checkbox ها نیز استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Input Group with Checkboxes and Radios</h3>
 <p>You can also use checkboxes or radio buttons instead of text:</p>
 <form>
  <div class="input-group mb-3">
   <div class="input-group-prepend">
    <div class="input-group-text">
     <input type="checkbox"> 
    </div>
   </div>
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
  </div>
 </form>
 
 <form>
  <div class="input-group mb-3">
   <div class="input-group-prepend">
    <div class="input-group-text">
     <input type="radio"> 
    </div>
   </div>
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
  </div>
 </form>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

استفاده از دکمه ها در input group ها

بعضی اوقات input های ما نیاز به دکمه دارند (مانند input های جستجو). بوت استرپ نیز این مسئله را نادیده نگرفته است و به شما اجازه ی استفاده از دکمه ها را می دهد:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container mt-3">
 <h1>Input Group Buttons</h1>
 <div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
   <button class="btn btn-outline-primary" type="button">Basic Button</button> 
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
 </div>

 <div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
  <div class="input-group-append">
   <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button> 
   </div>
 </div>

 <div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Something clever..">
  <div class="input-group-append">
   <button class="btn btn-primary" type="button">OK</button> 
   <button class="btn btn-danger" type="button">Cancel</button> 
   </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

این منوها می توانند از نوع آبشاری (drop down) نیز باشند. توجه داشته باشید که در این حالت، برخلاف همیشه، نیازی به استفاده از کلاس dropdown. و عنصر نگه دارنده نیست:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Input Groups with Dropdown Button</h3>
 <p>Add a dropdown button in the input group. Note that you don't need the .dropdown wrapper, as you normally would.</p>
 <form>
  <div class="input-group mt-3 mb-3">
   <div class="input-group-prepend">
    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
     Dropdown button
    </button>
    <div class="dropdown-menu">
     <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
     <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
     <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
    </div>
   </div>
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
  </div>
 </form>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

نوشتن label برای input group ها

در صورتی که می خواهید از <label> استفاده کنید باید آن را بیرون از input group قرار دهید، همچنین مقدار for با آیدی input یکی باشد. در این صورت زمانی که روی label کلیک کنید، input فعال می شود:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Input Group Labels</h2>
 <p>Put labels outside of the input group, and remember that the value of the for attribute should match the id of the input.</p>
 <p>Click on the label and it will bring focus to the input:</p>
 <form>
  <label for="demo">Write your email here:</label>
  <div class="input-group mb-3">
   <input type="text" class="form-control" placeholder="Email" id="demo" name="email">
   <div class="input-group-append">
    <span class="input-group-text">@example.com</span>
   </div>
  </div>
 </form>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش Bootstrap توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (1 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

حسن فرجی
20 شهریور 1398
فرق بین input group با form group چیه؟

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

امیر زوارمی
21 شهریور 1398
سلام دوست عزیز، با استفاده از Input group میتونین متن یا دکمه های خاصی رو به فیلد های متنی خودتون بچسبونین. مثل این فیلد هایی که برای ایمیل هست و اولش یه علامت @ به خود input چسبیده. اما form group کل فرم رو در یک جا جمع میکنه (مثلا یک div) تا تمام اعضای داخل اون به عنوان فرم شناسایی بشن و بتونین به راحتی اون ها رو تزئین کنین یا بینشون فاصله بدید و الی آخر

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.