spinner ها و صفحه بندی (Pagination) در بوت استرپ

27 خرداد 1398
درسنامه درس 9 از سری آموزش Bootstrap
spinner ها و صفحه بندی (Pagination) در بوت استرپ

spinner در بوت استرپ

spinner ها (در لغت به معنی «چرخنده») همان علامت های بارگذاری و loading هستند که به کاربر نمایش داده می شوند تا بداند که سیستم در حال انجام پردازش کارهای موردنظر است. برای استفاده از spinner ها باید از کلاس spinner-border. استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Spinners</h2>
 <p>To create a spinner/loader, use the <code>.spinner-border</code> class:</p>
                    
 <div class="spinner-border"></div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

Spinner های رنگی

می توانید با استفاده از کلاس های رنگی که در جلسات قبل در موردشان صحبت کردیم، Spinner ها را بر اساس تم وب سایت خود به رنگ های مختلف در بیاورید.

به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Colored Spinners</h2>
 <p>Use any <strong>text color utilites</strong> to add a color to the spinner:</p>
                    
 <div class="spinner-border text-muted"></div>
 <div class="spinner-border text-primary"></div>
 <div class="spinner-border text-success"></div>
 <div class="spinner-border text-info"></div>
 <div class="spinner-border text-warning"></div>
 <div class="spinner-border text-danger"></div>
 <div class="spinner-border text-secondary"></div>
 <div class="spinner-border text-dark"></div>
 <div class="spinner-border text-light"></div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

Spinner های بزرگ شونده (نبض دار)

Spinner های نبض دار، Spinner هایی هستند که به جای چرخیدن، مانند نبض بزرگ و سپس محو می شوند. برای استفاده از این دست Spinner ها از کلاس spinner-grow. استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Growing Spinners</h2>
 <p>Use the <code>.spinner-grow</code> class if you want the spinner/loader to grow instead of "spin":</p>
                    
 <div class="spinner-grow text-muted"></div>
 <div class="spinner-grow text-primary"></div>
 <div class="spinner-grow text-success"></div>
 <div class="spinner-grow text-info"></div>
 <div class="spinner-grow text-warning"></div>
 <div class="spinner-grow text-danger"></div>
 <div class="spinner-grow text-secondary"></div>
 <div class="spinner-grow text-dark"></div>
 <div class="spinner-grow text-light"></div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

اندازه Spinner ها

می توانید با استفاده از کلاس های spinner-border-sm. و spinner-grow-sm. اندازه ی Spinner های خود را تغییر دهید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Spinner Size</h2>
 <p>Use <code>.spinner-border-sm</code> or <code>.spinner-grow-sm</code> to create a smaller spinner:</p>
                    
 <div class="spinner-border spinner-border-sm"></div>
 <div class="spinner-grow spinner-grow-sm"></div>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

Spinner در دکمه ها

یکی از استفاده های بسیار رایج Spinner ها، استفاده از آن ها در دکمه هاست. به طور مثال زمانی که کاربر دکمه ای را کلیک می کند تا فرمی را ثبت و پردازش کنیم، به او یک Spinner در همان دکمه نمایش می دهیم تا بداند که باید صبر کند. به این مثال توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Spinner Buttons</h2>
 <p>Add spinners to buttons:</p>
                    
 <button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
 </button>

 <button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
 </button>
 
 <button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
 </button>
 
 <button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-grow spinner-grow-sm"></span>
  Loading..
 </button>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

صفحه بندی در بوت استرپ (Pagination)

اگر وب سایت شما دارای صفحات متعدد است (مانند یک وبلاگ و ...) بهتر است مطالب خود را صفحه بندی کنید. برای ساخت یک صفحه بندی ساده با بوت استرپ باید کلاس pagination. را به یک <ul> اضافه کرده و سپس کلاس page-item. را به هر <li> و کلاس page-link. را به هر لینکی که داخل <li> است، اضافه کنید. به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination</h2>
 <p>To create a basic pagination, add the .pagination class to an ul element. Then add the .page-item to each li element and a .page-link class to each link inside li:</p>         
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

صفحه فعلی

برای مشخص کردن صفحه ی فعلی که کاربر در آن است، باید از وضعیت active استفاده کنید. بنابراین باید کلاس active. را به تگ li موردنظر اضافه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination - Active State</h2>
 <p>Add class .active to let the user know which page he/she is on:</p>
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

وضعیت غیرفعال

گاهی اوقات، برخی از دکمه ها در صفحه بندی ها غیرفعال هستند؛ به طور مثال اگر کاربر در صفحه ی اول قرار دارد، دکمه ی «صفحه ی قبل» بی معنی است. بنابراین باید غیرفعال باشد. برای انجام این کار از کلاس disabled. استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination - Disabled State</h2>
 <p>Add class .disabled if a page for some reason is disabled:</p>
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item disabled"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

اندازهدکمه های صفحه بندی

با استفاده از کلاس های pagination-lg. و pagination-sm. اندازه ی دکمه های مربوط به صفحه بندی را تغییر دهید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination - Sizing</h2>
 <p>Add class .pagination-lg for larger blocks or .pagination-sm for smaller blocks.</p>

 <p>Large:</p>
 <ul class="pagination pagination-lg">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>

 <p>Default:</p>
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>

 <p>Small:</p>
 <ul class="pagination pagination-sm">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

هم ترازی و موقعیت

برای تراز کردن دکمه های صفحه بندی به سمت راست، چپ یا وسط باید از justify-content-center (برای وسط چین شدن) و justify-content-end (برای راست چین شدن) استفاده کنید. نیازی به استفاده از کلاسی برای چپ چین کردن ندارید چرا که حالت پیش فرض همان چپ چین است:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination</h2>
 <p>Use utilitiy classes to change the alignment of the pagination:</p>         
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
 <ul class="pagination justify-content-center">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
 <ul class="pagination justify-content-end">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

صفحه بندی از نوع breadcrumb

نوع دیگری از صفحه بندی وجود دارد که به آن breadcrumb (به معنی «خرده نان») می گوییم. برای استفاده از آن باید از کلاس breadcrumb. و  breadcrumb-item. استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Breadcrumbs</h2>
 <p>The .breadcrumb class indicates the current page's location within a navigational hierarchy:</p>         
 <ul class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Photos</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Summer 2017</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Italy</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active">Rome</li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

امیدوارم از این قسمت از دوره آموزش کامل bootstrap 4 استفاده کرده باشید. در درس امروز spinner ها در بوت استرپ را شرح دادیم و توضیح دادیم چگونه می توانید از آن ها استفاده کنید. سپس به شرح صفحه بندی در بوت استرپ یا pagination پرداختیم. شما می توانید سوالات و ابهامات خود را از طریق قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش Bootstrap توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (3 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

مهدی حبیبی
06 شهریور 1400
سلام میشه بگید چطور میشه تو قسمت صفحه بندی چه کلاسی بدیم که مثلا اگه تو صفحه ی 2 باشیم فقط صفحه ی 2 active باشه

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

آرش
16 خرداد 1399
سلام منون از آموزش خوبتون لینک مربوط به قسمت “صفحه بندی از نوع breadcrumb” در JSBin درست نیست

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

omid darvish
19 اردیبهشت 1399
سلام منون از آموزش خوبتون لینک مربوط به قسمت "صفحه بندی از نوع breadcrumb" در JSBin درست نیست

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.