ساخت اسلایدر تصاویر و پنجره های modal در بوت استرپ

درسنامه درس 18 از سری آموزش Bootstrap

اسلایدر تصاویر (carousel) در بوت استرپ

حتما اسلایدرهای تصاویر را در دنیای وب دیده اید. اسلایدرها عناصری در طراحی وب هستند که وظیفه ی نمایش خودکار یک سری از تصاویر را بر عهده دارند. این تصاویر توسط شما انتخاب شده و اسلایدر، آن ها را با بازه های زمانی مشخص نمایش می دهد. یکی از ویژگی های اصلی اسلایدر ها جذب توجه و نگاه مخاطب است و می تواند برای سایت شما مفید باشد.

مثال زیر به شما نشان می دهد که چطور ساده ترین اسلایدر در بوت استرپ را بسازید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 /* Make the image fully responsive */
 .carousel-inner img {
   width: 100%;
   height: 100%;
 }
 </style>
</head>
<body>

<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">

 <!-- Indicators -->
 <ul class="carousel-indicators">
  <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li>
 </ul>
 
 <!-- The slideshow -->
 <div class="carousel-inner">
  <div class="carousel-item active">
   <img src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/la.jpg" alt="Los Angeles" width="1100" height="500">
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/chicago.jpg" alt="Chicago" width="1100" height="500">
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/ny.jpg" alt="New York" width="1100" height="500">
  </div>
 </div>
 
 <!-- Left and right controls -->
 <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
 </a>
 <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon"></span>
 </a>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

در جدول زیر در مورد تک تک کلاس های استفاده شده در مثال بالا توضیح داده ایم:

کلاس توضیحات
.carousel ایجاد کننده ی گالری
.carousel-indicators برای گالری indicator می سازد؛ یعنی همان نقطه ها یا خط هایی که پایین گالری قرار دارند و نشان می دهند که چند تصویر در گالری وجود داشته و کابر در حال تماشای کدام است.
.carousel-inner به گالری اسلاید های مختلف اضافه می کند.
.carousel-item محتوای هر اسلاید را مشخص می کند.
.carousel-control-prev دکمه ی سمت چپ (قبلی) را به گالری اضافه می کند که به کاربر اجازه می دهد به تصویر قبلی برود.
.carousel-control-next دکمه ی سمت راست (بعدی) را به گالری اضافه می کند که به کاربر اجازه می دهد به تصویر بعدی برود.
.carousel-control-prev-icon با کلاس carousel-control-prev. همراه می شود تا دکمه ی «قبلی» را بسازد.
.carousel-control-next-icon با کلاس carousel-control-next. همراه می شود تا دکمه ی «بعدی» را بسازد.
.slide یک انیمیشن و افکت CSS را به گالری اضافه می کند که هنگام تغییر تصاویر مشخص می شود. اگر دوست ندارید گالری تان این افکت را داشته باشد این کلاس را حذف کنید.

اگر می خواهید برای هر اسلاید یک متن (caption) نیز بنویسید باید در هر <"div class="carousel-item> از کلاس <"div class="carousel-caption> استفاده کنید. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 /* Make the image fully responsive */
 .carousel-inner img {
  width: 100%;
  height: 100%;
 }
 </style>
</head>
<body>

<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">
 <ul class="carousel-indicators">
  <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li>
 </ul>
 <div class="carousel-inner">
  <div class="carousel-item active">
   <img src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/la.jpg" alt="Los Angeles" width="1100" height="500">
   <div class="carousel-caption">
    <h3>Los Angeles</h3>
    <p>We had such a great time in LA!</p>
   </div>  
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/chicago.jpg" alt="Chicago" width="1100" height="500">
   <div class="carousel-caption">
    <h3>Chicago</h3>
    <p>Thank you, Chicago!</p>
   </div>  
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="https://www.w3schools.com/bootstrap4/ny.jpg" alt="New York" width="1100" height="500">
   <div class="carousel-caption">
    <h3>New York</h3>
    <p>We love the Big Apple!</p>
   </div>  
  </div>
 </div>
 <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
 </a>
 <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon"></span>
 </a>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

پنجره های Modal

modal ها پنجره هایی هستند که روی صفحه ی اصلی باز می شوند و حاوی اطلاعات مختلفی هستند. بدون توجه به مورد استفاده ی modal ها نمی توان به طور کلی وظیفه ی خاصی برایشان تعریف کرد و نحوه ی استفاده از آن ها به شما بستگی خواهد داشت؛ برخی از modal ها به عنوان گالری تصویر استفاده می کنند، برخی برای نمایش اخطار ها و برخی برای گرفتن تاییدیه از کاربر.

مثال زیر به شما نشان می دهد:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Modal Example</h2>
 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

همچنین با اضافه کردن کلاس fade. می توانید باز شدن و بستن modal را نرم کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Fading Modal</h2>
 <p>Add the "fade" class to the modal container if you want the modal to fade in on open and fade out on close.</p>

 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

اندازه ی Modal ها

برای تعیین اندازه ی Modal ها باید از کلاس های modal-sm. برای modal های کوچک و modal-lg. برای modal های بزرگ و modal-xl. برای modal های بسیار بزرگ استفاده کنید. زمانی که کلاس مورد نظر برای اندازه را انتخاب کردید باید آن را به یک عنصر <div> با کلاس modal-dialog. اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

مثال از Modal کوچک:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Small Modal</h2>
 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-sm">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

مثال از Modal بزرگ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Large Modal</h2>
 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-lg">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

مثال از Modal بسیار بزرگ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Extra Large Modal</h2>
 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-xl">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

نکته: در حالت پیش فرض Modal ها اندازه ی متوسط دارند.

قراردهی Modal در وسط صفحه

اگر می خواهید Modal شما دقیقا در وسط صفحه قرار گیرد، باید از کلاس modal-dialog-centered. استفاده کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Centered Modal Example</h2>
 <p>Center the modal vertically and horizontally within the page, with the .modal-dialog-centered class.</p>
 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

اسکرول در modal ها

زمانی که محتوای درون modal زیاد باشد، modal اسکرول بار می گیرد بنابراین باید به این مسئله توجه کنید. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Modal Scroll Example</h2>
 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h1 class="modal-title">Modal Heading</h1>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     <h3>Some text to enable scrolling..</h3>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

البته اگر می خواهید به جای تمام صفحه، فقط محتوای درون modal اسکرول بخورد باید کلاس modal-dialog-scrollable. را به modal-dialog. اضافه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Modal Scroll Example</h2>
 <p>Use the .modal-dialog-scrollable class to enable scrolling inside the modal.</p>
 <!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h1 class="modal-title">Modal Heading</h1>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     <h3>Some text to enable scrolling..</h3>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

امیدوارم این قسمت از سری آموزش جامع بوت استرپ 4 برایتان مفید بوده باشد.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش Bootstrap توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.